• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Stockholm 30 november 2020

Finansdepartementet Fi2020/04545

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545).

FAR får med anledning av detta anföra följande. Bakgrund

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den 1 januari 2021. För att

genomföra regeringens förslag krävs att motsvarande ändring först görs i EU:s så kallade Öppenhetsdirektiv.

FAR:s inställning

FAR tillstyrker förslaget i Promemorian om att skjuta upp ESEF-rapporteringen med ett år. Förslaget överensstämmer med FAR:s förslag i remissvaret den 31 juli 2020 om Promemorian

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet. En framflyttning av tillämpningsstarten

med ett år skulle ge revisionsbranschen nödvändig tid att ta fram en revisionsstandard av hög kvalitet som är samordnad mellan EU:s medlemsländer.

FAR noterar att lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. FAR föreslår av skäl som anges nedan, att ikraftträdandet ändras till 1 februari, alternativt 15 februari, om det är möjligt. Om detta inte är möjligt, föreslår FAR att regeringen klargör vad som gäller för börsföretag som publicerar sin årsredovisning, innan den 1 mars 2021, då den gamla lydelsen av lagen fortfarande torde gälla. Det skulle vara mycket olyckligt och enligt FAR:s bedömning inte regeringens avsikt att olika regler skulle

(2)

2(2)

gälla för börsföretag med samma räkenskapsår på grund av att de avger årsredovisningen före eller efter 1 mars.

FAR

Mikael Winkvist

References

Related documents

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Det finns studier som visar på problem med att förstå komplexa situationer i det dagliga livet (48), men också att många vuxna med CP har stora behov av att få hjälp och

Comparison of treatment invasiveness between upfront debulking surgery versus interval debulking surgery following neoadjuvant chemotherapy for stage III/IV ovarian, tubal, and

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring

FAR känner inte till att det för närvarande finns någon standard för bestyrkande av års- och koncernredovisningar som är upprättade i enlighet med ESEF-förordningen eller

I remissen anges att skyldigheten för emittenterna att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska formatet gäller för redovisningar som avser det

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Som det anges i promemorian framgår det av artikel 28.2 c i revisorsdirektivet att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen uppfyller

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet