• No results found

QUA SISTITUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "QUA SISTITUR"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

D. D.

DISSERTATIONEN! HISTORICAM,

QUA SISTITUR

WESTMÄN ΝOR'UM

ADSENTIENTE

AMPLISS.

SENAT. PHILOS.

IN REGIA ACÄD. UPSAL.

PRtESIDE

Mag carolo fred.

>

Histor. PROFESS. Reg. et Ord.

PP.O GRADU,

AD PUBLIC.BONOR. EXJM. MODESTE DEFEKT

DANIEL NOHRBORG,

WESTMANNUS.

DIE XXIII.

APRILIS ANNI MDCCLXIII.

IN

AUDIT. CAROL. MAJ.

Η. A. M. S.

U Ρ S A L I AE.

(2)

VIRO· Admodum Reverendo; rit,nie' Pneclriti

[Rim

,

Mac. PET

,

VIGELIO,

Ecclefia;·

Ramsberge

η

iis· PASTORI & PRÄ.PÖSIT Ο long© meritiilrm·©,,

. FATRONO & NUTRITIO

PRÖPENSTSSMO.

VIRQ Admodum Revcrendo afqiie

Prceclari[ßmoy>

Mar Ο LA

NORDSTRAND,

Noreniium PASTORI

longe dignlffimO*,

PATRONO OPTIMO. ,

H&T,

με?\λων

μενry's

h'AGTMS

7ΐ?ψ τά

oiv

γξάμμιχτοο άλογ-ΐαν οψΤ^ι&κάνομιμ ^ιατξίβης·πεΤξαν

μη το

ft/frcå*

πε~

ξΐ

τ t» ονομοετχ υμών

ευτεβες

μ.8, scrcv ττεξ επ εμομ φωνεςον

Ticieicåoit'. εττρχεΐξοwvr

Αλλά yd

ξ'

rS τό

με

λυπεί,

σττ τοτης' γνώμης υμων

ευνύςατον

κατ

ά^Ιοον εγκω(Λΐάζειν

οϊος: τε 8Κ'

ειμ ι αττωε των

ίυεξγετιχν'

νμ&ν το

μεγεΒοε- άζίοιις %άξ(~

erιν

cxyMßeSca:

Tära:

d!e

τα εναεεν μ8

άνταναττληξρι.

το: της·'

π

εξ) ψμιίε ευσεβειαε

τελειον..

άΙθξε<Βν

φιλοφξόνως'

τ&τω

το λιτον μεν

Kod

των υμων ονομάτων

έ^οομωε

åfiovv

' j\v ' Α ' C ' ν ΪΥ / ι, r ' ν c.

τεκμηξίον οε εσομενον, ω?· την- οιωνοιοον ενχμ,ξΐηως 7ϊξος υμοος:

άνοχεψ.ωι..

Τα λοιτΐον

£ πάυσομ.αι

ευχόμενος: τω &ειω τω

fiavcaß'nooy.

SAovoii

υμϊν το τον

βΐ'ον ευ$<χι·μόνως ^ιοοτελειν,·

ωςε:

την .imXml'ocv τε~

κά{ πάντοος;

τέσ κοιτά'

yhos-

ττξοσηκοντοο^

■$» της υμων

φξοντάος'

ωφελειαν

επί

μψκιτον

κοΚξ7Γ8$οίΐ„

Admodrnz Reverendorum afmie

Praeclavi(fimoruiKi

·

nominüm festrorum

"

' έ

. ' f' ·

"""

' .v

-..-T

I'

'

mftor hiimrllimusr,

DANIEL, NOHRBORG;.

(3)

BÖjRGMÅSTÄREN" uti Kora·,

JiTL

och

HÖGAKTAD

Herr PETER EN G B ERG,

-

BERGMÄSTAREN,

ADEL och HÖGAKTAD

Herr JACOB F R Ö BER G,-

Krona-

BEFALLNINGSMANNEN,

HÖGAKTAD

Herr PETER MOZELIUS*

'

HANDELSMANNEN i

Nora,

HÖGAKTAD

Herr I S R Α Ε L G AHM,

MINE GUNSTIGE

HERRAR,„

Tv illäteiTj Herrar,, ~;v v"1 λ

mig·,,

„/

af

; Er

en

' målning" ; -

ge1 Utaf den iladfom

nogd for Eder vördnad iiyier;.

Min

teckning

utan

kon it. af ingen ityrka Iyier,\

Dock

"hoppas jag Er gunfl lar mildt pä. viljen iL

Γ /. s '

1

; ·"

Af tacka Er for

godt har Nora Itorita ikåL

Kr lefnad

ikydde GUD t Er lycka tilvåxt vinnei

Sa

länge i:

vart

land1 vi folk och Stader finne

,,

gänge Nora ilad och Nora-Boer vall.

MINE

GUNSTIGE HERRARS

; Χ · T - . χ-; — f , ·' ^,"/V /X. . .. ·

Zclmjitie tjeifflr?

DANIEL.

NOHRBOKG-

(4)

Till Hérr candidaten.

Utan fnille,

Utan luft

utan

att

möda, finnas vård,

Utan

bog

att

dårikap döda,

Vilja

tros

och heta lård

,

Ar

att

djerft (ig fjelf bedraga

Och for

lårdom ikuggan taga.

Andra fteg Min Van Du tråkat*

Annan

lon Ditt upfåt far,

Råtta ftråten

har Du råkat:

Åran Dig till mötes går.

Du har

Dig i tid bevåpnat,

Och for intet

arbet håpnat.

Lycka till fortjenft. Din heder

Följer af iig fjelf derpå.

Når Din

dygd ditt lof bereder,

Kan Du mer

Dig onika då?

Skulle Du

ej redligt foka Andras val med Ditt

att

oka?

J. G. WRETLIND.

(5)

ι ν. f.

iium iliucl ioieiine fere fervant Literat!

vir!, qiii

j

qplleclaneprum,

q nos

dicit Geilius

,,

librös fcripti-

tare in animum inaecunt, ut mos rn

fcriniis pie-

ruroquc

iiiiaiit cfeliteicefe lab

ores, nee ante

in lticem proferri,

quam

eonfumrriatie colleciionis

opus

perfedtum expletumque omnibus numeris, fuo! deiiiqne dignum

auelore,

in

publicum prodire

queat

orbis eruditi thea-

trum. Is ego non

fum, qui egregia ejusmodi coniiliat

improbare, minus

muitö

lrmatiores dö cl

orum

virorum

curas

fugillare fhflineam; quin pötius literaris Reiptibl.

exiftimerrr vef höc nomine

gratulandum

,

quöd ejus

ve-

reantur

confpecluni lucubratiönes affecls,

nec

fuMre

au- fint3

nifi

qtrce

efFecia fint, polita fuoque in

genere

matu-

ra.

Neque

tarnen

eil miiciandum

,

poilé hac qtioque

interdum inparte

peccari,

non

quidem nimia acciiratio-

ne, quam nemo,

quantumvis fuperftitiofam, facile vi- tuperaverk, ied quod ampMima & longiori anfraclu?

elrcumfcripta colleetionum fyftemata animo meditentur

auclores,

lux forte exiftimationis glorisque,

quam pir- Ibiicl commedi

ftudipilores,

Etenjrn

accidere perfspe

(6)

fölet-,

ut, ιιοη

fufficiente ad auctoris fcopum,

qua com-

parar! potuerit, .actorum

monnmentorumque

fupelleäi-

le,

iion

modo evanefcat auctoris inftitutum

opusque

meditatum fuMaminetur Sc velut in partu

fuftocetur

verum etjam

ipfa illa

monumenta,

dikgentius licet

con-

quifita, cafibus vadis,

ut

fluxa funt humana omnia,dis- perdantur multo literarum damno diilipenturque;

q ute

vero

tempeftive, minore

quam

vis

cum apparatu,

in 1ι>

cem

emiOä, potuißent iervari. Obiervarunt hoc ipfura

Viri noiirates de literis b^iffcmerentißlmi:

ideoque pofbe-

ritatis iftö in argumentq

querelas intercepturi,

purum

de

gloria in longioris operis ambagibus quacrenda foli-

citi, ut

cderentur documenta

curarunt, quotquot

ad

manus habuere, magno

in hiitor'iis, de patria maxime loquor

,

-oli-m ufui futura

quos

inter

,ut anonymos

taceam,

Hadorphium

,

Peringfchöldium, Benzelium

,

Bringium literati orbis decora

,

nomi naße fuftecerit.

Qui

mecum

liabltare didici

, nee

raagnis

compo'nere parva

audeo, h?ec

tarnen

dum cogito Iretam in fpem

addueor quoque

eg6

?

fore,

ut

veniam impetret levis

IpL&c

opella;

qute, utut

inconcinnius digefta, animuni

tarnen

prodiderit,

meo pro

mödulo, publica' iniervi-

endi utilitati,

ad

quam quantum

habeant momenti lo-

corum quoque

deferiptiones dudum

agnoverunt eru- diti. Totum

quidem ambitum Noreniis parcecia, cui

innexum eil

cognoniine oppidum, oportuiflet huiic

«andern conatum

comple£ti

;

ied

non

tulerunt

nec

prafens

tempus, nec

facultates

majorem

lucubratiim-

cula modum. Plura

itaque in aliam forte occafio-

jiem

refervaturus, hiulca traftationis benigniorem

cen-

furam a B. L. iterum

iterumque

expeto.

c. - * o,- < . . ···. ' : - _ x ·

(7)

*** ***

*

§· I.

OR

A, oppidum

montanum,

culin

ordine urbium comitialiLVibmus con,ceilus eil locus,

Tita eil

in Prat- feclura

Orebrogienii, Diceceii A-*

rollend,

ab Holmia

di

träns XXL milliari'bus cum

dimidio, ab

Aro- fia X. addita quaita

mill.

parte,

ab Orebrogia denique III.

cum

dim V

dio. Amceno nöilrum

oppidum conditum eil loco,

juxta

lacum, Norajjdn dictum, qui univerfum latus Orienta¬

le claudit

iniulamque ambit agris, pratis, filva & villa fuperbientcm. Reliqua oppidi latera: meridionale feil,

occidentale & boreale

proxime cinguntur pratdiis oppi¬

do

propfie addiclis,

quat

meridiem & occidentem

ver-

fus ab amne

alluuntur,

in

lacum

Nor

afjon ineidente

,

ortumque a

lacii Nickern»

quem

dimidii mill. interval¬

lum ab

oppido dirimit, ducente

& ponte

denique, Hag- lyhon, juntlo. Hatc pratdia,

quat

modo oppido propria dixi, deinde attingunt partim pradium

montanum

Elf-

vestorp

,^ab oppidanis quibusdara aliisque poileflbm &

variis

pulchre exilruRis villis

ornatum ;

partim offici-

nam ferrariam

Hagby,

cum tractu

eidem adjacente.

Tan- vdem

fpatiofior filva hatc omnia cingit. Oppido ab ini-

tio non aliud fuit nomen, quam quo

hodienum iniigm,-

tur 5

paroecia

yero

interdum Norafkoga eil appellgta.

§· ii·

Jam inde ab

anno

MCDXXII.

a) pagus

quidarri

beic iletit mercatorius

(Köping), ad

quem non

folum

monticoke Societat. mont.

Norenfis, fed

etjam ex tota fere

Vermelandia,

cum

inilitoribus

tam

Orebrogienil-

B >.

bus,

a) Vid. TUNELD. Geogr. pag. 113.

J

(8)

# )

ΙΟ

( $

bus, quam

Arbogenfibus iunulque paganisy. qui quovis

die Saturni,

huc adventabant,

merces

fuas monticolis

vendituri

horumque Ferrum emturi, nundinatum

con- fluebaiat,

Sequenti Seculo

, anno

videl. MDLXIX.· Dux

Suderm. &c. CAROLUS lioertatemSocietatimont.

Ver- melandfe, antiquitus

conce

flarn,

mercatum

ad templum

Korenfe exercendi confirmavit

b). Qui

ut

commodius

inftitueretur,

immortalis memoria Réx GUSTAVUS

ADOLPHUS de

oppido noftro, pariter

ac

Lindesber- geiifi,, condendo coepit quidem cogitare ::

a

fl, bellis di-

ferictus

, q

nod deilinayerat

opus

perficiendum reiiquit:

åliXy

Regina CHRISTIN/E,

quac

iiiitio apud animunr

ftatuerat,

bina ifta oppida in

unum cogere

locum,

nem- pe

juxta Jarlenfem offieinam ferrariam

,

inter ufrumque;

mediam ,

unde

etjam

privilegia oppido liuic Jårlenil eonflgnata fuiit Anno MDCXJLJI. Sed mutato poilmo-

dum

hocrCOnfilio,

ut

voluerat Magnus GUSTAVUS,

fua

cuique oppido feorfum concefla fünf privilegia; &

Norenfl

quidem die XX.. Decembr,. an-ni. MDCXLIII. c)

b) Vid. Statut, rei metall, pag.· 33.. c) Friviiegiormn hic

eft

feηTus: „Wij CHRISTIN-A raedh Guds yåcihe Sveriges Götbes

och

,.Vandes- ntbkorade Drottning och ÄrfFurftinna , StorFuiffinnav

til

„Finland', Hertiginna, uti Eftland och Carelen, Fröken' ofver Inger-

„inanland &ca &c:a gore vitterligitr, att' ehuru val vå? Sal. kare Herr

„Fadher Konung GUSTAV ADOLPH' den Andre och Store,-

Lof-

„vardigaft och Chriftelig uhti åminnelfe, hafver refolverst vid NbraP

„och Linde tvenne Bergsftåder att låta byggia och fundera,,

ocli Baf-

,,ve till den anda åtikillige iigli deiv nedhfatt och begynt bemålxeila-·

„dher byggia. Så månde Wij dock likvell nu vid pafs for ett år

„fedhan, af iardeles coniiderationer och betankftnde Qis förklara, att

„bemalte tvenne påbegynte: fåckiar och.· Stådher Nohra och Linde-

„(Rulle til Jarla, fåfom en val. belägen och htuerad orth, transferen

„ras, och dee' Tom· vid Nohra och Linde liafva figh nedfatt , farnpr

„inedh andre,, dee dertil luft och- vilja hafva, fkulle till Jarla flyttia;,

„der byggia och huusligen figh ηed Fattia- Tlvarfore Wij dénr ocli'

„tnedk Stadsprivilegier och friheten hafva forfedt och

benådatt..

(9)

☆ )

II

{ #

qu# a

Regina CHRISTINA, gubernacnla jam regni tra-

clante, a:o

MÖCLII.

&

deiiide

a

Rege CAR.OLO XI:mo

anno MDCLXXVL funt

confirmata. Exilructum eil

oppidum in prxdio Paitori eccleiia; ab initio deRinäto,

&

poftmoduma montiColis habitato. Paftori

vero,

ut

inaemnis

evaderet, aliud praxüum, jam dudum

ex gra-

^ B 2 tia

„Tiafve Wij dock fedhermera tagett detta arendktt uthi nogare och

„tidigare betånkiande och efter noga ofverlåggiande endtlig ilutett

och

„forordnatt uthi HogLbemålte Wår Sal. kåre Herr Fadhers tagne re¬

solution infiftera och til berndite Nohra och Lindes Stadlers -fundai-

.,rion och bebyggning Ofs förklara , och fordenikuldh till att Lyr-

„kia och framja dem, fem uthi Nohra Ladir allaredo boo, eller

ock

„iinnade aro dårhån att komma och burikap vinna,

utlri deras for-

„kofring, flor, tilltagande och upyåxt,' velat af

Rongl. gunL och

„nådlre dem rnedh efterfolliande privilegier, friheter, ratt och rattig-

„heter benåda och forvahra.

§.. I. Till dett Forfte, Såfom Sveriges Stads lagh ar

fundatnen-

j,tet till Stadernas goda Politie och ordning har uthi riket, altfå

gif-

,,ve vi harmedh fullmact och tillftånd, att Nohra Stadh och defs in-

„byggiande Bdrgerfkap

dem

njuta

och bruka ikole, derefter Eorg-

„meilare och Rådman valja, få ock

andre

ämbeten efter

tarfven

till-

„fåttia, handeli och randell drifva, niuta Borgerlig frihet och nåli-

„ring i alla måtto fom andre Wåre

OpLåders Borgerikap efter for-

„bemålte lagh och handels ordinancien tillftår, och elljeib

i

alla an-

„dra tillfållen iigh derefter råtta och förhålla.

II. Till dett Andra, nlldenflundh ingen Stadh år uthäli han

„hafver ii11 viife Infegell

dermedh Borgmeflare och Rådh måfte, fom

„fiereftådhes åhr brukeligitt, deras Falte

dombar

,

contracler, fullmac-

„ter, pafs, certiflcationer

och andre flike breeff, fom behofves, Lad-

„fåita och .bekräfta, derfore unne och

efterlåte Wij dem nådigit uthi.

„famme deras Stadh Infegell att bruka och folira: Ett

bårgh bevåxt

„med fkogh, efter fom afritningén vifar.

§. III. Till dett Tredie , Efter dy flor Le

macht påligger,

att ,,h:te Stadh Nohra blifver

med

nödiga ämbeten val

forforgd

,

dy iko-

,,le deife efterfolliande der blifva håldne och tagne uthi

acht, fom

„ahro BorgmeLare, Radman, Stadsfkrifvare, Kåmnere,

ByggemåLare

„och Stadfens Vardfkrifvare. &c:a

XIV. Till dett Fjortonde, det och Wåre trogneUnderfåther,

(10)

& )

12

( Φ

Jj- - . . I

tia

Regis JOHANNIS III: t V:, conceilum eil, b fl

ra

Sund

dictum

dy Praeterea etjam duo preedia, Stensnås & Fii- letcrp: alterum in plaga' ab

opp

klo boreali, alterum in

occidentali iitum,

in ciomeiticos ufus agrorum^ paicuo-

rum &

lignationis donata iun-t oppidanis, prouti eonflat

ex

§, XIV. privil. Qui oppidanorum villas quasdam ex

his

- t *'\ ^

5,fom i Nohra boo, eller dit flyttia viller måga hafva till fin nod*

„torft något uthrymme, vedebratid och mimlbeat, vele XVij afgunft

„och nådhe hafva privilegerat till Staden defia efterfkrefhc 2. byar

„neml. Steensnås "och Fibbetorp· med alle dertill lydande lagenheter

„och pertinentier , fom nu dertill liggia och under Ofs och Kror#n

„beholdne åhre > hvilke till Stadhens och defs Borgerikaps allmenne

„gagn och båfta mage nyttiade och brukade varda*

§. XVI, Till det Sextonde, vele Wij ftadgatt och forordnatt ha£

,,va, attvare underfåther i Nohra Stadb fivole uthi hvarje vecka hol»,

„la hos figh en Torgdag,, då Landtmannen fin afve'i och vahrur mål

„till torgh och fahlu fohra och åter af Borgerikapet figh tillhandla*,

„hvadh han tarfvar och behofver. &c:a &c:a

d) Concedebatur hoc praediuin precibus & commendationifinco-

larum paroeciae anno 159a, prouti liters Regis indicant: „Wij JO*

„HÄN III. med Guds nådhe &c:a gore vitterligittatt efter

diett

„någre ågor ahro tagne ifrån Pråftebolet i Norefkoga Sochn och till-

„delte Bårgsmånnen therfammaitådes, till tomtea·, deraf de göra Ofs -„fkatt och ikuldh;att Wäre och Kronones inkomft ar derigenomt

„formshrad til ehn fjufalt Ofsmunds-jårn, och forenåmde pråfteborcl

„deremot igen forfvagat, få att ther icke fins· någott fynnerligitt til-

„falle till vedefkog, eng eller annat,, fom dagel. vedertarfvas; thei-

„•fore hafve Wij, efter våre tinderfåthares forenåmde Norfkoge od-

„mjuke bon och begåran, nådeligen uplåtit, unth och gifvit,! fom

„Wij och hårmådh uplathe,f unne ©cli gifve till Pråfibolet i Nore-

„fkoge Sochn ett hemman Öfter Sund benåmdt, fritt for alla uthla-

„gor, fom theraf plågar och bor uthgoras, att njuta, bruka och be-

„holla till evårdelig egendom. Thet vårt kammarråd, kammererare·,,

„fogtar &c:a hafve figh härefter att ratta &c:a gifvit vårt Kong).

