• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om ny personalpolicy för Landstinget Blekinge Karlskrona 2015-11-16 RosMarie Nilsson Förvaltningschef

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om ny personalpolicy för Landstinget Blekinge Karlskrona 2015-11-16 RosMarie Nilsson Förvaltningschef"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Primärvårdsförvaltningen 2015-11-16 Dnr 2015/00833-1

Förvaltningsstaben Anna Jansson

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Ny personalpolicy för Landstinget Blekinge

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att ställa sig bakom förslaget om ny personalpolicy för Landstinget Blekinge

Karlskrona 2015-11-16

RosMarie Nilsson Förvaltningschef

References

Related documents

”Bentäthetsmätning i Primärvården” från Folkpartiet Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell, diarienummer 2014/0531 – till nämnden för primärvård och folktandvård

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för primärvård och folktandvård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna för primärvården och folktandvården att till mötet i septemberta fram

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Nämnden för psykiatri och habiteringen har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

Val av ersättare i nämnden för primärvård och folktandvård för tiden 11 juni 2018 – 31 december 2018 samt entledigande av Roger Norberg (SD) som avsagt sig uppdraget.

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret