• No results found

Ännu en konisk prakthjälm ifrån ett svenskt fynd Nerman, Birger Fornvännen 312-315 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_312 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ännu en konisk prakthjälm ifrån ett svenskt fynd Nerman, Birger Fornvännen 312-315 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_312 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Ännu en konisk prakthjälm ifrån ett svenskt fynd Nerman, Birger

Fornvännen 312-315

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_312

Ingår i: samla.raa.se

(2)

viktigaste föremålen avbildas i Fornvännen 1913 sid. 301. Fyndet består av 3 svärdsfästeknappar (en hel, cn nästan hel, av den tredje ett fragment) av förgyllt silver med nielloinläggningar och djurornamentik i stil I (a. a. fig.

47, 48, 51), ett fragment av den rektangulära huvudplattan till ett stort gju- tet bågspänne i samma metall, ävenledes med nielloinläggningar och med stil I-djur (a. a. fig. 50), ett fragment, bestående av den runda huvudplattan och angränsande parti av bygeln, av ett gjutet bågspänne i samma metall med geometrisk ornering (a. a. fig. 49), vidare en pilspetsholk av järn (a. a.

fig. 51 nedtill i mitten) och 2 smärre järnfragraent, bitar av ett lerkärl, ett flintfragment jämte några bronsbleck och ett bronsband, vilka bronslöremål här skola behandlas. Samtliga föremål äro brandskadade. Fyndet skulle ha gjorts av en smed Karl Andersson i en i hans trädgård belägen treudd, och föremålen skulle ha legat i urnan jämte brända ben. Dessa uppgifter härröra dock icke direkt ifrån smeden, utan lämnades av en hemmansägare Karl Alf. Andersson till intendent G. Sarauw vid Göteborgs Museum. Fynd- uppgifterna äro emellertid på vissa punkter högst underliga — jag saknar anledning att gå in på dem här — och därför värdelösa; så mycket är klart, att det ej kan vara fråga om något slutet gravfynd, alldenstund både före- mål tillhörande mansutrustning (vapendelarna) och kvinnoutstyrsel (spän- nena) föreligga.

Här intressera oss närmast bronsblccken och bronsbandet (a. a. fig. 51).

De förra ha ursprungligen varit 8, varav 1 nu ej kan återfinnas; i två fall

ha 2 bitar kunnat hopsättas. I fig. 1 återges här de nu föreliggande blecken

med undantag för det minsta. I fig. 2 finna vi bronsbandet avbildat. Som

vi se, äro de förra längs ytterkanterna försedda med tättsittande hål, en-

staka hål finnas också något längre in, alla dessa senare på samma avstånd

ifrån kanten. Bronsbandet har haft långt från varandra sittande hål, av

vilka två ses på fragmentet.

(3)

S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 313

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1.

Fragment av öronskydtl av brons till hjälm. Broäsen, Grimeton, Grlmetons sn, Halland.

2

/

3

.

A b b 1. F r a g m e n t einer W a n g c n k l a p p e a u s Hronzc zu einem H e i m . liroäsen, K s p . G r i m e t o n , H a l l a n d .

2

/

3

.

Fig. 2.

Fragment av kantskoning av brons för utsidan av öronskydd till hjälm. Samma fynd som fig. 1.

2

/

3

.

Abb. 2. Fragment eines Handbeschlags aus Hronzc fiir die Aussenseite einer Wangcn- klappe zu einem Heim. Derselbe Fimtl wie Abb. 1.

2

/

3

.

I sina anmärkningar till hemmansägare Anderssons meddelande om fyn- det har Sarauw antecknat, att bronsfragmenten kunna härröra ifrån en hjälm eller sköld, ett antagande, som han dock försett med dubbla fråge- tecken. I museets inventarium liksom i den tryckta Tillväxten i Fornvännen 1913 sid. 248 har man icke vågat sig längre än att säga, att blecken »sanno- likt tillhöra en eller flera svagt konvexa beläggningsskållor».