„flott i Stockholm d. 11. Martii am 1590. udd vårt Regiments tief

„på thet andre och tjugonde,, -: " - b

JOHANNES1.

(11)

# )

*3

( #

his

pra?diis binis poflident, cenfnm

pro

iisdem

qui urbico cedit theflauro. Qui

vero

quidquam

ex prte- dio ,

Pailori quondam addiRo,

tenent,

nihil folvunt.

Adh-ec

quidam civium pnedioia juito pretio iibi adquifi-

verunt ex

pra?dio, §. 1.

commemorato,

Elfvestorp,

qua?,

privilegiis montanis fruuntur eenfumque ferro crudo folvunt; fed ha?c prtcdiola ufu rei metailica?

hodie,

ob

iilvas

defkientes, deftituta funt. Quo lignorum

captu-

ra

oppido

non

deelTet, ab Ordinibus Regni, noviilimo

in conventu

Comitiali, oppidi noitri ad Comitia Lega-

tus,

Pra?f. réi metall.

& Civis,

Dn. JAC. FRÖBERG,

impetravit,

ut

oppidanis liceret

tantum

lignorum

a mon- ticolis emere, quantum

a?dibus

tempore

hiemali calefa-

ciendis

fufficiat,

& prteterea

ligiiä exftruendis a?dificiis idonea, nifi occaflo offieinam

lateritiam huic ufui infer- vituram,

inftituendi

pateat.

Poitquam

nova

Pra?fe£Hi-

ra annoMDCXLV. ordinata

fuerat,

cui Societatesmont-

Norenfis, Lmdesbergenfis, Grythyttenfis

atque

Ljus- narsbergenfis

, prakter

territorium Fellingsbroénfe, fub- eilent; ledes Precfedti

Norenfi in

oppido conftkuebatur,

ad quam

exftruendam traclus, in meridionali oppidi

parte,

cui adhuc

noraen

Herrgarden

,

deifinabatur

e), Nova verohxc Pradectura anno MDCXLV1IL

Örebro- gierdi fubjiciebatur f).

§· nr.

Oppidum noftrum, quod ad millc circifer ulnarum longitudinem,

a

plaga videl. boreali meridiem verfus, exporrigitur, DCC. Iatitudine comprehendit inter plä¬

gas

fc-iL occidentalem & orientalen!, XXIII. hödie

com tinet infulas

(qaarter),

praeter

forum & traffeum

a

templo

B 3 occu-

e) JEdificium irr ufum novi praefecli exftruclura järn ante plures;

abhine annos, eft dirutum & univerihs hic traclus, qui oppido rur- lilS cedit, Confuli adnfus ffieonomicos datüs eil.

fy Vid, OJL GRAU deicript. Weilmann. pag. ag,

(12)

# 3

14

( &

occupatum.,

CL V. trdificatas villas (tomter% III. plateas

majores,

ad eandem

cum

oppido longitudinem

procur-

rentes, VI, vero minores fen transverias. Totum op-

pidum, ft templum exceperis, ligreis tsdibus eil exftru-

dum, quarum

plurima*, venufe iatis, pulcram oppidi

xeddunt faciem,

Forum, quadrat$ dimeniionis, ipatio- ihm,- lapidlbus dra

tum

locoque piano ii

tum,

platete ju da

latitudine atque

reditudine extenduntur, Se ipite

quo- que

tedes recentioris funt ilrudurä;

,

ab

anno

icif.

MDCCXXXI. quo

funeftiilimum in

ce

rid ium, die XXIX.

Aprilis

, totum

fere oppidum devaftabat p). Suftentån-

tur ibidem nunc temporis ci reifer

DCXX. incolre,

tam

junioribus,

quam

fenioribus utriusque iexusiimul

nu- meratis,

qui

omnes

CXXIII. familias (matlag) conftitu-

unt. Horum ad CXII.

municipali

opere

faciendo vidum

fibi comparant,

hac maxime ratiöne,ut frnmentis aliis-

que

varii

genens

mercibus negotientur b), inprimis

ferro

crudo, quod amonticolis

emtum,

Sc yel Stockhol-

miam,

vel ad officinas ferrarias finitimas deportatum

,

rurfus cum lucro

vendunt oppidanl Eftque haec ferri

mercatuca

lucrofa admodum & frequentior,

quam

in

a- liis Societatibus

regni montanis. Laudatur

vero

ferrum,

3uod

olis.

in

Exercetur

uftrinis Norenfibus coquitur,

maximemercatus

diebus Saturni, utpote optima in- gui- bus,

proiit

ab antiquis retro temporibus iolitum fuit,

libertas tam cum

monticolis,

quam cum

paganis

nego- tiandi g) Villa Paftoris,

Sacellani & scditui

,

InVc incendio fuperfti-

tes, anno 1738· menf. Martio ,

falvo reliquo oppido in furnum

ver- t&antur & cinerem; qua occafione plurima ,

ad ftatum <5c oppidi &

templi pertineiitia

aäa documentaque,

utpote

in villa Paftoris adferva-

ta, confumebantur: quae

quidem jaclura & huic

quoque meae

opellac

nimium quantum fuit fraudi,

/1)

Civiura

, qui

varii generis mercibus negotiantur (Kram-

handlare), numerus eft IV.

Qui

vero

frnmentis, ferro & mercibus

ad viclum neceifariis (Fictmlie. vahror) negotiantur

funt

numatO

XXX.

(13)

# )

rr

c #

tiancli

oppido inprlmis eft data,- quemadmodum

ex

§.

XVI.

privil conftat Hane ob cauilam nundince, firatis

anni

temporibus, heic

non

iiint inftitutaf. Praeterea vari i

ordinis

opifices in oppido deg

ont

i); nullae

vero

ad hunc

diem fabriccE funt inftitutae. Ex

veatigalibus

tam

oppi- danis,

quam

adjacente

montano

Skjarmarbo circiter bis

mille & CDL. thalerorum argent.·

quotannis publice·

re-

deunt.-

§· iv.

Tempi

um,

quod in medio oppido,

pröpter

fo¬

rum,

editiori in loco folido

ex

lapide aedifreatum &pn-

tos

exteriusque dealbatum eil

,

pulcra admodum ie in-

tuentibus facie commendat.

Temporis,

quo

fundamen-

ta

ipfius jacia fint, nulla inveniri

potuere

in a£Hs veiti- gia. Quäüenus tarnen conftatpagum mercatorium,

circa initiaieculi XV:

ti, heic viguifle,

eatenus vere

vide-

mur

ροίϊε contenderey templum fi

non ante, eo certe tempore

itetiile k).- Ea

autem, qua:

hodie eil,

non

iem-

'

per v) Artificiinr in numero funt, qnos,· compendii cauifa, vernacir-

ίο fermone recenfere liceatV i. Guldfmed i.· Bokbindare i. Målare 5.·

Skptddare

9. Skomakare 1.

Hattmakare

r«,

Gordelmakare

1.

Sadel-

makare 1. Kopparilagare x. Garfvare 2. Smeder 4. Snickare 1. [Glas¬

mailare iv Murmaftare 1. Krukomakare 2.· Semfkmakare 1. Peru- quemakare, τ.· Carduansmakare, 2. Hofikgare, 4.

Krbgare.

k) Paftores, qui huic

ecciefta?

praTuerunt, prouti tabuk

parietl

Sacrarii affixa indieat, fitere fequentes:·

X. ©Nr LAURENTIUS Gudmwidi.·

2. UN. KDVARDUS.·

3.. DN. SVENO Jncohi. '

4'. DN, ERICUS Petri Helfhipts fubfcripiit cottc'.

ÜpC

a.·Γ 593·

DN. JOHANNES Michaelis Cüprimonianus. Äntetf Päfto'r FabliT-

nenfis. In interregno SIGISMUNDI a Rege CAROLO ΙΧ«λoffi¬

cio privatus tandem b.· 1. Paftor ci'eätus eft a.· I600V

€. DN. MAGNUS Hieronymi Smolandus Γ603. obiit É634.*

7.. DN. ERICUS Olat Arbogenfis 1634. ob. 1673.

g. DN.. ERICUS

Engelhem ' BÅRCK.MAN

1674, Antea

Saceffi $&■

fckdem. Ob. 1693.

(14)

) 16

( ψ

per

fuit templi amplitudo; ied anno MDCLXII. & fe-

quentibus novis & irifignibus crevit auddibus; qqemad-

modum conftatex receniione

fumtuum, huic operiim- penforum,

qux

inter a«3a Coniiitorii AroC adiérvatur.

At non folum

templum ipfum

tunc

fuiile ampliatum novisque laquearibus inftructum.,,

ex

his a£tis conilat;

fed etjam

turrim denuo excitatam, fubfellia

nova nec

non tabniam altaris

Confecla, foveam

,

aquis abforben-

dis infervientem?

effbilåm & fornicatam eile,

prarer a- lia minoris momenti ornamenta

/). Totum

opus anno MOCLXXXIV-

confummatum eft. Incendio, quod-an-

. ·' . v · no

9. MA,G. CHRISTIANUS TORNER

Paft. &

Pr. 1694. Antea

No¬

tar. Conf. Aul. Holm. Ob. 1740.

XO. MAG. LAURENTIUS TUNELIUS 1742. Autea S:ae R:$ M:ti

a facris auiicis. Ob. 1760.

II. MAG. OLAUS NORDSTRAND 1762. Antea S:se "R:® M:tia fa¬

crisad arcem Drottningeholm,qui ut fofpes diu vivatexanimovoveo.

Sub his temporibus Comminiftri ecclefia; hi fuerunt:

1. DN. LAURENTIUS Henrici Norebergenßs fubicripfit Conc.

Upf.

I593. Paft. in Himmeta 1594.

2. DN. ANTONIUS Ρetri Ob. 1630.

3. DN. HIERONIMUS Magni 1630.

4JDN. JACOBUS Magni, Erater antecelTorist. Paft. deincepS in Rytterne*

5.' DN. ERICUS

Éngelherti

BARCKMAN Paftor Norenfis 1674.

6. DN. OLAUS SKOGSBERG 1675.

7. DN, ANDREAS RAM'ZELIUS Paft. in Ranisberg 1696.

8. DN. OLAUS MYRiÉUS 1696.

9. DN. MARTINUS EMENIUS 1716. Ob. 1754.

110. DN. JAHANNES MORELIUS 1756.

I) Pecunia , quae huic operi impendebatur, conficit jfummam

44471. thal. cupr, <St 7. 01·. quorum 23793. thal. cupr. & 27. or.

impendebantur templo ampliando & laquearibus exftruendis, 13143.

thal. 9. or. turri, 106g. thal. fubfelliis, 3000. thal. tabube altaris,

2000. thal. foveae 360. thal: canceliis chori, 456: thal 24. or. pa- vimento templi conficiendis. Adhsc 59g. thal. cupiv & 24. 01·. tem¬

plo argilla conipergendo, dealbando (St affulis abiegnis obtegendo, &

50. thal. 19. or. infuper organis muiic, in aiimn locum transferendie ioipendsbantur.

(15)

❖ )

17

C #

no MDCCXXXI.

oppidum devaflabat, teåum tetllpll Kgneum,

una cum

fuprcma turris

parte atque

campanis, hauriebatur;

jamvero

hafec

oinnia re

fe

cla iunt: teclnm fciL aflulls

abiegnis

o

b du >51

um anno

MDCCXXXII.

t

templum

quoque

ipfum ab integro argilla confperfum

& dealbatum eil anno MDCCXLVIII. Eilaufcem tern-

pli longitudo LXXI. latitudo XXIV. & altitudo,

juxta

chorum,

XVIIL uinarum inträ muros. Parietes IX. di'

ilingvuntur feneilris,

quarum

V.

a

latere meridionali,

III. a

boreali,

a

latere denique. occidentali feneilella templum illuminant. Laquearia VI. integre, XVI. di-

midix iuffulciunt

columna?,

& continent

fimul

ferretc

pertica?,

eam

ob cauflam, quod,

cum

ligneum teclum conflagraret, rimas hinc inde fecerint.

Ad interiora

templi

brnamenta

pertinent i:o( Ta¬

bula altarts^ IV. minores

pictas comprehendens tabellas,

quarum

prima facram

cocnam,

altera Salvatoris

Sanclis- iimi

crucifixionem, tertia refurreclionem

St

fuprema de¬

nique afcenium ejus in coelos adumbrat, Harum

vero

ad latera IV.

Evangeliilarum ilatuse

, praeter

alias ima- gines &

opnamenta

lignis exfculpta, inier columellas,

racemis uvarum auro argentoque

obdudtis

,

veilitas, coiifpiciuntutc Medice tabula? hxc leguntur infcripta

: Soli Deo Gloria ammo

i68% 2:0) Suggeßus

,

in cujus ambitu, variis,

auro argentoque

opertis, iculpturis

or- nato,

Salvatoris noflri,

nec non

IV. Evangeliftarum ie

offerunt

imagines, In

parte

ipiius fuperiori legitur di-

dlum

Jef

LVIII. v. 1.

iimulcum

anno 1698. quo ex- ilrudtus eil

fuggeilus. Supremum locum

teilet auro

argentoque

obduclus pelicanus

cum

pullis iuis, quibus

enutriendis

fangvinem fuum efFundit. Quod in

ter

bi¬

nas

fuggeilus partes intereil in pariete fpatium inaura-

tus condecorat fol

radians,

cui nomen

Jehovah infcri-

ptuiKU

3:0) Baptißtrium) quod,

ex

tribus iap.idibus

ex-

C icul-

(16)

Φ ) iS

( φ

7 fculntum,

& S. S. diftis Gäll. ΙΙΓ.

27.

Math. ΧΧΥΙΙΓ,

19,

& hisce

infignitur literis: Derna Fimth bar Her B. Hans-

Jon Inäd fi?i Hußrn Walhorg Tomas d. förarad til Nova Myrklo A. B. 16

iy.

4:0) Organa mnfica,

qua: ,

i'11

por- flica

templi

parte

po&a atcjiie XX. dirriii7tis tonorum

ordinibus

(flammor) inftrudla,

a:o

MOCXCT. funt

coa- fecta.

5:0) Subfellia,

qua: terno,

longitudine templum

fererequanpj,

transitu

unoque

transverfo diftincta armis

MDCCXLIV. & MDCCXL-W

pofita funt. Ad

utrunr-

que preeterea

latus

organorum

muiicor.

ρ

o di a c (dum η is

fufrulta erecla qua:

fuis

r>

tabulatis ad templum ipe*

dlantibus

imagines ΧΙΓ. Apoftolorum

ρ

i dt as

re ρ

rad e η t a η t.

6:o)

Momimenfa Sepulcvalia, aftabre facta, multo

auro atque

ornamentis fplendentia, quar, in memoriam de- fun&orumquOrundamvchrium Noreniis oppidi, funt:

pofM m).

7:0

Eime, tahulce numeris pfalmorum deiignap-

' dis inchoro

pofita:,

qua partes

extremas inauratre atque-

a D:na CHRISTINA

FRÖBERG femplo dicattr. 8:0)

YL Benduli

lyclmuchi 12% 9:0) Vaja A veflimenta

11

ii bus

facris

deftinaca {Kyrkofkrudm)

r qua?

maximara partem.

ex munificentia

donatorum templo cefierunt o)..

Tur-

β_ , β„ ..

vi). Sunt Iiaec epitapliia IV". quörum Einum

coluiTrnae

,

fttggfeft'nl

vicintE, appoiitum eil: a Coniilkrii cnjusdam MAGNI

Svenvnjs vkkray

CATHARINA 01ai filia, in foarn ipiius,. mariti ac liberorunr me¬

moriam a. 1678. IT:dum. jiixta org. nmfc. erecrum

eil

a

GER1TAR-

nOTRESCH ejusque uxore RRIGITA BLYBERG a 166g· IIEtiunr parieti

tenrpli

boreali , fupra iannaxn fäcrarii,

afirxum eil

a

Confulé'

JOHAN.·. DRETJLICK cumuxore

BRIGITA TOLLET 1678. IV:tum

parreii meridionaii , ad

ad ollium

templi ,

adiiarens, in memoriam

Conffl. LAÜR. RINGSTRÖM uxorisque ANNJE'· NORBERG a ge¬

neris ipfortira, IciT. ÄmmiraL Capit. ELIA Α.. JERLESTROM atque

mercat; Norenfi PETRO BER.GMARCK, pofitum efl a. 1738· Praeter

lasec epitaphia jiixta introitum: facrarii.,, Ratua Salvatoris-

cruci affixii

confpicitur.

11) Fräter hos- minor pendiilus fycbnuclius in Sacrari'o

pendet <St

fingulis infuper columnis lychnucln affixi funt..

c) Ad vafa ρ ertine111 II. canthari: argent. 5. quorunx

majorem tem"

(17)

# y

19

( $

4.

Turris, quam anno

MDCLXXT. ereelam fuiile,

Confiflorii Aroliadicant,

qui etjam annus ipii mu-

ro

magnis numeris ferreis inietfqis eit

>

circiter LXXXVIIL

ulnarum habet

altitudioem, argilla eil abducla, dealba-

ta &,

quateclum, lameliis ferreis operta. Summum a- picembini inaurati globi ainei fimuiquc ieneus gallus i-

t-idem inauratusexornant. In ea

IV. fvaviibmi foni di- yerfique'ponderis

campanas

pendent ρ), fupra quas ho-

C 2

rolo-

plo donarunt haéredes JAC.

LEIJEL

anno

1696. minoiem vero B.

A. S. & U. A. D. II. inaurata pocula ar§entea cum

patiwis,

quo-

111111 majus ab lurred. J. LEIJEL 1696.

donätum eil: II. poc.uk

rn:-

nora arg". ad S. Ccenam

aegrotantibits miniftraridam: nLI. arculre ar-

gent. facris parnbus

condendis infervientes

,

quårum alteram fupra lau-

dati hreredes J. L. indem dono

dederur.*

;

III. inaur. corona*

arg. quarum, ut ruri mos

eil, in fponlis adornandis ufus. Yeili-

menta & alias Tes, facris uiibus defiinata,

valde prétiofa, munificen-

tise inprimis D:ni Al)AMI LEIJEL,

Pair. & Pr. LAUR. TUNELLI,

Mercat. JOH. KRUG, ut älios raceam,

debetur*

ρ) Campanarum

maxima haec habet::

Faß jag ej hat

mun

och tunga.

Herren Gud med

ruft lojj]unga;

jhg dock heter ock Ehr tolk,

)$oni hopfamlar Herrarps folk

;

f

·

Ψ

7)1 Guds hus och

helgedom

At-dår

lofva Herren from;

Til

defs med

et

annat ljud

Klaekor

ringas utaf Gud,

Hl den ftora

dagfens dom

Kom o!

fjEfu kom ack kom!!.!

Item

7il Guds ahra och hans

helgedoms tjenfl och pryd-Λ

fiadj

år denna klåcka utaf framledne Rådman hår i fin¬

den,

Sal, Herr LARS RINGSTRÖM, mecfelfl teftamente fkjånkt och f brårat d,

zj.

Ocl.

1332.

och åhr /7^/. guten

i Stockholm

af JOH, FAHLSTEN,

(18)

'

# )

20

( #

rologium

a anno

MDCCLIL confectum, in

turri

eft,

quod

non tantum ope

indicis, ad IV.

latera

patentis,

iedétjam

duplici

campanarum

fonitu horas indlcat.

In^

ter turrim Se

templi ipfius parietem defuncti

Civis &

Confiliarii Nörenfis LAÜRENTII

RJNGSTRÖM

u.t&

hacredum illius

fepialcrale

monumentum

decora forma,

In altera carnpana hcec verba adparentr Sumtibus.

Templi. Norenfls.

Atque..

Opera. Ac. Induflria..

ERICI.

NÄSMANNI.

Poft. Conflagrationem. Urb is..

D. 2ß.

Apr.

/73/.

De. Novo.

Rep

arata.

Ac. Conflata.

Anno.

D\nL°MDCCXXXir.

Item

Heu!

quod

eram

mifera

nimiitm viciua

Gomorrce, Abforpta rabido vindicis igne Dei:

Scilicet idtrices, urbs tandem noxia pcenas

Jure luens

una va

b

f

periensque die.

me nunc reparat

V'ilcamis,

ut

inde refurgamy

Pulcriory ex

flamma ruderibusque meis.

Audi gens

0! dura Dcum

tam dulce vocantem Sm tibi

fpernenti

prceco

ininantis

ero.

T ertia carnpana hane habet infcriptionem:

Jag til lof til pris och äbra Samlar, med

mit

klang och ljud

%

Dem, fom uti hjertat bära Hopp cch kärlek

til

fin Gud£

JEfa hält dit folk i

trona,

Fria

mig frän eld och brandy

J . Och

frän alla plågor fkona

Konung

3

Bergslag, Folk och Land.

(19)

❖ )

ai

( #

eft

conditum,

cujus

parieti ha?c infcripta flint Verba

r

Therina

graf år efter Sal. Rafl-och Handelsmannens- här

i

Nora,

Herr LARS

RINGSTRÖMS

och

iheß håra Huflriis

ANNA

NORBERGS,

i

Iifst iden,

gor

de dispofition

,

af theß Herrar Magar förfärdigat och uplygt,

var

andes hår

theras

lagerflad, arfvinge efter arfvmge. Nora d.

loi

/75/.

Infra haec leguntur:

Ho

Jaligt famnar in, får glad igen npfiay

Nar Guds

lafunaljud oß alla kalla må.

Coemeterii,

quoa muro

quadrata? dimenfionis,

cälica- to,

dealbato ailulisque ligneis tedio circumdatur,

IV»

funt

introitus,

quosporta?

claudunt,

ex

quadratis,

viri«

dique colore tindHs

,

ferreis perticis confeclee ^). Cu-

Jusvis vero introitus tedium lameilis ferreis efiopertum

globoque flanneo

ornatum.

§. V»,

fkal Herrans hjord i Nora Unge, gamle, Herde, Får, Inför fjåla-Herden ßora

r

Samlas

ßdfl i Chrifli får..

Item.

Den

Treenige Gudens heliga

namn

til åhra famt Nom Förfamling til tjenfl, hafva efter Iran den, fom Kyrkan til

utandhme och alla Klåckor tillika med Nora Stad d. 29. A-

priU

η31,

förtärde, mig famma år gifvit Landshöjdinfkan

Fållorna Fru MARIA

SCHNACK, Fru BARBARA

LEIJEL och Bruks-Patronen Fållor

ne

ffACOB MÖL- MAN, h

Hennes

vilken „fe dan jag vid ringningen efter högftfa/ig Majeftadt, Drottning ULRICA ΕLO Ν OR A fatt remnad, mig omgjuta låtit

uti

Stockholm

d. 20,Aug.ιηΑ*

af J. FAHLSTEN. * '*

Quarta, qua? minima eft, fequentibus infigiiitilr Iiteris:

Arq32.

d.

4.

Maj i år jag, ef

ter

den ßadeliga Iranden,, fom Staden

Nora

öfvergick d.

2y..e

Apriü

1131.

åter å

nya

omguten

i Stockholm af ERIC NÅSMAN.

D Harum portarum , quae a. 1735. pofitie fimt, imam dom*

(20)

# )

42

{ jjt

"

; §·.ν·

Poil

incendium, fuperius commemoratum, Curdam

cum

adparatu ejiismodi xdi conveniente, exftruendi

occafio non fuitdata. Interim

conventibus Magiftratus

& Civiuni infervit

«dificium,

propter

forum conftitu-

Irum,,

duarum conti gnationum,

quarum

liiperior duo

■conclavia, roajus

miqusqueconventibus deitinata

con- tiilet; in

inferiori

vero

omnia metiri ib.ent fin medta

,

q.ure a

paganis in forum vendenda proferuntur. Pro

quovis integro fruménti medimno

-

tunna} II Iföras cu-

preie

fblvuntur/ Qua? pecunia, un^jcum-pecunia, ad

ceiiam vinariam

habendam,quoiannis·-data (·käüarefrihet%

tertia parte

vefligaiium,

qua: pro

rebus coniumendis

publico folvuntur '(.accifen) c:a ad ialaria magiftratui

al'iis-

dedit Paft. & Pr, C. TORNER , reliquas Pnrf. rei met. P. CHRI-

STIERNIN, Civ.es N. YTTER <& O. SNOBERG. Nomina vero

fin-

gulorum donatorum

ipfis imcripta portis confpiduntur»

>·) Colligitur hoc ex

ichedula

a

SpeeL Vir

o

l):no MOZELIO

mecum communicata , quamque integram lubjungere liceat:

Efterfkrgfne wkonifti r njuter Nora Stad til Magiflratens

och

Éetjénternes aflonmg: näml.

dal. dr.

Smmt

Källarefriheten 167. I i,

Gjärningshren af gängande handtvarkare uti Nora

och

Gryt bytte Härader, nägra fyratio til antalet

a 1. dal. 4§.

Stadens andel

af delnings accifen har förra

aren

(ligit til

. - χ

40.

ι

Väg-och Mätarepenningar hefliga ftundom ofver,

flimdom under

, ψεη

mäft til

200.

Organifl-och Väktarepenningar 54.

