Kallelse Socialnämnden 2021-04-27

Download (0)

Full text

(1)

Socialnämnden

Sidan 1 av 2

Kallelse

Besök Postadress Telefon växel Internet

Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se Aniaraplatsen 2 Sollentuna

Socialnämnden kallas till sammanträde

Tid: 2021-04-27 kl 18:15

Plats: Netpublicator, distans

Myndighetsärenden Dnr Noteringar

1. Stadigvarande tillstånd enligt 8 kap.

2§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker till

allmänheten - Edsvikens Gelato AB, i Edsvikens Piazza Gelateria Oxstallet

2021/0001 SN Sekretess

2. Stadigvarande tillstånd enligt 8 kap.

2§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker till allmänheten - Edsbacka Wärdshus, Sollentuna

2021/0065 SN Sekretess

Informationsärenden Dnr Noteringar

3. Socialchefen informerar 2021-04-27 2021/0002 SN

4. Ordföranden informerar 2021-04-27 2021/0003 SN

5. Delegationsbeslut 6. Meddelanden

Beslutsärenden Dnr Noteringar

7. Socialnämndens delegationsordning 2021

2021/0146 SN

2020-04-21

(2)

Sidan 2 av 2

Seppo Karmitsa (KD) Yessica Garcia Manzano

Ordförande Sekreterare

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs. Vid eventuella frågor kontaktas berörd handläggare i god tid innan sammanträdet.

Figure

Updating...

References

Related subjects :