Det är emellertid fullkomligt otvetydigt, att vi i bleckfragmenten ha att

göra med rester av en konisk prakthjälra. En jämförelse med hjälmen av

Gammertingen-typ ifrån Vézeronce i trakten av Lyon, här avbildad fig. 3,

visar detta och ger klarhet i, att det här är fråga om fragment av ena eller

bägge öronskydden (i vår avbildning inpassade som tillhörande samma

stycke, vilket givetvis icke kan påstås). Bronsribban fig. 2 har, som vi se,

samma böjning som underdelen av ett sådant öronskydd (konturerna äro ej

(4)

Fig. 3.

Konisk prakthjähn (det bortre öronskyddet rekonstruktion). Vézeronce i trakten av Lyon.

1

l

a

.

Abb. 3. Konischer Prunkhelm (Die hintere Wangenklappc In Rekonstruktion). Vézeronce In der Gegend von Lyon.

l

/,.

fullt identiska, vilket beror på, att ribban är något förböjd) och har uppen-

barligen varit del av ett kantbeslag på utsidan av ett sådant. Till detta be-

slag känner jag dock ej någon motsvarighet. Emellertid äro öronskydd be-

varade till blott 6 av de ifrågavarande hjälmarna: utom den ifrån Vézeronce

den ovannämnda ifrån Gammertingen i Hohenzollern och de ifrån Balden-

heim i Elsass, Giiltlingen i Wurttemberg samt de två ifrån Vid i Dalmaticn

(5)

S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 315

(jfr nedan); till hjälmarna från Vézeronce och Vid finnes blott det ena öronskyddet bevarat och i regel äro öronblecken just i kanterna svårt skadade. På dessa 6 hjälmar bestå öronskydden av på utsidan för- gylld rödkoppar; i ett fall (Gtiltlingen) ha kindskydden på insidan varit försedda med järnskivor. Invändigt måste ha funnits ett läderfoder, som med remmar genom hålen varit fästat vid blecken och dessas kantband;

rester av foder och remmar föreligga på Gammertingen-hjälmcn.

Tillsammans med de två svenska koniska hjälmarna av prakttyp känner man numera 12 sådana:

1. Vézeronce nära Lyon.

2. Chälons-sur-Saöne.

3. Baldenheim i Elsass.

4. Gtiltlingen i WUrttemberg.

5. Gammertingen i Hohenzollern.

6. Stössen i Thuringen.

7. Giulianova s. om Ancona.

8—9. Vid i Dalmatien.

10. Obekant fyndort (Eremitaget, Leningrad).

11. Tuna. Väte sn, Gotland.

12. Grimeton, Grimotons sn, Halland.

På den svåra frågan, var dessa hjälmar tillverkats — det är uppenbarligen inom ett begränsat område — kan jag ej här ingå, utan hänvisar härför till min uppsats om Tuna-hjälmen; jfr även Acta Archaeologica 1934 sid. 120 ff.

Jag framhåller emellertid, att vårt eller våra öronskydd ifrån Halland äro av brons i motsats till övriga kända, vilka, som nämnt, uppges vara av på utsidan förgylld rödkoppar — huruvida detta är rätt för alla, vågar jag ej avgöra, då jag ej sett några av de utländska exemplaren. Att samma ma- terial — rödkoppar, därtill förgylld — alltid skulle ha använts är väl dock icke troligt, även om samtliga kända exemplar skulle härstamma ifrån samma område. Man kan naturligtvis också tänka, att i Sverige eller annor- städes ursprungliga öronskydd av rödkoppar, när dessa blivit utslitna, er- satts med sådana av samma utseende i brons.

De ifrågavarande hjälmarna tillhöra tydligen 500-talets förra hällt eller tiden omkring år 550. Hjälmgraven från Gammertingen daterar jag numera till denna tid (i uppsatsen om Tuna-hjälmen hänförde jag den till tiden 550—600). Hjälmen frän Gtiltlingen inkom tillsammans med fynd ifrån tiden omkring år 500 och 500-talet till Kgl. Staatssaramlung Vaterländischer Al- tertumsdenkmale i Stuttgart, allt dock osakkunnigt upptaget. Huvudmassan av- föremålen ifrån Tuna-fyndet härröra ifrån tiden c:a 475—c:a 550. Till sist- nämnda tid höra också de daterbara föremålen i vårt Hallands-fynd, svärds- hjaltena och bågfibulorna. Troligt är väl, att hjaltena och hjälmfragmenten tillhört samma grav.

De svenska exemplaren av de koniska prakthjälmarna ha förmodligen närmast kommit ifrån Sydväst- eller Mellan-Tyskland till vårt land.

Birger Nerman

References

Related documents

En annan brist i urvalet är att vi endast inkluderat en respondent med tidsbegränsad anställning, när tidigare forskning inom handelsbranschen tyder på att det även finns en

Personer som har en tydlig koppling till Sverige och svenskhet kan ha svårt att känna tillhörighet eftersom de inte behandlas som svens- kar, beroende på att de avviker fysiskt

Enligt Hesslefors utgår alltså lärare i hög grad från elevers intressen när de gör sina undervisningsval, vilket är väsentligt för denna uppsats eftersom det visar på hur lärare

Missnöje används som indikator för social oro samt osäkerhet som den ekonomiska strukturomvandlingen kan orsaka, då detta kan leda till att individer söker sig till

Eftersom intervjupersonernas uppväxter har präglats av två olika kulturer bidrar det i sig till att deras habitus skiljer sig från sina etniska svenska vänners habitus vars

Ett exempel på att läsguidesfrågorna inte är det enda som styr elevernas läsning är de två elever i grupp A som får inferensfrågor, men svarar på dem som om de

Britt-Marie anser att det kan vara rätt så små saker som är konflikter, som till exempel så fort barnen inte lyssnar på det som den vuxne säger: ”Man har konflikter hela tiden som

För vissa människor med ett funktionellt tillstånd ändrar sig symtomen eller flyttar runt i kroppen.. Typiska symtom vid funktionella

H u v u d e n a äro mycket summariskt utförda, men de höra otvetydigt ihop med Salins stil II i ett sent skede, och även denna platta härrör därför från andra hälften

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Emellertid är det ju klart, att tydningen av suetidi som svearna i och för sig ingalunda är säker. Man måste helt na- turligt även räkna med möjligheten, att bakom suetidi göm-

År 1865 inköptes för Statens Historiska Museum några föremål ifrån Gammelgarns socken på Gotland, anträffade av sjömanshustrun Anna Lind »förmodligen pä olika

Skämtsamt berät- tar han att han blev så snabb på att springa, eftersom han var tvungen att springa ifrån den marockanska polisen hela tiden.. Åren i det marockanska landslaget

– Matkrisen har framför allt orsakats av spannmålsspekulationer, menar Rafael Alegría från Vía Campesina... för att småbönderna inte skulle odla mer mat, framför allt

När karlarna, efter att ha tackat Gud för maten, stego opp från bordet, dukade hon fram där för barnen mjölk och gröt och, hvad som icke ofta kom dem till del, smörgås på det

Både Anderberg, af Klintberg och Mattsson i Fula Visboken (1977) och Lantz i Folkets Visor (1984) skriver utförligt att fulvisan inte utgör någon egen genre utan består av

För att klara av de utmaningar som vi redogör för i rapporten och ge de anställda inom äldreomsorgen bättre förutsättningar vill vi ge stadsdirektören i uppdrag, inom ramen

Svaret på den frågan är ja. Som vi tidigare såg så fanns det skillnader på hur idégenereringen såg ut mellan Ericsson och reklambyråerna. Brainstorming var inte så populärt

Ställ in parametrarna snabbt och exakt med antingen traditionella funktionspaneler med touchknappar eller funktionspanelen med 7-tums TFT-skärm och Weld Assist för både TIG-

Detta får stöd i denna studie utifrån empirin då hälften av respondenterna (1,3,4,5,8,9) visade någon slags fientlighet mot vissa länder där detta även gjorde så att de

I sina kommentarer till Tao te ching konstaterar Stefan Stenudd att Lao Tzus syn är omvänd mot de flesta traditionella världsbilder – i det att han betraktar det storslagna

For example Erstad and Hauge (2011) argue that the adoption of digital technologies in schools open up for new and exciting endeavours but at the same time that