• No results found

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527) UTKAST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527) UTKAST"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten Telefon E-post Org.nr

Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 PM 59044 1. 0

UTKAST

Remissyttrande Dok.bet. PID179625

2020-12-16

Version 0.1 Dnr/ref. VER 2020-467

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av

personaloptioner i vissa fall (Fi2020/04527)

Pensionsmyndigheten har tagit del av promemorian och har utifrån myndighetens ansvarsområde inga synpunkter på innehållet i förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av Analyschef Ole Settergren. I beredningen av ärendet har jurist Johan Schütt och verksamhetsutvecklare Yvonne Lindgren deltagit.

Daniel Barr

References

Related documents

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av verksamhetsutvecklare Elisabeth Stenberg.. I beredningen har chefsaktuarie Erland Ekheden och

I konsekvensutredningen uppges att förändringen som innebär att personaloptionen kan användas för att förvärva en teckningsoption och att personaloptionen kan ges ut av ett

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall