• No results found

Akademikerförbundet SSR remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara (S2019/02544)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Akademikerförbundet SSR remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara (S2019/02544)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Akademikerförbundet SSR Box 128 00, 112 96 Stockholm 08-617 44 00 kansli@akademssr.se www.akademssr.se SSR Direkt

Frågor om anställning och arbetsliv

08-617 44 71 ssrdirekt@akademssr.se

Medlemsservice

Frågor om medlemskap och avgifter

08-617 44 70 medlem@akademssr.se Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se Diarienummer S2019/02544 Stockholm 13 januart2021

Akademikerförbundet SSR remissyttrande över

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra

anmälningar som gäller barn sökbara (S2019/02544)

Sammanfattning

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen.

Akademikerförbundet SSR anser att behovet av nationell statistik på individnivå över anmälningar avseende barn behöver utredas.

Förslaget behöver genomföras

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget och instämmer i de bedömningar och slutsatser Socialstyrelsen redogör för i rapporten.

Förbundet vill betona orimligheten med dagens system. För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett till utredning. Eftersom det idag inte är möjligt att söka i den kronologiska pärmen innebär det en uppenbar risk att anmälningar och förhandsbedömningar som kan vara avgörande för socialnämndens aktuella bedömning inte hittas. Systemet bygger på att enskilda socialsekreterare får kännedom om en aktuell anmälan och då minns tidigare anmälningar. Detta är inte rimligt. Information som finns hos socialnämnden och som kan vara avgörande för ett barns skydd måste vara möjligt att få fram på ett säkert sätt.

Den föreslagna regleringen innebär dessutom fördelar för anmälda individers personliga integritet jämfört med dagens system. Då socialnämnden kommer kunna söka efter anmälan och förhandsbedömning utan att titta på mängder av andra ärenden i den kronologiska pärmen.

Ett nationellt register över anmälningar sid 57

Socialstyrelsen bedömde 2008 att det inte var lämpligt med nationell statistik på individnivå över anmälningar avseende barn. Skälen man anförde var då att integritetsriskerna med ett personnummerbaserat register var allt för stora utifrån

anmälningarnas osäkra och känsliga karaktär och att uppgifterna kan innehålla substantiella felaktigheter. Konsekvensen av detta är att man idag vet mycket lite om antalet

(2)

2 (2)

anmälningar, om de ökar eller minskar, vem som anmäler, vad anmälningarna innehåller, om bedömningarna skiljer sig mellan kommuner och så vidare.

För att barn ska uppmärksammas och få skydd, är socialnämnden helt beroende av anmälningar. Det läggs också ner stora resurser både på att anmäla och genomföra förhandsbedömningar. Denna centrala del av socialnämndens arbete med barn bör följas på nationell nivå. Frågan om nationell statistik på individnivå över anmälningar avseende barn behöver därför utredas.

Med förslaget att göra anmälningar som gäller barn sökbara utökas kommunernas socialregister ytterligare. För att säkerställa dessa register bör regeringen utreda

möjligheterna att införa ett nationellt system som kommunerna kan ansluta sig till. Detta är gjort i Danmark och bedöms ha sparat stora resurser för sektorn.

Heike Erkers Fredrik Hjulström

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är

Barnafrid beslut att inte heller ta ställning till förslaget om ändring i 12 kap 1§ SoL angående gallring av förhandsbedömningar grundar sig också på att förslag som förs fram