DANDERYDS KOMMUN

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DANDERYDS KOMMUN

Yttrande 1 (1) Datum Diarienummer Utbildningsnämndens ordförande 2020-08-28 UN 2020/0700 Monica Renstig Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter

försöksverksamheten (U2020/03513/2)

Danderyds kommuns ställningstagande

Ett beslut om betyg från årskurs 4 bör fattas på nationell nivå och inte av enskild rektor.

Skäl för beslutet

Betygsättning utgör en del av underslaget för både kommunal, regional och nationell uppföljning av likvärdighet i skolsystemet. Att beslutet om betyg från årskurs 4 föreslås läggas på rektorsnivå medför en otydlighet i

styrkedjan.

Likvärdig bedömning är huvudmannens ansvar. Beslut om att införa betyg från årskurs 4 och 5 för även med sig ett behov av att kunna erbjuda

stödstrukturer för att säkra likvärdiga bedömningar, såväl inom som mellan skolor, men även inom och mellan huvudmän.

Monica Renstig

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :