• No results found

Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-11-10

Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg 723 är en förbindelse mellan väg 726 och väg 70. Vägen går från Ransta i söder till Kumla kyrkby i norr. Trafikflödet är ca 1100 fordon/dygn. Skyltad hastighet är 70 km/h och vägen har en bredd på sex meter.

I Ransta finns det goda förbindelser till Västerås och Sala med tåg. För barn och ungdomar finns flera målpunkter såsom fritidsaktiviteter och skolor i Kumla kyrkby och Ransta. Dock saknas en separat gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby, vilket gör att oskyddade trafikanter är hänvisade till väg 723.

För att tillgodose en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för arbetspendling och fritidsresor till Sala, Kumla kyrkby och Ransta behövs en gång- och cykelväg mellan Ransta och Sala.

Projektet omfattar anläggning av en ca 3,5 km lång ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs med väg 723. Vi utreder även möjligheterna för nya gång- och cykelpassager i plan över väg 723 samt ser över och åtgärdar befintliga hållplatslägen för att få en bättre tillgänglighet samt framkomlighet för kollektivtrafiken.

Vad har hänt?

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun, samt den 12 februari 2020 med enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Ransta Nästa bygdegård i Ransta.

Under våren 2020 har vi tagit fram vägplan samrådsunderlag. Detta dokument gjordes tillgängligt för synpunkter under perioden 6–24 april 2020. På projektsidan på Trafikverkets

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

webbplats finns samrådsredogörelsen, daterad 2020-05-05, där de synpunkter som har kommit in under samrådsunderlagsskedet har bemötts. Trafikverket har beaktat synpunkterna tillsammans med framtagna utredningar i skedet samrådsunderlag och tittar nu vidare på lämplig placering av gång- och cykelvägen. Hänsyn kommer att tas för att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter som ska färdas på den nya gång- och cykelvägen, men även var den är mest lämplig utifrån geotekniska förhållanden, hur landskapsbilden kommer att förändras, var målpunkterna finns samtidigt som intrång i jordbruksmarken minimeras så långt som möjligt.

Samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 10 juni 2020.

Länsstyrelsen i Västmanlands län fattade den 6 juli 2020 beslut om att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte hölls med Sala kommun den 11 september 2020.

Ytterligare ett samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 21 september 2020.

På grund av coronapandemin har enskilda samråd med berörda fastighetsägare inte kunnat hållas under hösten 2020. Samråd föreslås i stället hållas i samband med tillgängliggörandet av vägplan samrådshandling.

Under hösten/vintern 2020/2021 har även ett antal ledningsägarmöten hållits.

Samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 29 januari 2021.

Samrådsmöte hölls med Sala kommun den 17 februari 2021.

Samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 30 mars 2021.

Ytterligare samrådsmöte hölls med Sala kommun respektive med Länsstyrelsen den 3 maj 2021.

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret, Sala kommun i Sala och Tärna Folkhögskola i Kumla kyrkby. Delar av handlingen fanns även på projektsidan på Trafikverkets webbplats. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen.

Vägplan granskningshandling möjliggjordes för granskning under perioden

30 september–1 november 2021. Handlingen fanns tillgänglig hos TrafikverketRegion Öst i Västerås, Medborgarkontoret på Sala kommun i Sala samt Tärna Folkhögskola i Kumla kyrkby.

Planen, förutom fastighetsförteckningen, fanns också på Trafikverkets webbplats.

De yttranden och synpunkter som kommit in till Trafikverket under granskningstiden har sammanställts och besvarats i ett så kallat granskningsutlåtande. Trafikverket har bedömt att inga av yttrandena medför att vägplanen behöver ändras. Trafikverket har därför upprättat vägplan med status fastställelsehandling och skickat denna till länsstyrelsen för begäran om länsstyrelsens yttrande över vägplanen.

(3)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Så här planerar vi arbetet

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen utgör beslutsunderlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Beslutet avgör om en miljöbeskrivning eller en

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram i projektet. I detta projekt har länsstyrelsen bedömt att projekt inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en

miljöbeskrivning tas fram. Miljöbeskrivningen kommer att integreras med planbeskrivningen.

Efter att beslut om betydande miljöpåverkan fattats, går projektet in i nästa skede, vägplan samrådshandling. Då utformas planförslaget mer i detalj och projektets miljöpåverkan utreds.

Ett samrådsmöte hålls med de enskilt berörda på orten för att inhämta synpunkter på förslaget så här långt. Vem som är enskilt berörd framgår av den fastighetsförteckning som upprättas enligt vägförordningen 3 kap. 13§.

När all insamlad kunskap och information sammanställts och föreslagna vägförändringar projekterats, presenteras det färdiga förslaget med status granskningshandling. Kommer det inte in synpunkter eller yttranden på granskningshandlingen som medför ändringar av förslaget, upprättas vägplan med status fastställelsehandling. Trafikverket begär därefter länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket begära fastställelseprövning. Vi räknar med att kunna skicka vägplanen för

fastställelseprövning vintern 2022. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt mot ersättning. Vägplanen förväntas bli fastställd och därefter vinna laga kraft under sommaren 2022.

Lagakraftvunnen vägplan gör att vi kan påbörja arbetet med bygghandling och så småningom börja bygga. Byggnation kan troligtvis påbörjas tidigast under 2023.

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar och järnvägar och som regleras i väglagen och miljöbalken. Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga gång- och cykelvägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen ska innehålla bland annat plankarta, plan- och miljöbeskrivning, fastighetsförteckning samt samrådsredogörelse.

Under projektet kommer vi löpande att samråda med enskilda som särskilt berörs, Sala kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt kollektivtrafikmyndigheten.

Vad händer framöver?

Trafikverket har ändrat status på vägplanen till fastställelsehandling och begärt länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket begära att vägplanen fastställs.

De som har lämnat synpunkter i samband med granskningen får möjlighet att yttra sig igen över hur projektet har bemött synpunkterna innan Trafikverket beslutar om fastställelse av vägplanen.

När kan du påverka

I skedena samrådsunderlag och samrådshandling samråder vi och det finns då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkter sammanfattas och bemöts i samrådsredogörelsen, som uppdateras löpande under projektets gång. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på projektsidan, se länk längst ner i detta dokument.

Det upprättade förslaget kommer att presenteras i vägplan granskningshandling, som görs tillgänglig för granskning under minst 30 kalenderdagar. Under denna period kan du lämna in

(4)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

synpunkter på förslaget. Granskningshandlingen har varit tillgänglig för granskning under perioden 30 september–1 november 2021.

Alla inkomna synpunkter under granskningstiden sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande. Därefter ber vi länsstyrelsen om slutligt yttrande samt tillstyrkan av vägplanen inför fastställelse.

Om du har lämnat synpunkter i samband med granskningen får du möjlighet att yttra dig igen över hur projektet har bemött dina synpunkter innan Trafikverket beslutar om fastställelse av vägplanen.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan kan överklagas till regeringen.

Du är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter. Skicka dina synpunkter till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Öst, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk synpunkterna med ärendenummer TRV 2019/21405.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida http://www.trafikverket.se/ransta-kumlakyrkby

Samrådsunderlag (våren 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(juli 2020)

Framtagande av samrådshandling (våren/sommaren

2021)

Tillgängliggörande av samrådshandling

(maj-juni 2021)

Granskning (september- november 2021)

Begäran om länsstyrelsens yttrande över

vägplanen (här är vi just nu) (november 2021)

Begäran om fastställelseprövning

(vintern 2022)

Adress:

753 23 Uppsala Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Annika Jansson Telefon: 0771-921 921

annika.jansson@trafikverket.se

Biträdande projektledare:

Bo Olsson

Telefon: 0771-921 921 bo.a.olsson@trafikverket.se

References

Related documents

• Ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats.. Parkvägen), längs med

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Andra synpunkter handlar om önskemål om en gång- och cykelväg från järnvägsövergången i Kumla kyrkby till Tärnabadet, att gång- och cykelvägen blir belyst samt anläggning av