• No results found

Remissvar avseende Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (diarienr Ju 2020/04275)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (diarienr Ju 2020/04275)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (2)

Box 53197, 400 15 Göteborg • Besöksadress: Sten Sturegatan 14 • Telefon: 031-732 70 00 • forvaltningsrattenigoteborg@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-goteborg Remissyttrande Datum 2020-11-25 Diarienummer FGO 2020/1177 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.17@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Promemorian Krav på

tidsbegränsade anställningars varaktighet för

att permanent uppehållstillstånd ska kunna

beviljas enligt den tillfälliga lagen (diarienr Ju

2020/04275)

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inte några synpunkter på förslaget.

Förvaltningsrätten noterar dock att det av promemorian framgår att regeringen avser att inom kort remittera förslag till lagändringar som bl.a. innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Förvaltningsrätten vill framhålla vikten av att det då tydligt anges att det endast är just den angivna subventionerade anställningsformen som kan beaktas. I annat fall, dvs. om även liknande subventionerade anställningar ska kunna beaktas, bör det explicit anges vilka av dessa som åsyftas. Allt i syfte att undvika tillämpningssvårigheter.

(2)

2 (2)

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Islander och rådmannen tillika enhetschefen Marianne Lindén. Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Emma Hallström.

Peter Islander

/Emma Hallström

References

Related documents

Det vill säga hur den enskilde upplevde socialtjänstens stöd efter att de beviljats permanent uppehållstillstånd, om stödet stämde överens med de förväntningar de hade och hur

Trots punkt 2 gäller 5 och 6 §§ fortfarande för en ansökan som har registrerats hos Migrationsverket före den 20 januari 2025 om utlänningen har beviljats ett uppehållstillstånd

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Jenny Wulker Roos

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på

3 § En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asyl- ansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket lagen (2016:752)

45 Se t.ex.. beaktas och även om det finns en koppling mellan brotten utlänningen är misstänkt för och de brott han eller hon tidigare har dömts för. 7 § utlänningslagen

Intervjun inleds med att man ber individen att berätta om hans eller hennes livssituation, familje- förhållande, sysselsättning och intressen samt egna resurser i sitt

Studien har utgått från fyra olika områden: ideellt arbete bland kvinnor och män, könsfördelningen bland ledare för barn- och ungdoms- idrotten, ledare/tränare för landslag

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Sida 1 (1) Datum Diarienummer 2020-11-27 Af-2020/0066 0439 Avsändarens referens Ju2020/04275 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se

Trots att vi kan identifiera flera risker och problem med att olika krav för anställningens varaktighet kan bli gällande i praktiken, är det ändå den lösning vi bedömer skapar

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Laine Nöu Englesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie

Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbe- gränsade anställningars varaktighet för att perma- nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen.. Ert

FARR välkomnar förslagen i promemorian med tillägg att de även bör tillämpas för personer som får beslut enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att. permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga

”Om inkomsterna kommer från en tidsbegränsad anställning krävs att anställningen är avsedd att vara under minst ett år från beslutstillfället för att kravet på att

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås