• No results found

Remissvar Regeringskansliet promemria I2020/03245 angående

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Regeringskansliet promemria I2020/03245 angående"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Motorhistoriska Riksförbundet • Stenkilsgatan 5 • 126 52 Hägersten

Tel: 08-30 28 01 • kansli@mhrf.se • www.mhrf.se • Org. nr: 802015–6041 • Bankgiro: 399-46 21

i.remissvar@regeringskansliet.se

andreas.kannesten@regeringskansliet.se Regeringskansliet

Infrastrukturdepartmentet 103 33 Stockholm

Diarenummer I2020/03245 2020-12-22

Remissvar Regeringskansliet promemria I2020/03245 angående

”Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation.”

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har beretts tillfälle att yttra oss över ovan rubricerad promemoria och framför i anledning av detta följande:

Huvudtemat i regeringens promemoria är att bränsleleverantörerna ska reducera den fossila delen av bensin- och dieselbränslena med förnybara bränslen enligt en given kalenderårsmall fram till år 2030. Målet är att bensin vid den tidpunkten ska innehålla 28 volymprocent av förnybara bränslen och dieseln 66

volymprocent.

Promemorians innehåller en konsekvensutredning med utgångspunkt från bestämmelserna i förslaget. Den berör i huvudsak framtida transportpolitik, miljöpåverkan, tillgång till fossilfria drivmedel, antaganden om fordonsflottans elektrifiering, trafikintensitet och leverantörernas investeringsbehov och konkurrenssituation. Detta är givetvis bra med tanke på miljöaspekterna.

Fordon äldre än 30 år betraktas som historiska fordon. Oftast finns bara någon procent av den tillverkade årsmodellen bevarad efter 30 år. Procentandelen sjunker givetvis mer för fordon tillverkade tidigare. Det som nästan helt har undvikits i konsekvensutredningen är de föreslagna bränsleblandningarnas fysiska påverkan på denna fordonskategori. Med fysisk påverkan menar vi påverkan på bränslesystem och driftssäkerhet. Det enda som finns i detta

avseende är en kort mening i texten som konstaterar att ”att vissa äldre bilar inte är anpassade för t.ex. E10 och att dessa fordon fortsatt behöver köras på bensin med högst 5 volymprocent etanol (E5) eller som alternativ istället tanka 98

oktan”.

Den fysiska påverkan som vi vill särskilt framhålla är de föreslagna

bränsleinblandningarnas nedbrytande egenskaper på äldre fordon och äldre motorer. Motsvarande gäller även för stationära motorer.

Redan kända negativa faktorer är ökad korrosion i bränslesystemen samt den kemisk nedbrytning som påverkar packningsmaterial, membran, bränslerör etc.

(2)

2 (2)

Bränslenas dåliga lagringsegenskaper är en annan negativ faktor för fordon som körs få mil per år. Den snabbt försämrade bränslekvalitén i tanken påverkar startegenskaper, motorgång och driftsäkerhet.

Ökade iblandningar av t.ex. etanol kommer ytterligare förstärka dessa problem.

Ett särskilt problem utgör de bakterier som lever på RME- dieseln och

kondensvatten. Äldre fordon, stationära motorer, så står still en längre tid utgör en grogrund för bakterietillväxten som sätter igen hela bränslesystem från tank, bränslerör, filter, pumpar och spridare som måste bytas och rengöras.

MHRFs förslag till åtgärder:

Säkerställ framtida tillgång på fossilt bränsle som kan användas av den historiska fordonsflottan. Dessa fordon framförs huvudsakligen i mycket begränsad omfattning. MHRF är medveten om att detta kan medföra en ökad kostnad för bränslet men detta uppvägs av att skadlig påverkan på driftsäkerheten reduceras.

Utöka därför konsekvensbeskrivningen med en beskrivning av

reduktionspliktens påverkan på det äldre fordonsbeståndet och föreslå åtgärder, t ex prioritering av helt fossilfria alternativ som även kan

användas av den historiska fordonsflottan. Fram till dess måste under en övergångstid fossila bränslen kunna vara tillgängliga.

Hägersten 2021-02-15

Kurt Sjöberg Jan Tägt

Förbundsordförande Generalsekreterare

kurt.sjoberg@mhrf.se 072 531 42 43

jan.tagt@mhrf.se 0720 923 415, 076 8 47 45 10

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och

organisationer samt rådgivning och information.

MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas.

References

Related documents

Här sitter hon – min vän Fatimatou, 24 år, som gått två år i filmskolan, vars bästa vän flyttat till Spanien, och har ingen framtid om inget händer snart.. Hon är inte ihop

Aminattou Haidar uppmanade i sitt tal det internationella samfundet att överge rollen som passiv åskådare till väst- sahariernas drama och stödja dem i deras rätt till att rösta

Efter revision av tidigare överenskommelser samt tillägg av några nya rekommenderar nu KSL att kommunerna i länet antar dessa (bilaga 3, 4 och 5).. Karin Proos

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att anta överenskommelse om vård och omsorg för äldre samt tilläggsöverenskommelser, gällande äldre med psykisk sjukdom

Forskning om enbart kvinnors erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom var svårare att få fram men de resultat som författarna hittade visar bland annat att det kan vara svårt

Tack till Scania CV AB för chansen att demonstrera våra färdigheter Thomas Ahlgren, NMCI för handledning och byråkratisk hjälp Andreas Andersson, NMCI för handledning

Före mätning på varje cylinder varmkördes riggen till 40 ˚C och efter inställning av varvtal och bränslemängder kördes riggen en minut för att uppnå stabilitet och

Denna handling har godkänts digitalt och saknar