• No results found

Yttrande över Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Yttrande Datum 2020-04-21 3.1.2 Diarienummer 1644/2020 Ert diarienummer I2020/00777/E Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Yttrande över Infrastrukturdepartementets ”Promemoria

Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”

Boverkets ställningstagande

Boverket har inga synpunkter på Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”.

I detta ärende har avdelningschef Peter Franson beslutat och signerat beslutet elektroniskt. Civilingenjör Martin Storm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lena Hagert Pilenås deltagit.

Peter Fransson avdelningschef Martin Storm civilingenjör Kopia till: i.e.remissvar@regeringskansliet.se

References

Related documents

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ovanstående kunskapsmål och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt

Det finns idag drygt 40 publi- cerade studier som utvärderar effekten av före- byggande sjukgymnastiska insatser efter olika typer av ingrepp i övre delen av buken

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog avdelningschef Gunnar Ljungberg, sektionschef Karin Fransson och handläggare Stina Paulin, den senare föredragande.

Skogen Kemin Gruvorna och Stålet (SKGS) Skogsindustrierna Skogsstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statskontoret SveMin Svensk Kraftmäkling AB

Energiföretagen Sverige anser att fördelarna överväger med ett tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatssystemet till den 31 december 2021 och tillstyrker detta, då den

Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige har gemensamt i en hemställan (bifogas) till regeringen den 8 februari 2019 begärt att 2 § förordningen (2011:1480) om

Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och chefsekonomen Therése Hindman Persson samt verksjuristen Maria Werleskog, föredragande. Beslutet har

Fastighetsägarna anser att den del i avtalet med Norge om gemensam elcertifikatsmarknad som resulterat i att skatt påförs på egenförbrukad solel från anläggningar med en

”Förpliktelsen till det senaste målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030 är, enligt avtalet med Norge, att det

LTU ombeds att lämna synpunkter på remissen som avser promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019, vilken innehåller förslag till ändring av lagen om elcertifikat..

Med hänsyn till att en avslutning av ett konto där det fortfarande finns elcertifikat registrerade ger upphov till en förmögenhetsförlust, bör enligt Lagrådets mening en

Eftersom beräkningen av taxeringsvärdet utgår från historiska elcertifikatspriser för perioden 2018-2022 utifrån nivååret 2023 kommer de historiska höga elcertifikatspriserna

I promemorian finns förslag till ändringar i lagen om elcertifikat. Lagför- slaget innebär bl.a. att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att ett stopp- datum för godkännande av

Därför är det bättre att under rådande osäkerhet skjuta fram stoppdatumet till tidigast den 31 december 2022 för att undanröja dessa osäkerheter och skapa den förutsägbarhet som

Herman Sundqvist Stefan Karlsson Kopia: Göran Rune Peter Blombäck Stefan Karlsson David Ståhlberg

Uppdraget till Energimyndigheten att öka sin marknadsbevakning för att förbättra transparensen i elcertifikatssystemet anses inte vara nödvändigt. De förbättringar

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-24 ERT DATUM 2020-03-18 DIARIENR 2020/69-4 ER BETECKNING I2020/00777/E Regeringskansliet

proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 där regeringen i sin bedömning framhåller att ”Avsaknaden av stoppregel i

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

Tidigareläggning av stoppdatum gynnar i viss mån de projekt som kommer till stånd innan stoppdatum och kan marginellt öka kostnaderna för elcertifikat för konsumenterna

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation