8. Val av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, ledamöter, och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2017-01-02

Linda Turula Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0001 UAN-2 Diariekod: 024

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Val av ordförande, vice ordförande, 2:e vice

ordförande, ledamöter, och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2017

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott bereder ärenden på nämndens vägnar som ska behandlas i nämnden och fattar beslut i enskilda ärenden på delegation i den omfattning nämnden bestämmer i särskild delegationsordning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2017-01-01 – 2017-12-31. Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden väljer ordförande, en eller två vice ordförande samt ledamöter och ersättare till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för samma period.

Helene Bengtson Linda Turula

Förvaltningschef Nämndadministratör/utredare

Beslutsexpediering:

Administratör Malin Westman Kommunsekreterare Anneli Tjäder PA-lön

Godkänt dokument, 2017-01-19, Helene Bengtson

Figure

Updating...

References

Related subjects :