• No results found

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-05-29

DIARIENR

FST 2020/147

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2020/00855/V

Remissyttrande för promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och

referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

Förvaltningsrätten har inte några synpunkter på förslagen och bedömningarna i promemorian.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist

Mattias Almqvist

References

Related documents

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. chefsrådmannen Anneli

[r]

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

[r]

Rätten anser att de förändringar som nu har införts medför att utkastet till lagrådsremiss har blivit en bättre pro- dukt jämfört med förslaget som lades fram i den

Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian. Föredragande har

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson efter föredragning av administrativa fiskalen Karin Öst. I beredningen har även administrativa direktören Åsa