Förslag till ändringar i förordningen 2016:881 om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Bakgrund

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVAR PÅ REMISS

Diarienummer 411-7448-2019 2019-09-19 Sid 1 (1)

Regeringskansliet

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Webb www.lansstyrelsen.se/kalmar

Förslag till ändringar i förordningen 2016:881 om statligt

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Bakgrund

Länsstyrelsen Kalmar län har bjudits in att lämna synpunkter över förslag till ändringar i förordningen 2016:881 om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Sammanfattning

Länsstyrelsen tackar för möjligheten men avstår från att lämna synpunkter.

De som medverkat i beslutet

Beslut att avge detta yttrande har fattats av enhetschef och länsarkitekt Pär Hansson, handläggare Agnes Savetun har varit föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Figure

Updating...

References

Related subjects :