Martin Bílek, Ph.D.: Jak jsou dimenzovány jednotlivé elementy náprav studentské formule

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Michal Machotka Osobn´ı ˇc´ıslo: S15000120

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.: Používají další týmy jiné způsoby provedení náprav studentské formule. Proč se zvýšila síla pro ovládání řízení. -Z-

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.: Jak jsou dimenzovány jednotlivé elementy náprav studentské formule. -Z- doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.: Jaký software jste použil pro návrh náprav (optimalizace, geometrie atd.). -Z-

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.: Dá se určit reálné zlepšení oproti předchozímu modelu studentské formule. -Z- doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.: Jak jste navrhoval tuhosti odpružení nápravy studentské formule a jak se tuhost nastavuje. -Z-

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 27. srpna 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :