• No results found

LOs yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LOs yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LOs yttrande över promemorian Fler obehöriga

lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL

LO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill lämna följande kommentarer.

Med tanke på den omfattande förskollärare och lärarbrist som råder är det välkommet att regeringen tar initiativ till åtgärder för att råda bot på det.

LO är positiva till åtgärderna och har inga invändningar mot de förslag som presenteras med syfte att möjliggöra att fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Dock vill vi i sammanhanget påpeka att det är viktigt att se till att kompetensförsörjningsbehovet för alla yrkesgrupper inom förskolan tillgodoses. Det råder även en omfattande brist på barnskötare inom förskolan och de här förslagen kan bidra till att den bristen ökar. Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan.

Med vänlig hälsning

Landsorganisationen i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson Mattias Samuelsson Handläggare

ENHET

Enheten för Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknadspolitik DATUM 2020-01-07 DIARIENUMMER 20190259 HANDLÄGGARE Malin Wreder ERT DATUM 20200108 ER REFERENS U2019/03260/UH Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

References

Related documents

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få