• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-01-15

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 24 januari 2018, klockan 09.15 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Kjell-Åke Karlsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2018-01-15

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2018-01-15 Kaffe 09.00 – 09.15

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

Information

4. Månadsrapport december 2017,

folktandvården 09.20 – 09.30 Marie Drugge

5. Verksamhetsinformation, folktandvården 09.30 – 09.45

Heidi Gulis

6. Handlingsplan för att nå måluppfyllelse i

beslutad verksamhetsplan och budget 2018, folktandvården

09.45 – 10.00 Heidi Gulis

7. Verksamhetsinformation, primärvården

- Jourcentral Karlshamn

- Besöksstatistik Brunnsgårdens VC och Samaritens VC

- Telefoni statistik

Svar på granskning av diabetesvården -Hyrläkarsituationen

10.00 – 10.15 RosMarie Nilsson Anna Jansson

8. Månadsrapport december 2017, primärvården 10.15 – 10.25

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2018-01-15

9. Handlingsplan för att nå måluppfyllelse i

beslutad verksamhetsplan och budget 2018, primärvården

10.25 – 10.40 Agnes Lindeberg

10. Tillgänglighet och arbetet med fast

vårdkontakt, primärvården 10.40 – 10.50 Agnes Lindeberg

Gruppmöte 10.50 – 11.20

Ärenden för beslut Ärendenummer

11. Svar på granskning av diabetesvården 2017/01194 12. Månadsrapport december 2017, folktandvården 2018/00086 13. Månadsrapport december 2017, primärvården 2018/00087

14. Delegationsbeslut

15. Beslutslogg

16. Anmälningsärenden

17. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 16 januari 2018

Martina Leinvall Sekreterare

References

Related documents

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid