Miljö-och byggnadsnämnden

Full text

(1)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-25

Plats Kola backen

Tid 18:00-20:00

Paragrafer 245-275

Beslutande

2018-01-25

Protokoll

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Onr: MBn 2018/31

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande, jäv§§ 252, 262, 272 Gisela Cavalli-Björkman Oanred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L}

Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SO), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Malin Lindskog (M) §§ 252, 262, 272 Ej beslutande

Ersättare

Tjänstemän

Stellan Carlson (M) Filip Melin (M)

Johnny Fiskbaek (M) § 245-248 Mathias Karlsson (M)

Ola Wemrin (M)

Madeleine C. Ahnell (NL), jäv§ 273 Jörgen Glans (S)

Carolle Papp (SO) Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria

1 (44)

(2)

VELLINGE

2018-01-25

KOMMUN

Miljö� och byggnadsnämnden Protokoll

f

Utses att justera Justering, plats och tid

/ //

r /�-

Miettinen Wik, Mia Weberg, Tina,

Anden, Rima § 245 - 263 Dahlman, Jakob§ 245-248 Miljkovic, Aleksandar Schmitzer, Marianne Lars Renhed (M)

Kommunhuset, tisdag 30 januari

2 (44)

Dnr: MBn 2018/31

(3)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ola Freij (M) Ordförande

,/��

--�,��_L.__,___�-----

Lars Renhed (M)

r�� .

J

Mia '1vliettinen Wik -

Sekreterare

An slagsbevis

2018-01-25

Protokoll

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrl<ande

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25

2018-01-31 2018-02-21 Kommunhuset

3 (44)

Dnr: MBn 2018/31

(4)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 245 Val av justerare

§ 246 Ärendelista

§ 247 Närvaro och presentation

§ 248 Information om GDPR

§ 249 Meddelanden

§ 250 Delegeringsbeslut 2017-12-01 - 2017-12-31

§ 251 Uppföljning av överklaganden

§ 252 Yttrande till förvaltningsrätten

§ 253 Yttrande till mark- och miljödomstolen

2018-01-25

Protokoll Dnr: MBn 2018/31

§ 254 Svar pä remiss i granskning av detaljplan för Kämpinge 11 :103 och Kämpinge 11 :6

§ 255 Svar på motion om att jobba med projekt kring "Den ätbara staden"

§ 256 Föreningsbidrag 2018

§ 257 Skanör 12: 13, ansökan om dispens från strandskydd

§ 258 Projekt allergikoll 2017

§ 259 Projekt utemiljöer på förskolorna 2017

§ 260 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Armeriahus Falsterbo

§ 261 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Falsterbo

§ 262 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken

§ 263 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken

§ 264 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Skanör

§ 265 Falsterbo 7:104 - stuga 34/Ö4, ansökan om marklov för trädfällning

§ 266 Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9b, ansökan om marklov för trädfällning

§ 267 Höllviken 9:122 - Trulsibrunnvägen 33, påföljd för olovlig åtgärd

§ 268 Höllviken 10:48 - Kämpingestranden, ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang

§ 269 Höllviken 10:96 - Tångvägen 15, ansökan om bygglov för utvändig ändring - solceller

§ 270 Höllviken 12: 116 - Badvägen 7, ansökan om bygglov för förrådsbyggnad

§ 271 Höllviken 13:107 - Fiskarevägen 36D, ansökan om marklov för trädfällning

4 (44)

(5)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

§ 272 Ljunghusen 1 :55 - Marinavägen 45 C, ansökan om bygglov för garagebyggnad

§ 273 Skanör 6:204 - Skördevägen 39, ansökan om bygglov för plank

§ 274 Skanör 7:206 - Örnvägen 1, ansökan om bygglov för byte av tak och kulör på gavelpanel

§ 275 Östra Grevie 7:45, ansökan om förhandsbesked om nybyggnation

5 (44)

(6)

VELLINGE

2018-01-25

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Mbn § 245

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

I

J"""'"'

lf , � L

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast torsdag l februari, hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Lars Renhed (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

I

Utdmgsb,sty,kaad,

6 (44)

(7)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Mbn § 246

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

Ärendelista 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna ärendelistan med följande ändring: ärende rörande ansökan om bygglov på fastigheten Höllviken 10:96 utgår.

