• No results found

Remissyttrande – Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande – Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Er referens

2020-05-08 Fi2020/00495/OU

Vår referens

Ulrica Dyrke

Almega AB  Sturegatan 11  Box 55545  102 04 Stockholm

Tel +46 (0)8-762 69 00  Fax +46 (0)8-762 69 48  Org nr 556334-0941  Säte i Stockholm almega.se

Finansdepartementet

Enheten för offentlig upphandling 103 33 Stockholm

Remissyttrande – Promemoria med ändringar i

upphandlingsförordningen och förordningen om

kollektivtrafik med anledning av regleringen om

upphandlingsstatistik

Almega har tagit del av den av den remitterade promemorian och har inga invändningar emot förslaget.

För Almega

Andreas Åström Ulrica Dyrke

References

Related documents

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för