• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm 30 november 2020

Finansdepartementet Fi2020/04545

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (dnr Fi2020/04545).

FAR får med anledning av detta anföra följande. Bakgrund

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den 1 januari 2021. För att

genomföra regeringens förslag krävs att motsvarande ändring först görs i EU:s så kallade Öppenhetsdirektiv.

FAR:s inställning

FAR tillstyrker förslaget i Promemorian om att skjuta upp ESEF-rapporteringen med ett år. Förslaget överensstämmer med FAR:s förslag i remissvaret den 31 juli 2020 om Promemorian

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet. En framflyttning av tillämpningsstarten

med ett år skulle ge revisionsbranschen nödvändig tid att ta fram en revisionsstandard av hög kvalitet som är samordnad mellan EU:s medlemsländer.

FAR noterar att lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. FAR föreslår av skäl som anges nedan, att ikraftträdandet ändras till 1 februari, alternativt 15 februari, om det är möjligt. Om detta inte är möjligt, föreslår FAR att regeringen klargör vad som gäller för börsföretag som publicerar sin årsredovisning, innan den 1 mars 2021, då den gamla lydelsen av lagen fortfarande torde gälla. Det skulle vara mycket olyckligt och enligt FAR:s bedömning inte regeringens avsikt att olika regler skulle

(2)

2(2)

gälla för börsföretag med samma räkenskapsår på grund av att de avger årsredovisningen före eller efter 1 mars.

FAR

Mikael Winkvist

References

Related documents

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer