Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-11-26

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 26 november kl 13:30

Plats

Kommunhuset, Öresten (ordförande), övriga via videolänk (Net- publicator)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

13:35 6. Nämndplan 2021-2022 (FB)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Marie Tell

Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 14:05 7. Reviderad modell för resursfördelning inom förskola

och fritidshem från år 2021 (FB)

Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 14:20 8. Rutiner för mottagande av IM-elever i andra kommu-

ner samt ändring i delegationsordning (FB)

Verksamhetschef Caroline Billing

14:35 9. Regler förskola och avgifter (FB) Administrativ chef Lena Ilhage

14:45 10. Redovisning av flexibla arbetssätt (I) Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

15:00 Paus

15:10 11. Inriktningsbeslut för om- och nybyggnation av skollo- kaler i Skene (FB)

Enhetschef Malin Ankarstrand

15:40 12. Tillägg till sammanträdesplan 2021 (FB) Nämndsekreterare Anna Brogren

15:55 13. Val av kontaktpolitiker (FB) Nämndsekreterare Anna Brogren

16:10 14. Förändring i delegationsordning (FB) Handläggare Caroline Robertsson

16:20 15. Mindre ändring av skolskjutszoner (FB) Handläggare Caroline Robertsson

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-11-26

Leif Sternfeldt, ordförande

16:35 16. Riktlinjer för lönebidrag till föreningar (FB) Verksamhetschef Sara Dahlin

Figure

Updating...

References

Related subjects :