2021-03-01

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Kommunstyrelsen 1 (1)

Datum

Yttrande

2021-03-01

Adress

August Palms Plats 1

Diarienummer

Till

STK-2020-1572 Infrastrukturdepartementet

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Befordringskravet i postförord- ningen

Dnr I2020/03091

Sammanfattning

Det kan konstateras att förslagets påverkan på kommunens verksamhet förväntas bli margi- nell.

Yttrande

Kommunen avböjer att yttra sig i frågan.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Sekreterare

Anna-Lena Alnerud

Figure

Updating...

References

Related subjects :