• No results found

Remissvar promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

YTTRANDE

Enheten för EU:s inre marknad 2019-10-21 Dnr 2019/01095-2

Finansdepartementet

Remissvar promemorian Ändrade

mervärdesskatteregler vid e-handel

mellan företag och konsumenter

(Er ref: Fi2018/03815/S2)

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

Synpunkter

Generellt kan sägas att kollegiet välkomnar de aktuella reformerna på mervärdesskatteområdet som förenklar för företagen att handla inom EU och utnyttja den inre marknaden. Regler om mervärdesskatt beskrivs ofta som ett problem vid handel inom EU och alla förenklingar som är

möjliga är välkomna ur ett handelsperspektiv.1 Här vill vi särskilt lyfta

fram att det är bra att man valt att harmonisera omsättningströskeln i EU för bestämmande av beskattningsland (avsnitt 5.2). Det är även bra att man utökat möjligheten för företagen att utnyttja den s.k. Mini One Stop Shop (MOSS) (avsnitt 5.4).

Kollegiet noterar också att plattformar åläggs ett större ansvar när det gäller att ta ut och redovisa mervärdesskatt (avsnitt 5.3). Här har vi tidigare tryckt på vikten av att plattformar, som underlättar internationell handel,2 inte åläggs ett oproportionerligt stort ansvar. Detta särskilt vad

gäller nystartade plattformsföretag som vill ta sig in på marknaden.3 I

1 Se bland annat ”Vad hindrar Sveriges utrikeshandel” (2016) s. 16-17. Se också

“Online Trade, Offline Rules” (2015) s. 20.

2 Se exempelvis Lendle et al (2015), “There Goes Gravity: eBay and the Death of

Distance”. Se också OECD (2019), “The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales”, s. 14.

(2)

2(2) detta skede i processen vill vi understryka att man i det svenska

genomförandet, i god tid före ikraftträdandet, bör genomföra informationsinsatser så att det blir tydligt och enkelt för (mindre) plattformar hur de nya reglerna ser ut och ska tillämpas (se avsnitt 6.2). Såvitt vi kan se finns det endast begränsad information online idag. Till sist vill kollegiet understryka att plattformars hantering av

mervärdesskatt inte bara är en fråga som diskuteras och hanteras inom EU. Diskussioner pågår också globalt, exempelvis inom OECD.4 Här vill

kollegiet för framtiden understryka vikten av att Sverige verkar för globala lösningar som underlättar handeln över gränserna.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro av utredaren Mattias Karlson Jernbäcker, föredragande. I den slutliga handläggningen har även deltagit ämnesrådet Magnus Rentzhog.

Agnès Courades Allebeck

Mattias Karlson Jernbäcker

4 Se OECD (2019), “The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on

References

Related documents

Datainspektionen anser att det fortsatta arbetet behöver säkerställa att det även på nationell nivå finns stöd för de personuppgiftsbehandlingar som förslaget medför. Det

11 § ML sägs att motsvarigheten i svenska kronor till beloppet i 9 § ska vara detsamma som beloppet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist..

Möjliggöra/i eget namn/förmedla/agera representant – begreppsbildning I avsnittet ovan redogörs för när en beskattningsbar person använder ett elektroniskt gränssnitt

Bestämmelserna innebär att medlemsstaterna ska tillåta den person som anmäler varornas ankomst till tullen inom gemenskapens territorium, postoperatörer,

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till ändringar i det så

En beskattningsbar person från land utanför EU som omfattas av den särskilda ordningen för import av varor till lågt värde ska under vissa förutsättningar även

Detta för att bedöma hur förslaget kan påverka företag i Sverige och för att utvärdera alternativa lösningar för att uppnå syftet med den föreslagna regleringen”.. Vidare