• No results found

Yttrande över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Sveriges universitets- 2020-05-05 och högskoleförbund Dnr 0013-20 Tryckerigatan 8 YTTRANDE 111 28 Stockholm Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Särskilda regler om

uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och

vissa specialiseringsutbildningar

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har getts möjligheten att svara på remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i

uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar, ert diarienummer Ju2020/01026/L7. SUHF avstår från att lämna synpunkter på remissen och hänvisar istället till de enskilda lärosätenas svar.

Enligt uppdrag

Marita Hilliges generalsekreterare

References

Related documents

• Har Migrationsverket grundad anledning att anta att utlänningen avser att vistas i Sverige av andra skäl än dem som ansökan avser ska uppehållstillstånd och

Dessa utbildningar bedrivs normalt vid eller i anslutning till universitet och högskolor, men faller utanför de normala reglerna för uppehållstillstånd för studenter eftersom

Riksdagens ombudsmän avstår från att yttra sig

Införandet av särskilda regler för uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar är därför direkt avgörande för att SU ska

Ang: Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i

Saco anser därför att det i promemorian bör tilläggas att uppehållstillstånd för deltagande i uppdragsutbildning även ska gälla deltagande på beställd utbildning.

SFS vill avslutningsvis rikta särskild uppmärksamhet till promemorians användning av begreppet tillräckliga medel i stället för egna medel som tidigare var ett av beviskraven för