Remissvar avseende Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (diarienr Ju 2020/04275)

Full text

(1)

1 (2)

Box 53197, 400 15 Göteborg • Besöksadress: Sten Sturegatan 14 • Telefon: 031-732 70 00 • forvaltningsrattenigoteborg@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-goteborg Remissyttrande Datum 2020-11-25 Diarienummer FGO 2020/1177 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.17@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Promemorian Krav på

tidsbegränsade anställningars varaktighet för

att permanent uppehållstillstånd ska kunna

beviljas enligt den tillfälliga lagen (diarienr Ju

2020/04275)

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inte några synpunkter på förslaget.

Förvaltningsrätten noterar dock att det av promemorian framgår att regeringen avser att inom kort remittera förslag till lagändringar som bl.a. innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Förvaltningsrätten vill framhålla vikten av att det då tydligt anges att det endast är just den angivna subventionerade anställningsformen som kan beaktas. I annat fall, dvs. om även liknande subventionerade anställningar ska kunna beaktas, bör det explicit anges vilka av dessa som åsyftas. Allt i syfte att undvika tillämpningssvårigheter.

(2)

2 (2)

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Islander och rådmannen tillika enhetschefen Marianne Lindén. Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Emma Hallström.

Peter Islander

/Emma Hallström

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :