Yttrande över Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Datum 2020-04-21 3.1.2 Diarienummer 1644/2020 Ert diarienummer I2020/00777/E Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Yttrande över Infrastrukturdepartementets ”Promemoria

Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”

Boverkets ställningstagande

Boverket har inga synpunkter på Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”.

I detta ärende har avdelningschef Peter Franson beslutat och signerat beslutet elektroniskt. Civilingenjör Martin Storm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lena Hagert Pilenås deltagit.

Peter Fransson avdelningschef Martin Storm civilingenjör Kopia till: i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :