Malmö stad

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Kommunstyrelsen 1 (1)

Datum

2021-03-08

Adress

August Palms Plats 1

Yttrande

Diarienummer Till

STK-2021-292 Finansdepartementet

Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fi2021/00799

Sammanfattning

Förslaget ”Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda” är en naturlig följd av den pandemi som fortsatt påverkar samhället.

När den ursprungliga, tillfälliga lagen om skatte- och avgiftsfrihet för dessa förmåner infördes under våren 2020 fanns en klar avsikt; att minska smittspridningen av covid-19 i samhället samt att stödja näringslivet och öka konsumtionsförmågan generellt, för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av intäktsbortfall som många företag drabbats av till följd av pandemin.

Lagen var tillfällig och upphörde att gälla den 31 december 2020.

Det nya förslaget att förlänga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda är en naturlig följd av att pandemin fortgår. De syften som den ursprungliga, tillfälliga, lagen avsåg att täcka och uppnå kvarstår.

Yttrande

Malmö stad har inga invändningar mot lagförslaget ”Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda”.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Sekreterare

Anna-Lena Alnerud

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :