• No results found

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende — förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende — förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-11-12 DI-2020-6577

Ert diarienr

S2020/05758/SOF

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet Socialdepartementet

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat

boende — förslag till bestämmelser rörande

bl.a. omedelbar placering, sekretess och

skolgång (Ds 2020:16)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inte något att erinra mot förslaget.

Detta beslut har fattats av juristen Caroline Cruz Julander.

References

Related documents

Om du gör ett ovalt hål till holken (30 x 60 mm) minskar risken att andra arter tar holken i anspråk... Talgoxe och svartvit flugsnappare Talgoxe och svartvit flugsnappare råkar

Datainspektionen anser emellertid att det behövs en tydligare beskrivning av vad de stärkta uppföljningskraven kommer att betyda för informations- inhämtning av uppgifter om

Jönköpings kommun Kalix kommun Kammarrätten i Stockholm Kiruna kommun Kriminalvården Kristianstads kommun Köpings kommun Landskrona kommun Lerums kommun

Nämnden anser också att de förslag som lämnas i aktuell promemoria (Ds 2020:16) är genomtänkta och får sägas uppfylla intentionerna om ett stärkt barnrättsperspektiv

Liksom Domstolsverket framförde i remissvaret till betänkandet SOU 2017:112 rör flera av författningsförslagen bestämmelser som kan ligga till grund för beslut som kan

Vidare vill förvaltningsrätten framhäva att det inte heller framgår av kostnadsberäkningen om det har tagits hänsyn till att det i denna måltyp i vissa fall kommer att finnas behov

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan

Inspektionen för vård och omsorg ställer sig positiva till att det införs tydliga regleringar i lagstiftningen gällande placeringar av barn i skyddat boende och stärkt skydd för

Lunds kommun befarar att processen kring en placering med hänvisning till LVU istället för att underlätta en akut placering kan få motsatt effekt, där den våldsutsatta

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för en person som till följd

Även om det i praktiken torde handla om ett relativt litet antal barn, är det positivt att lagstiftningen på området blir heltäckande för att på så sätt säkerställa att alla

MFoF rekommenderar att underlaget inför en placering i skyddat boende behöver föregås av en bedömning av barns behov av umgänge med närstående i syfte att und- vika ett avbrott

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess

Yttrande - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds

Barn föreslås kunna placeras tillsammans med vårdnadshavare på skyddat boende och bestämmelser om barns utredning, vårdplan och genomförandeplan föreslås gälla på

Skatteverket bedömer att behovet av sekretesskydd för adressuppgifterna är så starkt att det är mer ändamålsenligt med en bestämmelse där sekretessen följer med uppgiften när

Skolverket ser positivt på de kompletterande förslagen i promemorian vad gäller elevers, som bor i skyddat boende, rätt till utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram

till skyddade boenden och hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende hos kommuner och regioner.. 3.5 Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt

3.5 Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning i vistelsekommunen Förslag: En elev som vistas i en kommun eller i ett samverkansområde för en utbildning på grund

Södertälje kommun har beretts möjlighet att yttra sig över promemoria Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a..

I departementspromemorian föreslås bl a nya bestämmelser om sekretess för att möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden och hem för

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i

Unizon anser att utredningen har grovt underskattat kommunens kostnad för placering i skyddat boende och befarar att det i sin tur kommer att leda till att färre kvinnor