• No results found

Ändringar i upphandlings-förordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i upphandlings-förordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (2)

Datum Diarienummer

2020-05-11 2020-00484

Ert diarienummer

Fi2020/00495/OU

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm// Tel: 08 473 30 00 // vinnova.se Fakturaadress: Vinnova, FE 34, 838 73 Frösön

Leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 14 Organisationsnummer: 202100-5216

Finansdepartementet

Ändringar i upphandlings-förordningen och

förordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen om upphandlingsstatistik

Vinnova kommenterar förslagen i sin roll som expertmyndighet på området innovation. Remissvaret handlar om hur förslagen påverkar frågor om innovation och upphandling.

Sammanfattning

Vinnova är positivt till förslaget om att uppgifter om innovation ska läggas med i annonser om upphandling.

För att förslaget ska kunna bidra med underlag om upphandling och innovation i S verige beh över dock ” innov ati on” o perati onali ser as, till exempel enligt förslaget som finns framme för e-Forms i TED (Tenders Electronic Daily).

Vinnovas ställningstaganden Avsnitt 3.1.

Vinnova är positivt till förslaget om att uppgifter om innovation ska läggas med i annonser om upphandling.

Skälen för ställningstagandet är att upphandlingsstatistiken idag inte medger möjligheten att följa upp huruvida upphandlingar med innovationsinnehåll äger rum (med undantag för att följa antalet innovationspartnerskap, vilket med största sannolikhet är en mycket liten del av den totala volymen). I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser (bland annat) innovation. Förslaget bör underlätta framtagande av statistik som underlättar att följa utvecklingen på området upphandling och innovation. Det är välbehövligt för att kunna följa områdets utveckling på en övergripande nivå och på så sätt kunna anpassa policy och åtgärder på lämpligt sätt.

Nyttan av förslaget är dock beroende av en operationalisering av begreppet ” innovation” . Annars är r isken stor för missförstånd hos respondenter och att statistiken inte blir användbar.

(2)

2 (2)

Datum Diarienummer

2020-05-04 2020-00484

Ert diarienummer

Fi2020/00495/OU

Det förslag som finns framme för e-Forms i TED1är ett exempel på en sådan operationalisering. Enligt detta förslag ska upphandlarna fylla i om de lösningarna som ska upphandlas:

- är nya för organisationen, - är nya för hela marknaden,

- grundar sig i första hand på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen,

- inbegriper forsknings- och utvecklingsverksamhet,

- sannolikt kommer att göra upphandlarens arbete mer effektivt, och - annat.

Vinnova föreslår att den operationalisering som ska användas i e-forms i TED också i detta sammanhang, som det inte finns särskilda skäl för det. I remissen till ” Ds 2017:48, Statistik på upphandlingsområdet” , som ligger till grund för förslaget i Fi2020/00495/OU, uppmärksammade Vinnova formuleringen ” om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser [ …] c) innovati on” (egen kursivering). Det finns dock andra sätt att identifiera upphandlingar med innovationsinnehåll än via krav och villkor. TED-förslaget förefaller ge uttryck för en sådan bredare syn.

I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Nina Widmark har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också t.f. avdelnings-chef Göran Marklund, Innovationsledning, deltagit.

Darja Isaksson

1Tenders Electronic Daily, TED, EU:s gemensamma annonsdatabas för upphandlingar över tröskelvärdena.

References

Related documents

Jordbävning behöver dock normalt inte beaktas utom för sådana byggnader där en skada till följd av jordbävning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen. De

Avdelningschef näringspolitik Expert

Dvs att offentlig sektor själva inte förstått vidden och effekten av att samordna sig kring denna typ av information eller att tillgängliggöra den enligt gällande lagstiftningar

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

För kännedom meddelas att Göteborg stad avstår från att svara då ändringarna endast synes utgöra följdändringar med anledning av kommande lag

Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU- medlemskap eller av andra

Försämras Konkurrensverkets tillgång till data efter införandet av den nationella statistikdatabasen kommer verket fortfarande att behöva köpa in uppgifter från privata aktörer

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Denna remiss avser främst Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafik varför Linköpings kommun anser att yttrande ej behövs. Delegationsbeslutet fattas med stöd

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Finansdepartementet har bjudit in Malmö stad att lämna synpunkter på promemorian med förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

För det fall författningsförslaget inte ska uppfattas på så sätt, utan att avsikten är att den upphandlande myndigheten genom att enbart ange ”Ja” eller ”Nej” i