• No results found

Remiss av promemorian: Ny punktskatt på övrig tobak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian: Ny punktskatt på övrig tobak"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

YTTRANDE

Enheten för EU:s inre marknad 2020-08-27 Dnr 2020/00817-2

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Remiss av promemorian: Ny punktskatt

på övrig tobak

(Ert dnr: Fi2020/02469/S2)

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

I den remitterade promemorian presenteras flera lagförslag med den huvudsakliga innebörden att det ska införas en skatt på så kallad övrig tobak i lagen om tobaksskatt. Syftet är främst att åtgärda de problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför.

Kommerskollegium ser positivt på att promemorian analyserar om förslaget bedöms vara förenlighet med EU-rätten (sid. 57) och kollegiet har inte några synpunkter på den analysen. Nedan följer vår bedömning av hur förslaget förhåller sig till det s.k. anmälningsdirektivet (EU-direktiv 2015/1535) som kollegiet administrerar. Sammanfattningsvis rekommenderar kollegiet att anmälan görs, i vart fall om rättsläget bedöms som oklart.

Anmälan av tekniska föreskrifter

Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter (EU-direktiv 2015/1535 och WTO:s TBT-avtal (Avtal om tekniska handelshinder).

(2)

2(3) Tekniska föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors

egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning,

bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.1

Om en myndighet inte anmäler tekniska föreskrifter, fast myndigheten borde gjort det, förlorar de tekniska föreskrifterna sin rättsverkan och kan inte tillämpas mot enskilda.2 Tekniska föreskrifter som genomför

EU-lagstiftning behöver inte anmälas,3 med undantag för om

EU-lagstiftningen ger medlemsländerna ett stort utrymme för olika nationella lösningar och medlemsstaten väljer att utnyttja detta utrymme.4

Skattemässiga åtgärder är anmälningspliktiga i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535 förutsatt att de hänger samman med tekniska

specifikationer eller andra krav på någon produkt och påverkar konsumtionen av produkten genom att efterlevnaden av de tekniska specifikationerna främjas. En anmälningspliktig skattemässig åtgärd kan syfta till att öka konsumtionen av en vara eller till att få människor att avstå från inköp. Skattemässiga åtgärder omfattas inte av någon frysningsperiod i enlighet med artikel 7.4 i anmälningsdirektivet.

Förslag till ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

I promemorian föreslås bl.a. att det införs en ny skatt på så kallad övrig tobak. Syftet med förslaget är främst att komma till rätta med de problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför, och att motverka fusk. Att övrig tobak inte omfattats av skatteplikt har underlättat för oseriösa aktörer att försöka kringgå skattskyldigheten vid tillverkningen av tobaksvaror. Övrig tobak definieras som tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Vidare anges att om övrig tobak ingår i en vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

Kommerskollegium bedömer att lagen anger en teknisk specifikation för vad som avses med övrig tobak då den anger de egenskaper som krävs för att en produkt ska betraktas som övrig tobak. Syftet med lagen är inte uttalat kopplat till konsumtion, samtidigt som konsumtionen förespås minska.5 Som Kommerskollegium förstår det skulle det dock kunna

finnas ett bakomliggande syfte med punktskatter på tobak att minska konsumtionen. Kommerskollegium rekommenderar därför att

1 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f). 2 Mål C-95/14, UNIC (2015) p. 29. 3 11 § förordningen om tekniska regler.

4 EU-domstolens dom i mål C-443/98, Unilever (2000) p. 29. 5 Promemorian Ny punktskatt på övrig tobak s. 53.

(3)

3(3) Regeringskansliet uppdrar åt kollegiet att anmäla förslaget till

kommissionen, i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535.

Förslag till ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import

Den föreslagna ändringen innebär att samma definition av övrig tobak som i lagen om tobaksskatt införs. Kommerskollegium bedömer därmed att lagen innehåller en teknisk specifikation. Lagen innehåller även skattesatser för övrig tobak. Kommerskollegium kan dock inte avgöra om syftet är att påverka konsumtionen av någon produkt och därför lämnar kollegiet över den närmare bedömningen av detta till Regeringskansliet, men rekommenderar vid osäkerhet att Regeringskansliet uppdrar åt kollegiet att anmäla förslaget till kommissionen i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro av utredaren Katarina Paul samt ämnesrådet Ralph Eliasson,

föredragande.

Agnès Courades Allebeck

References

Related documents

Det hand- lar bland annat om att egenskaper och förmågor genus- och klassmärks och medverkar till uppfattningar om att olika grupper är mer eller mindre lämpliga för olika

Ett bredare perspektiv på ålder menar vi också kan berika traditionella forskningstra- ditioner om ålderskategorier såsom barn- och ungdomsforskning, forskning om äldre och

Texter som Mario Equiolas Libro di natura d’amore från 1526 eller Girolamo Ruscellis Lettura från 1552 är exempel på filogyna texter som är avhängiga detta

beviljat bidrag till arbetsmöte för genetiska vägledares förening, arbetsmöte för utbildningsgruppens studierektorer samt extern föreläsare till Genetikdagarna.  Under året

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Ur ett folkhälsoperspektiv ser vi att en ny punktskatt på övrig tobak är positivt då detta sannolikt leder till en minskad konsumtion.. CAN saknar däremot detaljkunskap för att

Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling

All tobak är skadlig för hälsan och prishöjningar är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska bruket. Prisökningar ökar sannolikheten att personer

Det är positivt att regeringen bedömt att det inte bör införas några särskilda krav på tillstånd eller licens för hantering av tobak, samt de föreslagna

Förvaltningsrätten har inga synpunkter med anledning av övriga följdverkningar i skattelagstiftningen gällande bland annat lagerhållare och deras möjlighet till avdrag..

● tobaksavfall som antingen inte kan rökas (t.ex. tobaksstammar) eller som inte släpps ut för detaljhandelsförsäljning (t.ex. Tillägget förhindrar vidare att det

I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge

Malmö stad anser att förslaget om infö- rande av en skatt på övrig tobak är efterlängtat och att förslaget om att skattebeloppet ska betalas med samma belopp som för röktobak

Den tobak som föreslås bli beskattad benämns övrig tobak och avser tobak som inte är del av en levande planta och som inte heller är skattepliktig som cigaretter, cigarrer,

Skatteverket anser att tillämpningen av bestämmelserna skulle underlättas för såväl berörda företag som för Skatteverket om bestämmelserna om distansförsäljning utformas

Svensk Handel anser däremot att de föreslagna bestämmelserna bör kompletteras med att grossister som köper skattepliktiga varor från en godkänd lagerhållare ska kunna godkännas

För att undvika oklarheter kring definitionen av övrig tobak skulle vi gärna se en likartad utformning, således att övrig tobak hänvisar till KN-nummer 2401 i tulltaxan. Tidpunkt

Sådana regler föreslås även införas för den som inte är godkänd som lagerhållare och som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt

Tobaksfakta stödjer förslagets definition av övrig tobak som sannolikt kan bidra till en tydlig gränsdragning av vilken typ av tobak som avses med övrig tobak och som ska

Om en kvantitet för övrig tobak inte införs behöver det i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är fråga om röktobak, som tillåts skattefritt upp till 250 gram, eller

Vidare föreslås att även en aktör som inte är godkänd lagerhållare och som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från annat EU-land

Förbundet anser även att förslagen i promemorian till största delen är väl avvägda och bör kunna bidra till såväl ökad tydlighet om vad som gäller som bättre skydd för de

Sveriges Tandläkarförbund vill att regeringen tar ansvar för en dialog med de professionsorganisationer som företräder läkare, sjuksköterskor och tandläkare innan