• No results found

”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) – yttrande Finansdepartementet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) – yttrande Finansdepartementet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Vår referens

2020-03-31 KS 2020/35

Forshaga kommun

Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52

E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

Finansdepartementet

Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Diarienummer: Fi2020/00307/S1

”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade

områden (regional skattereduktion) – yttrande

Forshaga kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över

Finansdepartementets förslag om skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Svar från Forshaga kommun

Forshaga kommun har inte något att erinra mot Finansdepartementets förslag, Fi2020/00307/S1, om skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Bilaga:

References

Related documents

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

En skattereduktion på 1 675 kronor kompenserar i normala inkomstlägen för en del av den genomsnittligt högre kommunalskattesatsen för boende i de kommuner som kommer i fråga

För att göra det mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden i hela Sverige är LRF av åsikten att skattetrycket bör minska generellt över hela landet..

Förslaget löser inte det grundläggande problemet att höga välfärdskostnader utanför storstäderna medför väsentligt högre kommunalskattesatser än i storstäderna..

Dock anser Läns- styrelsen, om det är möjligt med hänsyn till övergripande regler om stöd och konkurrensbegränsning, att det av samma skäl som för övriga boende inom

Regelrådet har inte kunnat återfinna en beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning, men finner att en sådan beskrivning heller inte

Om syftet med den föreslagna reformen är att överbrygga dessa nackdelar som en form av regional stimulans som samtidigt ska attrahera till boende och arbete i dessa delar så

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional