• No results found

Remissyttrande över promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30 Domstolsverket Datum 2020-09-21 Diarienummer DOV 2020/1033 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Stärkt skydd

för vissa geografiska beteckningar och ändringar i

den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

(Ds 2020:13)

Ert dnr Ju2020/02447/L3

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den

verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande har varit juristen Sofia Odelberg.

Maria Corneliusson

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Ulrika Lindén efter föredragning av verksjuristen Charlotte Hansson.. Med stöd av Kronofogdens

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

I den slutliga handläggningen har också verksjuris- ten Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Pär Åkesson och Andreas Davelid deltagit.

Fakulteten ställer sig positiv till att ändringarna till följd av EU:s frihandelsavtal med Vietnam inte hanteras särskilt utan att avtalet läggs till i uppräkningen av internationella

Domstolen anser vi- dare, precis som promemorian, att den obligatoriska bestämmelsen om situat- ioner där en agent eller en annan företrädare för huvudmannen ansöker om regi- strering

Svenska Industrins IP Förenings synpunkter på promemoria: Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den.. känneteckensrättsliga regleringen av ond tro