• No results found

Promemoria Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Promemoria Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

Remissinstanser Borås tingsrätt Domstolsverket

Förvaltningsrätten i Karlstad Hovrätten för Västra Sverige Kammarrätten i Stockholm Kriminalvården Linköpings tingsrätt Riksdagens ombudsmän Sveriges advokatsamfund Sveriges Domareförbund

Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) Åklagarmyndigheten

(2)

2 (2)

Övervakningsnämnden Malmö

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1

februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/04700 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Mattias Larsson Departementsråd

References

Related documents

Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa eller tillämpa de krav som avses i punkterna 2 och 3 på byggnader som ägs och används av små och medelstora företag

3.2 Hur har möjligheten till olika huvudmän för allmän platsmark påverkat den totala tiden från start i byggnadsnämnd till antagen detaljplan. 

Studier har visat att fysisk inaktivitet innebär ökad risk för åderförkalkning medan en ökad aktivitet minskar risken.. Personer med benartärsjukdom kan genom lämplig

Peter Gustavsson, Stockholm, facklig och vetenskaplig sekreterare Agne Liedén, Stockholm, skattmästare.. Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör Charlotta Ingvoldstad,

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

bestämmelsen från att omfatta fall där någon begått brott och döms under pågående prövotid till att omfatta fall där det räcker med att brottet begåtts under prövotid och

Marie-Jeanette

Hovrätten no- terar att förslaget i denna del utgör ett beredningsunderlag och att frågan om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek bereds vidare.. För det fall

Promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud. Kammarrätten har inga synpunkter

Kriminalvården ser positivt på de föreslagna följdändringarna med anledning av lagstiftningsärendet om skyddstillsyn och har inte något att erinra mot de föreslagna

Enligt en lagrådsremiss den 18 februari 2021 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2015:485)

Detta yttrande har beslutats av lagmannen

Sedan Riksdagens ombudsmän beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och. tillträdesförbud får

Advokatsamfundet, som hänvisar till sina tidigare remissyttranden i aktuella hänseenden, 1 har ingen erinran mot förslagen i promemorian för att anpassa reglerna om internationellt

Förbundet ska företräda Sveriges do- mare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt bevaka frågor av betydelse för den

Utredaren som hade fått i uppdrag att utreda införande av tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek ansåg att metoden för kriminalisering var problematiskt,

Under beredningen har synpunkter inhämtats från vice överåklagaren Peter Lundkvist samt kammaråklagaren

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Enheten för processrätt och domstolsfrågor Maria Vestergren Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-10-01 Ju2019/03199/L7 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103