• No results found

Remissvar av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Besöksadress Rådhuset Stora torget 3 Hedemora Telefon 0225-340 00 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409 Kommunstyrelseförvaltningen Stefan Norberg REMISSVAR Sida 1(1) Datum 2020-11-17 Till Justitiedepartementet

Remissvar av promemorian Förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

med fler än åtta deltagare.

Remissinstansens synpunkter

Hedemora kommun har inga synpunkter på den begränsning som förbudet innebär. Åtgärder för att minska smittspridningen i samhället är viktigt nu när andra vågen är här och vintern är i annalkande. Beslut om begränsningar kommer snabbt och näringsliv och befolkning påverkas i olika grader. Det är av vikt att begränsningar inte upprätthålls under längre tid än absolut

nödvändigt utifrån målet att vården ska klara sitt uppdrag. Vårdens kapacitet ska vara grund för beslut om olika begränsningar, inget annat.

Stefan Norberg

Kommunstyrelsens ordförande Hedemora kommun

Bilagor

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 juni 2018 beslutade arbetsutskottet att föreslå bildningsnämnden att besluta om att ansökan från Ifg Garparna Slalomklubb

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som