• No results found

Remiss av promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Finansdepartementet Vår referens/dnr: SN 2020-220

Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Stockholm Er referens/dnr: Fi2020/05036

Stockholm, 2021-02-17

Remiss av promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna

promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

yttrande.

SVENSKT NÄRINGSLIV

(2)

N S D

N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

Huvudmän i NSD är:

Stockholms Handelskammare * Föreningen Svenskt Näringsliv * Svenska Bankföreningen * Svensk Försäkring * Fastighetsägarna Sverige

Kansli: Postadress 114 82 Stockholm, Besöksadress Storgatan 19 Telefon 08/553 430 00, Telefax 08/553 430 99

Stockholm, 2021-02-17

Remissvar

Remiss av promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

Förslaget i korthet

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv (prop. 2020/21:1 utg.omr. 11 avsnitt 3.8). I propositionen aviserades även att vissa åldersgränser i skatte- och social-avgiftssystemet bör ändras 2023 respektive 2026 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 13.11). Detta förslag har nu remitterats i här aktuell promemoria. I promemorian föreslås att

 åldersgränsen för förhöjt grundavdrag ändras från 65 till 66 år 2023 och till 67 år 2026 och att

 socialavgifter och allmän löneavgift från och med den 1 januari 2023 betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år och från och med den 1 januari 2026 till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 67 år.

NSD:s synpunkter

NSD konstaterar att underlaget i promemorian rörande de ekonomiska konsekvenserna inte är fullständigt. Framför allt saknas analys avseende de ökade statsutgifter som följer av införande av riktåldrar i socialförsäkringen. Det finns också skäl att kritisera förslaget om ändrad åldersgräns för arbetsgivaravgiften då det i praktiken innebär höjd arbetsbeskattning och ökade lönekostnader för företagen. Regeringen bör enligt NSD prioritera reformer och insatser som säkrar jobb och företagande, något som är särskilt angeläget de närmsta åren då ekonomin lär vara inne i en återhämtningsfas efter coronapandemin.

NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION

Johan Fall Richard Hellenius

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen Er referens:

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystem bör ändras för att understödja övergången till ett

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena