• No results found

Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige, N2020/01752/JL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige, N2020/01752/JL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Datum 2020-09-18 Diarienummer 600-8193-2020 1 (1) Näringsdepartementet

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST INTERNET

971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Yttrande över Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen

för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige,

N2020/01752/JL

Länsstyrelsen i Norrbotten deltar i det gemensamma svar som lämnats genom länsråd Anna Olofsson, och tagits fram av den länsstyrelsegemensamma s.k. CAP-gruppen.

Länsstyrelsen i Norrbotten har inga ytterligare tillägg till det gemensamma svaret.

Beslut om yttrande har fattats av Landshövding, Björn Nilsson efter föredragning av Sara Borgström, samordnare för Landsbygdsprogrammet.

Deltagit har även representanter från enheterna Samhällsplanering och kulturmiljö, Naturmiljö, Tillväxt och infrastruktur samt Miljöanalys. Ärendet har också föredragits för ledningsgruppen vid särskild ärendeberedning.

Björn Nilsson

Sara Borgström Så här hanterar vi dina personuppgifter

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har också länsråd Johan Blom och verksamhetschef Torben Ericson medverkat. Så här hanterar

Utöver detta har länsstyrelserna ett antal specifika synpunkter Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Livsmedelsstrategin ger en samsyn om de långsiktiga målen för svenskt jordbruk.418 Inom den handlingsplan som lagts fram av regeringen finns det åtgärder för ökad hållbar

kapaciteten är lika viktig över hela landet , och ej bara i slättbygd. Anledningen till att ekologisk produktion ger tydligast positiv effekt på biologisk mångfald i slättbygd,

Region Jönköpings län har inte några kompletterande synpunkter på de prioriterade behoven men vill i sammanhanget skicka med att det är viktigt att.. landsbygdsfrågorna i

Region Kalmar län instämmer i behovet av insatser som leder till ökad samverkan i större områden och ser gärna att detta också inbegriper internationellt samarbete och då