Pro memo ri a n Fö rbud mo t att medfö ra v is st sv av el ha l tig t ma rintbrä ns l e o mbo rd på fa rty g

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

Datum

2020-12-15

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.259/2020 000 M2020/01567 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Pr o memo r i a n Fö r bud mo t att medfö r a v is st sv av el ha l tig t ma r int

br ä ns l e o mbo r d på fa r ty g

Polismyndigheten har inte några synpunkter på föreslagna ändringar.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juris-ten Per Luthander.

POLI SM YNDI GHETEN

På avdelningschefens vägnar

Tony Back/Per Luthander e.u.

Kopia till

Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Figure

Updating...

References

Related subjects :