• No results found

Remissvar över promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se ri@revisorsinspektionen.se 08-738 46 00 +46-8-738 46 00 202100–4805 REMISSYTTRANDE 2020-06-25 Dnr 2020-0812 Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.L1@regeringskansliet.se

Remissvar över promemorian Revision av det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet

(Ert dnr Ju2020/02014/L1)

Revisorsinspektionen har inget att erinran mot förslagen i promemorian.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel och chefsjuristen Anders Ahlgren, som har föredragit ärendet.

Per Johansson

References

Related documents

The intended readers of this document include designers and developers of computer systems that process global postal address data including postal address

Andelen som inte är med i någon fritidsaktivitet är högre bland elever i årskurs 2 på gymnasiet, bland tjejer (jämfört mot killarna) och bland elever födda i Sverige men med

Även intäkterna från ansökningsavgifterna är svåra att bedöma över tid, efter- som dessa är beroende av hur många som skriver och klarar provet för revisorsexamen samt hur

Kulventil (typ 50CE) och GEKA gängkoppling monteras sedan i Rund ventilbrunn, grön, låsbart lock – Carson typ

Den här planen handlar om hur rektor och all personal bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande

Det finns studier som visar på problem med att förstå komplexa situationer i det dagliga livet (48), men också att många vuxna med CP har stora behov av att få hjälp och

Comparison of treatment invasiveness between upfront debulking surgery versus interval debulking surgery following neoadjuvant chemotherapy for stage III/IV ovarian, tubal, and

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring

Skyldigheten för emittenterna att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska formatet gäller för redovisningar som avser det räkenskapsår som inleds den

Bolagsverket tolkar bestämmelserna så att dessa företag därmed inte ska omfattas av de nya bestämmelserna och att revisorerna därför inte, för den perioden, ska granska

FAR känner inte till att det för närvarande finns någon standard för bestyrkande av års- och koncernredovisningar som är upprättade i enlighet med ESEF-förordningen eller

I remissen anges att skyldigheten för emittenterna att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska formatet gäller för redovisningar som avser det

Då ESEF- förordningens syfte är att skapa internationell enhetlighet i rapporteringsformatet, är det lämpligt att också utforma en gemensam europeisk revisionsstandard vad

Som det anges i promemorian framgår det av artikel 28.2 c i revisorsdirektivet att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen uppfyller

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Hans Ytterberg efter före- dragning av utredningsordföranden Mikael Karanikas. « Hans Y

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Arbetsgivarverkets bedömer att förslagen endast i ringa grad berör arbetsgivarpolitiska frågor och avstår därför fi-ån att lämna synpunkter på förslagen.. Beslut i detta

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

Kammarrätten vill i detta avseende särskilt peka på att betänkandet inte be- rör den kompetensförlust utredningens förslag skulle innebära för administ- rationen av

Enligt kammarrätten innebär detta alternativ i likhet med det förra en påtaglig risk för uttunning av skyddet för tryck- och yttrandefriheten i det att förutsebarheten och