Utd,agsb,osty'1<0ad,

7 (44)

(8)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Jesleriag

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Mbn § 247

Närvaro och presentation

Ärendebeskrivning

Beslut

Godkännande av närvaro för Jakob Dahlman och Rima Anden som ska informera om GDPR samt presentation och

godkännande av närvaro för Marianne Schmitzer som nyligen påböijat sin anställning som registrator och Aleksandar Miljkovic som ska vikariera som byggnadsinspektör.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. välk01m1a Marianne och Aleksandar och godkänna att de tillsammans med Jakob och Rima närvarar under dagens sammanträde.

I

Uldcagsbesly'1<aade

8 (44)

(9)

VELLINGE

KOMMUN

I

Joste,tog

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Mbn § 248

Information om GDPR

Ärendebeskrivning

Beslut

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som kommer att träda i luaft den 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta dagens lag om personuppgifter.

Informationssäkerhetssamordnare Jakob Dahlman och tillsynsjurist Rima Anden informerar.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utdrngsbesty,kaode

9 (44)

(10)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2018-0003

Mbn § 249

Meddelanden 2018-01-25

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Meddelande inkomna mellan 2017-12-07 och 2018-01-18 Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige,

kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av.

Meddelande inkomna mellan 2017-12-07 och 20I8-01-18 2017/0406 Höll viken 14: 180, tidsbegränsat bygglov för I.

verkstad, keramik mm

2017-12-06 länsstyrelsen upphäver nämndens beslut 2016/1150 Falsterbo 3: 173, bygglov för nybyggnad av 2.

enbostadshus

2017-12-12 mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet

3. 20 l 7 /1781 Höllviken 8: 11, avslut av tillsynsärende 2017-12-14 länsstyrelsen avslår överklagandet 4. Handlingsplan för integration 2018-2019 2017-12-14 beslut från kommunfullmäktige

5. 2017/1580 Höllviken 17: 118, klagomål rörande buller från värmepump

2018-01-08 länsstyrelsen avslår överklagandet

2016/1082 Falsterbo 4:40, byggsanktionsavgift för påbö1jad 6.

utvändig ändring (reviderat lov)

2018-01-10 länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om byggsanktionsavgift

I Uldmgsbesty,kaode

10 (44)

(11)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslut

7. 2017 /0042 Gessie 21 :21, bygglov för om- och tillbyggnad 20l8-01-16 mark- och miljödomstolen avvisar nämndens överklagande

8. 2017/0701 Falsterbo 7;41, ansökan om bygglov för förrådsbyggnad avslås

2018-01-1 8 mänsstyrelsen avslår överklagandet

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Uld,agsbestyrl<aode

11 (44)

(12)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2018-0004 Mbn § 250

Delegeringsbeslut 2017-12-01 - 2017-12-31

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2015.

Redovisning av delegeringsbeslut 2017-12-01 - 2017-12-31 Miljöärenden

M 309 - 332 Byggärenden

BY 873, 943 - 1060 (bygglov) BR 550 - 595 (startbesked m.fl.) BS 702 - 781 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO 140- 149

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

I

Utdragsbestyckaode

12 (44)

(13)

VELLINGE

Q:!KOMMUN

I J"''"''"'

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2018-0005 Mbn § 251

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Utdcagsbesty,kaode

13 (44)

(14)

VELLINGE

�KOMMUN

I '"''"'"'

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-1850 Mbn § 252

Yttrande till förvaltningsrätten

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Jäv

Beslut

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö har berett nämnden tillfälle att yttra sig i ett överklagat ärende.

Ärendet rör ansökan om bostadsanpassningsbidrag för hiss, utjämning av nivåskillnad vid entre, breddning av dörr till badrum, ändring av tröskel till badrum, installation av duschplats med kil, borttagning av badkar, borttagning av kommod samt installation av vask.

Nämnden avslog ansökan 2017-10-05.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Skrivelse från förvaltningsrätten

Marie-Louise Bergman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överlämna tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande i ärendet.

Förvaltningsrätten i Malmö

I

Uld,agsb,sty,kaode

14 (44)

(15)

VELLINGE

�KOMMUN

I J",,.,,,,

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-1155 Mbn § 253

Yttrande till mark- och miljödomstolen

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Beslut

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig i ett överklagat ärende.

Ärendet rör ansökan om bygglov i efterhand för takterrass och terrassdörr.

Nämnden avslog ansökan 2017-08-31.

Tjänsteskrivelse av bygglovschefTina Weberg Föreläggande från mark- och miljödomstolen Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överlämna tjänsteskrivelsen som svar på mark- och miljödomstolens föreläggande.

Mark- och miljödomstolen

Uldragsbesty,kaode

15 (44)

(16)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Joste,;og

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-0684 Mbn § 254

Svar på remiss om granskning av detaljplan för Kämpinge 11: 103 och Kämpinge 11 :6, vid Rosenvägen

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Ti I lväxtavdel ni ngen

Miljö- och byggnadsnämnden har från tillväxtavdelningen fått en remiss att besvara.

Remissen rör granskning av detaljplan för Kämpinge 11: 103 och Kämpinge 11 :6 vid Rosenvägen i Höllviken.

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av befintliga parhus. Sedan tidigare finns det ett parhus på respektive fastighet.

Bygglovenheten och miljöenheten har granskat

samrådshandlingarna för de aktuella fastigheterna och har inget att erinra.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson och bygglovschef Tina Weberg

P lanhandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Tillväxtavdelningen.

Tillväxtavdelningen

I

Utd,agsbesty,kaode

16 (44)

(17)

VELLINGE

KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-0781 Mbn § 255

Svar på motion om att jobba med projekt kring "Den ätbara staden"

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en motion att besvara.

Motionen är ställd av Angela Everbäck (MP) och föreslår att Vellinge kommun går med i den ekonomiska föreningen Refarm 2013 och staiiar upp ett projekt för att ta fram en plan för att underlätta för matproduktion i våra tätorter.

Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Maja Jonholm Motion

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Jan Björkman (MP) yrkar på bifall till motionen.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås, dels Jan Björkmans (MP) förslag om att föreslå att motionen bifalls.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända bilagt motionssvar till kommunstyrelsen.

2. Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Jan Björkman (MP) reserverar sig mot beslutet, biläggs.

Kommunstyrelsen

Utdragsbesty,kaod,

17(44)

(18)

Miettinen Wilc, Mia

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Björkman, Jan

den 25 januari 2018 20:22 Miettinen Wik, Mia Reservation

Jag reserverar mig mot beslutet i ärende 11

Jan Björkman Mp Skickat från min iPad

(19)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-0275 Mbn § 256

Föreningsbidrag 2018

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Miljöenheten

Förslag till föreningsbidrag 2018

Miljö- och byggnadsnämnden betalar årligen ut bidrag till föreningar verksamma inom nämndens ansvarsområde.

Inför 2018 har fem ansökningar inkommit.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Ansökningar 2018

Föreningsbidrag 2015-2018 Regler för bidrag

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. anta upprättat förslag till bidrag till föreningar för 2018.

Falsterbo Fågelstation, Fyrvägen 35, 239 40 Falsterbo Falsterbonäsets Naturvårdsförening, FNF, Box 32,239 21 Skanör

Skånes Ornitologiska förening, SkOF/Falsterbo Fågelstation, Fyrvägen 35, 239 40 Falsterbo

Storkprojektet, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund

KFV Skåne sydväst, Timmermansgången 9, 239 31 Skanör

Uldcagsbesly<kaade

18 (44)

(20)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2730

Mbn § 257

Skanör 12: 13, ansökan om dispens från strandskydd

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Sökande: Mats Persson, fritidschef Vellinge kommun

Ansökan om strandskydd för uppförande av nytt maskinförråd samt tillbyggnad av ekonomibyggnad.

Platsen för de planerade byggnaderna utgör en del av en avgrusad gårdsplan. Platsen har tagits i anspråk och hyser inte några värdefulla växter och djur. Allmänhetens tillträde till området kommer inte att hindras av de nya byggnaderna.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Ansökningshandlingar med komplettering

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. meddela dispens från bestämmelsen enligt 7 kap 18 b § miljöbalken för att uppföra en ekonomibyggnad och ett maskinförråd.

Avgift: 2 985 kr, fakh1ra skickas separat.

Information

Länsstyrelsen ska, enligt I 9 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos

länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

Enligt 7 kap 18 § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har påbötjats inom två år eller

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Det krävs då förnyad prövning med hänsyn till rådande

I

Utdragsbe,ty,kaod,

19 (44)

(21)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutet skickas till

omständigheter.

Beslutet befriar er inte från skyldigheter enligt miljöbalken, plan- och bygglagen (ex vis bygglov) eller annan lagstiftning.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och

Länsstyrelsen Skåne underrättas.

Sökande

Länsstyrelsen i Skåne, miljöavdelningen

Utd,agsbesty,kaode

20 (44)

(22)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2018-0001 Mbn § 258

Projekt allergikoll 2017

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Miljöenheten

Under 2017 har miljöenheterna i Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge genomfört projektet allergikoll 2017.

Syftet med projektet var att kontrollera att restauranger och andra verksamheter som säljer oförpackade livsmedel uppfyller haven kring allergiinformation.

Miljöchef Ola Gustafsson redogör för ärendet.

Tjänstesla-ivelse av miijöinspektör Anna Ioannidis Projektrapport

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Josteciog

F : _j I

Utdrngsbesty�aode

21 (44)

(23)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2933 Mbn § 259

Projekt utemiljöer på förskolorna 2017

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Miljöenheten

Under hösten 2017 har en projektinriktad tillsyn genomförts med syfte att kontrollera om utemiljöerna på förskolorna uppfyller kraven i miljöbalken samt allmänna råd.

Miljöchef Ola Gustafsson redogör för ärendet, Tjänsteskrivelsen av miljöinspektör Nina Heinesson Projektrapport

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Utdrngsbesty<kaade

22 (44)

(24)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2637 Mbn § 260

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Armeriahus Falsterbo

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökanden

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för fjän-kontroll till dörrautomatik för entredöIT.

Den avsedda lägenheten finns i bostadsrättsföreningen Armeriahus. På sin hemsida sla-iver de att huset är ett seniorboende och till för människor i åldern 55 +.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska ses som ett

komplement till plan- och bygglagstiftningen. Det innebär att bidrag inte ska beviljas för åtgärder som borde ha utfö1ts redan enligt denna lagstiftning.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Med hänsyn till bostadens karaktär är behovet av en tillgänglig entredörr en sådan generell åtgärd som borde ha utförts redan när huset uppfördes.

Sökanden med överklagandeanvisning Fastighetsägaren för kännedom

Utdragsbestyrkande

23 (44)

(25)

VELLINGE

�KOMMUN

Josteciag

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-0152 Mbn § 261

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Falsterbo

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för två stödhandtag, kilar vid badrumsdörr och duschkabin, ramp till terrass och ramp och plattläggning från tenass till tomtgräns.

Bidrag för stödhandtag, kilar och ramp till terrass är beviljat.

Med utförda anpassningar är bostaden och te1Tassen ändamålsenliga för den sökande.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag avseende ramp och plattläggning från terrass till tomtgräns.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Sökande med överklagandeanvisning

Utd<agsbesty,kaade

24 (44)

(26)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Joste,,,.

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2888 Mbn § 262

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Jäv Beslut

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för stödhandtag i dusch.

Den sökande har tidigare ansökt om bostadsanpassningsbidrng i sin nya lägenhet och fått avslag av miljö- och

byggnadsnämnden 2017-10-05. Det fanns inte särskilda skäl för den sökande att välja en bostad som krävde anpassning.

Även om badrummet nu anpassats med egna medel, la'ävs det, förutom stödhandtaget, fortfarande hiss och en anpassning av entren.

Sammantaget blir detta kostnadskrävande åtgärder. För att kunna få bidrag för kostnadskrävande åtgärder vid en flytt, krävs särskilda skäl och något sådant har inte meddelats.

Kommunen måste göra en helhets bedömning av kostnaden och ta hänsyn till alla de åtgärder som vid ansökningstillfället är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen, oavsett om bidrag sökts för dem alla eller inte.

Man kan inte göra en separat bedömning av en enskild åtgärd.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Marie-Louise Bergman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl

I

Utd<agsbesly,J<a,de

25 (44)

I

(27)

VELLINGE

2018-01-25

�l<OMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutet skickas till

I

Josleri,g

f )

J

," ;l

för att välja en bostad som kräver anpassning. 9 § Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdmgsbesty,kaede

26 (44)

(28)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Josteciog

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2755 Mbn § 263

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Höllviken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för duschkabin.

Den sökande bor i ett enbostadshus med badrum som har både badkar och separat duschplats.

Bidrag lätmias endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för

funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.

Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m., 6 § Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdcagsbesty,kaode

27 (44)

(29)

VELLINGE

�KOMMUN

Joste,iog

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2578 Mbn § 264

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Skanör

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för dörrautomatik på lägenhetsdörr.

Den sökande bor i en servicelägenhet.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska ses som ett

komplement till plan- och bygglagstiftningen. Det innebär att bidrag inte ska beviljas för åtgärder som borde ha utförts redan enligt denna lagstiftning.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag

Med hänsyn till bostadens karaktär är behovet av en tillgänglig lägenhetsdörr en sådan generell åtgärd som borde ha utfö1is redan när huset uppfördes.

Sökande med överklagandeanvisning Fastighetsägaren för kännedom

Utdragsbestyrkande

28 (44)

(30)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2206 Mbn § 265

Falsterbo 7: 104 - stuga 34/Ö4, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om marklov för fällning av fem tallar.

Stugan ligger på Strandbadenområdet i Falsterbo. Där gäller utökad lovplikt och marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter av 200 mm eller större.

Bygglovsavdelningen har meddelat att det behövs ett arboristintyg som styrker trädens kondition. Inget sådant har inkommit.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Svar på granskningsyttrande

Granskningsyttrande Ansölmingshandlingar Foton från inspektion

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt marklov.

Marklovsansökan kan inte anses vara förenlig med de krav på varsamhet som ställs med hänsyn till platsens kulturhistoriska och miljömässiga värden, enligt PBL 9 kap. 35 § första stycket, punkt 4 och punkt Sa.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdrngsbesty,kaode

29 (44)

(31)

VELLINGE

�KOMMUN

I J"', •• ,,,

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2105 Mbn § 266

Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9b, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om marklov för fällning av två tallar.

Marklov hävs för fällning av träd med stamdiameter 200 mm eller större.

Den sökande framför som skäl för åtgärden att tidigare beviljat startbesked i ett Attefallsärende innebär att träden måste tas bmt. Den sökande avser anlägga uppställningsplats för bil och ny gång till entre.

Vid syn på platsen konstaterades att tallarna står på fastighetens framsida mot Anders Olsvägen. Tallarna förefaller vara i god kondition och utan synbara problem. Tillkommande byggnation står inte i konflikt med möjligheterna att bevara träden.

Tjänstesla-ivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Ansökningshandlingar

Dokumentation från plats besök

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt marklov.

Marklovsansökan kan inte anses vara förenlig med de krav på varsamhet som ställs med hänsyn till platsens kulturhistoriska och miljömässiga värden, enligt PBL 9 kap. 35 § första stycket, punkt 4 och punkt Sa.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

30 (44)

(32)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2010-0181 Mbn § 267

Höllviken 9: 122 - Trulsibrunnvägen 33, påföljd för olovlig åtgärd

Initierat av

Ärendebeskrivning

Bygglovenheten efter anmälan.

Fastighetsägare:

Föreläggande om rättelse.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 26 februari 2009 bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten med en byggnadshöjd om 3,5 meter.

Efter byggstaii inkom en anmälan om att uppförd byggnad inte följde beviljat bygglov. Bostadshuset hade en byggnadshöjd om 4,4 meter.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om förbud mot fortsatt byggnadsarbete. Förbudet överklagades och upphävdes med motiveringen att skäl för förbud salmades då huset i stort sett färdigställts.

I november 2009 inkom en ansökan om ändring av beviljat bygglov avseende ny byggnadshöjd. Nämnden avslog ansökan eftersom åtgärden inte var att betrakta som en mindre avvikelse förenlig med gällande detaljplan.