Skattei

är

η eller

akevjbitt emellan

$0. a 100.

dal.

alt

Jom prife.t päjärnetßiger, och ut] öres här 100.

TomtIren

42. 8.

b Summa 651. 19·

(21)

# 3

23

C &

aliisque officiarils oppidanis conftituenda 'impenditur.

Juxta asdificium illud, curiar loco uiurpatum, inter duo

trgua

in altum crefta, pendet campanula, conventibus,.

praeter

alia, deirgnandis inierviens. Simulac pnvilegla

oppidi coniignata funt, certus quoque ordinabatur raa- giftratus, cujus roembra,

ex

prtefcripto §. III. priv.,· es-

ieiit

Cfönful

r),

VI. Urbici Conftliarii, Notarius

,

blni

minoris

judicii Conftliarii {Kaninerev), vigilrarum

cura-

tor

{Vardjh-ifhare)

atque

bini eedificiorum ftiuendorum

curatores. Horum munium IV.

priora féorfum adhuc

adminiftrantur,

II.

vero

pofteriora funt abrogata. Pro

infis;nl

oppidum

montern

filvYiia yirentem obtinuit.

§. VI.

Q

värn

vis

, ante"

priviiegia oppido irrogata, Päda¬

gogium, qiiod ioli fuftentabant intölae, heic viguerit;

nidilaminus Regina.* CHRISTINA placuit Schokim ho-

dié florentem &

Regio infuper ftipendio dotatam ihfti-

tuere,

eodem

tempore, quo

priviiegia oppidi confirma-

bat,

anno

feil. MDCLII. Eft vero in hac Schola non

niii unica.

claOis, cui Reclor t)

cum

collega prcceft.

. Ad

r) Sequentes ab illo inde tempore: immere

Confulari perfunrti

funt fcilv , .

i. NICOLAUS 1645. obiit

ié$'4*

2..JOHANNES Jahanms

DREIJLICK

1654.

officio' privatus"

3. [OHANNES

FRUMERIE

r6gi.

ob. 1689.

4.

CAfvOLUS HJELMER

1689.

<*&■ 169,5..

5. OLAUS HELLBOM: 1695. ob.

1696.

6. JAHANNES

WETTERSTRÖM

1697..

officio privat».

1707.·

7. JOHANNES YTTER 170g-

obiit

17ig. ·

g. ULF KYLLENILV 1719· numer e

Conf. fponte fe: abdicavit

175°'

obiit 1755.

5»PETRUSENGBERG

Confui hodiernusr landat., magiffiatumjniit 1750.

t) Reclores ad hane Scholam fuere fequentes: feil.

1. DN. CHRISTOPHORUS Frid HOLSTENIUS 1652.

2.DN. LAMBERT. PerriMontanus 1668. Sac. m Jarboås Γ685»

3. MAG.

ARVID,ÜS

GRADIN 1685. Paft. in·

Medaksr 1687-

«

candeui in Vika.

(22)

φ )

24

( $

Ad falariaRedlons XX.

medimni Trumen ti, quod In

ρ a«

rcecia KerieicC Gallerflad

pubiico pendrtur

,

quotannis

Tunt

delegat!,

praeter

pecuniäs, uiibus fcholaribus deili-

natas

(åjeknepenningar),

ex

parocciis Nora ·& Jårboåhs

per»

cipiendas,

quarum

loco quiiibet monticola II. IIb

ras cum

cimldia ferricrudi Redtori

folvit, CoIIega

veropecu¬

niäs, Scholaribus deilinatas,

per

paroecias Gryt¬

hytta, Hjulfio & Kelieforfs colligit.

4. DN. NICOLAUS

STAF

1687.

5. DN. ANDREAS

MORIEN

1693.

6. DN. NICOLAUS MONTAN, -rtfpj. obiit 172g.

y. MAG. ISACUS ISACSSON 1729. Paft, in Ljusnarsberg 1748.'

■8» MAG. ERICUS FAHLSTEN 1748· obiit 1759.

5. MAG. PETRUS KTHLSTEDT 1760» Antea V- Rech Schol. Ar- bogéniis.

SOLI DEO GLORIA.

Hoglårde Herr CANDIDATI

Nar

arbeten

jag· på

vid

en

detta

gång

Larofatc, och med det famma framräcka

fkall lyckonfka H. C till hederligt ilut

den

hand,

fint

fom bor tolka ett omt äffked af en trogen vagledare genom en del af min ungdom, få blir det konft for fmå krafter, attett enda blad uttrycka, hv.ad ettvälmenande och blodigt bjerta gerna ville framftafva,

Half kännare afmm förbindelfe, tillväller jag mig likväl denfull¬

komligare rättighet, att fram for någon .annan fägnas af den täcka Ikord, fom H. C. får hofta af fin ungdoms flit och idoghet.

Men ach! Η. C., att Er lycka intet fkall kunna fotas på annan

grund, ån juft på min kånbara forluft!!

Ach! att jag intet längre fkall få eftertratnpa Edra jämna ftegpä aäygde-vägen och mogna

under

ågonen på ett få kärt

efterdoTnef

GUD välfigne H. C. och late äfven mig få vift få vara ett vär¬

digt mål for

Eder kärlek, fom

det bor blifva mitt fel, om icke det fro, fem H. C. utiådt i detta fpäda hjertat, kan gä i fäker borgen

for det hopp, fom mina aldrakåraib Föräldrar hyfa om min välfärd,

det

lluglarde Herr CANDIDATENS

Umjuke tjenare

SAMUEL

VZGELIUS.

References

Related documents

Zde autor s5m navrhl a vyrobil speci6lni elektromagnetickj' ventil umistdny v hlavd v6lce, kterf umoZiuje iizeny odbdr vzorku plynu piimo ze spalovaciho

Aussi, une analyse des champs sémantiques fréquents nous permet à étudier les contextes courants qui déclen- chent l’emploi des anglicismes (voir le tableau 4). 206), similaires

Contrairement à la mère qui apparait comme asexuée (« La mère n’a pas connu la jouissance », Amant, p.50), la jeune femme se pose en sujet qui assume sa sexualité

Vi väljer ett öppet existensintervall eftersom i ändpunkterna finns endast ensidiga derivator (vänster- eller högerderivatan).. b) Ange lösningen på explicit form.. a)

Selon Blanche-Benveniste (2003 : 329), dans les conversations spontanées, les procès envisagés à l’avenir tendent à avoir un ancrage dans la situation d’énonciation, ce qui

ίςις habet cum plerisque Editionibus vettiftis; quod quidem..

[r]

grupperna) rörande betydelserna av textutgivarnas ganska omfattande bearbetningar av Nietzsches kvarlämnade fragment och anteckningar. Fuchs och Hoffmann anser att