• No results found

Remittering av promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2020-03-26 Fö2019/00912/MFU Försvarsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Remissinstanser Försvarshögskolan Försvarsmakten Kustbevakningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Polismyndigheten

Sjöfartsverket

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Tullverket

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den

20 maj 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till caroline.walderfors@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2019/00912/MFU och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

(2)

2 (2) I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Diamant

References

Related documents

Forskning visar att personer som köper sex sällan önskar att den person de köper sex av framstår som utsatt el- ler tvingad utan tvärtom som att hen själva har valt att och trivs

Studier har visat att fysisk inaktivitet innebär ökad risk för åderförkalkning medan en ökad aktivitet minskar risken.. Personer med benartärsjukdom kan genom lämplig

Nedbrytare I ekosystemens näringskedjor överförs den kemisk bundna energin från organism till organism antingen genom föda eller för att en död organism bryts ner av

Peter Gustavsson, Stockholm, facklig och vetenskaplig sekreterare Agne Liedén, Stockholm, skattmästare.. Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör Charlotta Ingvoldstad,

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-27 Fi2020/04742 Uppdaterad 2020-11-30 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ombetts att lämna synpunkter avseende Försvarsdepartementets promemoria Nytt namn för Totalförsvarets..

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

Enheten för processrätt och domstolsfrågor Maria Vestergren Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-11-08 Ku2019/01860/KO Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16

Remiss 2019-11-11 Arbetsmarknadsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8