Beslutet fastställdes i förvaltningsrätten i mars 2011.

I maj 2011 inkom en ny ansökan om ändring. Denna gång för att få prövat den uppförda byggnadens faktiska utseende.

Nämnden avslog ansökan med samma motivering som i tidigare.

Beslutet fastställdes av mark- och miljödomstolen den 3 juni 2014.

Fastighetsägaren har även lämnat in en anmälan om en bygglovsbefriad tillbyggnad med syftet att sänka byggnads­

höjden genom att fasadplanet flyttas ut.

Bygglovsenheten bedömer att det inte är möjligt att sänka

I U!drngsbesty,kaode

31 (44)

(33)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

byggnadshöjden på det sättet.

Då det saknas förutsättningar för att bevilja lov i efterhand för åtgärden finns det förutsättningar att förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse genom att sänka byggnadshöjden till den i beviljat bygglov tillåtna byggnadshöjden 3,5 meter.

Fastighetsägarens har inkommit med yttrande i ärendet.

Tjänsteshivelse av byggnaclsinspektör Christian Oskfred Beviljat bygglov och ritning, Bilaga 1B

Yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. förelägga fastighetsägaren, att senast 12 månader efter mottagandet av detta beslut vidta rättelse genom att sätta uppförd byggnad på Höllviken 9: 122 i sådant skick att det överensstämmer med beviljat bygglov, se Bilaga lB, genom att sänka byggnadshöjden till tillåten byggnadshöjd om 3,5 meter i enlighet med markering på Bilaga IB. Den felaktigt byggda ovan våningen ska alltså rivas och ersättas med en ovanvåning som följer det givna lovet(§ S 017, 2009-02-26).

2. Föreläggandet förenas, enligt ÄPBL 10 kap. 18 §, med ett löpande vite om 150 000 kronor per månad :från och med 12 månader efter mottagandet av detta beslut tills rättelse har vidtagits.

Fastighetsägaren med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

32 (44)

(34)

VELLINGE

�KOMMUN

I J",.,,,,,

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2881 Mbn § 268

Höllviken 10:48 - Kämpingestranden, ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande

Besluts gång

Sökande: Annars Matbyrå, Uddeholmsgatan 2, 21450 Malmö Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på

Kämpingestranden.

Sommaren 2017 utlyste enheten för mark- och exploaterings en tävling för arrende av mark med byggrätt för kiosk på

Kämpingestranden.

Vinnaren av tävlingen har nu inkommit med en bygglovsansökan.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Yttranden från räddningstjänsten, miljöenheten, telmiska enheten avseende VA och sophantering

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Beredningens förslag till beslut skiljer sig från förslag i tjänsteskrivelse.

Jörgen Nord (S) yrkar att ansökan avslås, biläggs.

Kristian Svensson (SD) yrkar att ansökan avslås, biläggs.

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov med villkor, och dels Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD) avslagsyrkanden.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till beredningens förslag.

I Uld,agsbesty,kaode

33 (44)

(35)

VELLINGE

2018-01-25

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslut

Reservation

l�J

i/

Nej-röst för bifall till Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD) avslagsyrkande.

Med åtta ja-röster för beredningens förslag och tre nej-röster för Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SO) avslagsyrkande beslutar nämnden i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja sökt bygglov med villkor att godkänd räddningsväg, VA-anslutning och sophantering ska anordnas.

Avgift: 25 942 kronor, faktura skickas separat.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Kontrollansvarig: Osmanovski, Yksel

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

Upplysning

Bygglov och övriga tillstånd för sophantering samt kylcontainer för matförvaring prövas ej i detta ärende.

Strandskyddsdispens måste sökas för räddningsväg, VA­

ledning och sophantering.

Rivningslov krävs för befintlig kiosk.

Spångens nivå vid restaurangens entre, ska vara densamma som färdig golvhöjd.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Jörgen Nord (S) reserverar sig mot beslutet, biläggs.

Kristian Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet, biläggs.

I

Utd,agsbesty,kaode

34 (45)

(36)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Joste,;ag

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutet skickas till Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utdrngsbesty,kaode

35 (45)

(37)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-01-25 Dnr 2017/2881.

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 24 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 - Kämpingestranden i Vellinge kommun "

kraterna i Vellinge kommun den 25:e januari 2018

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09

f

E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se / 7 Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

/., L (,.,

(38)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstning

Datum:

QO le- 0\ -1_5

Ärende:

t- l

ul..C .. JJ\,v<.. E. i"-0 \ 0 ', L.\. '6 Ledamot Parti Ersättare

Ola Freij M

Marie-Louise Bergman M Gisela Cavalli-Björkman M Elisabeth Tedestål M

Klas Kristensson M

Lars Renhed M

Lennart Eriksson

w l-

Per Edeheim

'7PL..

Jan Björkman MP

Jörgen Nord

s

Kristian Svensson

so

JA N�

Ja Nej Avstår

><-

X

><

,X

'X X

,><(

>e

).L...

:,<::

-<

(39)

Miettinen Wilc, Mia

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Nord, Jörgen

den 26 januari 2018 10:54 Miettinen Wik, Mia

Miljö o Byggnadsnämnden 2018-01-25 Ärende24

Reservation till stöd för bifall till eget yrkande.

Jörgen Nord Socia !demokraterna Skickat från min iPad

IL- /')

f/r /-- (_

(40)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-01-25 pkt 24 Dnr 2017/2881.

Sverigedemokratema i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för Natur /Lek.

För Sverigede1 ohaterna i Vellinge kommun den 25:ejanuari 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

7

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(41)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Jos,,,,,g

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-1826 Mbn § 269

Höllviken 10:96 - Tångvägen 15, ansökan om bygglov för utvändig ändring - solceller

Initierat av

Ärendebeskrivning Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ärendet utgår på sökandes begäran.

Ärendet utgår.

Sökanden för kännedom

I

Utdcagsbesty,t<aade

35 (44)

(42)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-0986 Mbn § 270

Höllviken 12: 116 - Badvägen 7, ansökan om bygglov för förrådsbyggnad

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande:

Ansökan om bygglov för förråd.

Förslaget innebär att en förrådsbyggnad avses placeras 1,4 meter från gräns mot grannar.

Bygglovenheten anser att åtgärden, med hänsyn till bebyggelse­

mönstret i området och den ringa påverkan på

omgivningen som förrådet har i förhållande till ett planenligt plank samt de tidigare givna loven i eller nära gräns som beviljats på mer än en tredjedel av de fastigheter i området som omfattas av samma bestämmelser, kan ses som en liten

avvikelse.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Fabian Ståhl Ansökningshandlingar

Yttrande från granne

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. medge liten avvikelse från detaljplan samt bevilja sökt bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

Avgift; 3 323 kronor, faktura skickas separat.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbeskecl lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två

I

Utd,agsbesty,kaade

36 (44)

(43)

VELLINGE

�KOMMUN

J,ste,mg

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutet skickas till

år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Utdragsbestyrkande

37 (44)

(44)

VELLINGE

�KOMMUN

I Joste,log

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-1292 Mbn § 271

Höllviken 13:107 - Fiskarevägen 36D, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om marklov för trädfällning.

Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter om 200 mm eller större.

Ansökan gäller en svarttall som står intill angränsande naturområde. Övriga tallar på fastigheten är lågväxande eller beskurna så att de är buskartade. Svartallen är storvuxen och vi:ixer solilärl på platsen och förefaller vara i god kondition.

Sökanden har angett att tallen ska ersättas ..

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Ansökningshandlingar och yttrande från sökande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt marklov.

Marklovsansökan kan inte anses vara förenlig med de krav på varsamhet som ställs med hänsyn till platsens kulturhistoriska och miljömässiga värden, enligt PBL 9 kap. 35 § första stycket, punkt 4 och punkt 5a.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

38 (44)

(45)

VELLINGE

2018-01-25

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2438 Mbn § 272

Ljunghusen 1 :55 - Marinavägen 45 C, ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Jäv

Beslut

I '"''·''"' f>-L- /' / ., I

Sökande:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

Förslaget innebär att en garagebyggnad placeras närmre gräns mot grannar än 4,5 m.

Bygglovenheten anser att det finns skäl att medge placeringen eftersom alternativa placeringsmöjligheter saknas.

En granne har inkommit med erinringar mot ansökan och sökanden har bemött erinringarna.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Ansökningshandlingar

Yttrande från granne Bemötande av yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Marie-Louise Bergman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. medge undantag från BS 39 § och bevilja sökt bygglov.

Avgift: 5 325 kronor, faktura skickas separat.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Kontrollansvarig: Lars Nordblad

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

I

Utdcagsbestyckaode

39 (44)

(46)

VELLINGE

KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslutet skickas till

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påböijats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga haft.

Sökande

Gra1mar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I Utdcagsbe,ty,kaode

40 (44)

(47)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2643 Mbn § 273

Skanör 6:204 - Skördevägen 39, ansökan om bygglov för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Jäv

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för plank.

Förslaget innebär att ett 1,8 111 högt och tätt plank uppförs i tomtgräns mot gata, planket placeras på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Sökanden har inkommit med sla-ivelse i ärendet där man anger att planket ska minska insyn och buller från trafiken på Östra Gyeholrnsvägen och Nyvångsvägen.

Enligt beräkning utförd 2009 överskrids inte riktvärdena för buller.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Ansökningshandlingar

Yttranden från sökande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Madeleine C Ahnell (NL) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt bygglov.

Placeringen på prickad mark kan inte betraktas som en sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 b §.

Avgift: 1 001 kronor, faktura skickas separat.

Sökanden med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

41 (44)

(48)

VELLINGE

KOMMUN

I

Joste,;og

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-2493 Mbn § 274

Skanör 7:206 - Örnvägen 1, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet sl�ickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för utvändig ändring - byte av tak och kulör på gavelpanel.

Fastigheten tillhör ett grupphusornråde där restriktioner för utvändig ändring antagits genom policyn Hus i Grupp.

Förslaget innebär att befintliga gula betongpannor byts mot gröna betongpannor och att elen mörkbruna gavelpanelen målas vit.

Bygglovenheten anser att den gröna färgen inte kan anses lämplig då den avviker markant från övriga byggnader i området.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Ansölmingshandlingar

Hus i grupp

Yttrande från sökande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

J. avslå ansökan om sökt bygglov då förslaget inte uppfyller kraven i 2 kap 6 § första stycket 1, 8 kap. 1 och 17 §§ PBL.

Avgift: 551 kronor, faktura skickas separat.

Sökanden med överklagandeanvisning

I

Uldmgsbestyri<a,de

42 (44)

(49)

VELLINGE

�KOMMUN

Josteriog

2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Ärendets dnr: 2017-1795 Mbn § 275

Östra Grevie 7:45, ansökan om förhandsbesked om nybyggnation

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Sökande:

Ansökan omförhandsbesked om nybyggnation.

I översiktsplan för Vellinge är fastigheten belägen inom område som är markerat som bymiljö där det är positivt med

kompletterande bebyggelse.

Förslaget innebär att ett enbostadshus uppförs på fastigheten.

Berörda gramiar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ett yttrande har inkommit.

Remiss har skickats till VA-enheten som svarat att inkoppling till det kommunala VA-nätet måste ske om fastigheten ska bebyggas. Kommunala VA-ledningar finns ca 100 meter väster om fastighetsgränsen. För anslutning måste ett avtal med kommunens VA-enhet teclmas samt ett servitutsavtal för I edningsdragn ing.

Remiss har även skickats till Miljöenheten som lämnat synpunkter på ansökan.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Skrivelse från sökanden Yttrande från granne Yttrande från VA-enheten Yttrande från miljöenheten

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-01-15.

Uld,agsbesty,kaode

43 (44)

(50)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/31

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. meddela positivt förhandsbesked med villkoret att inkoppling sker till det kommunala VA-nätet.

2. erinra sökanden om att om ansökan om bygglov inte görs inom två år från dagen när detta beslut vinner Jaga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla

3. erinra sökanden om att detta tilJstånd inte medför rätt att påbötja den sökta åtgärden.

Avgift: 8 579 kronor, faktura skickas separat.

Information

Slutgiltig prövning av utformning kommer att göras vid ansökan om bygglov.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd,agsbesty,kaode

44 (44)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :