Greenpower Bio Diesel Combi Additive

Download (0)

Full text

(1)

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Namnet på ämnet eller preparatet

Greenpower Bio Diesel Combi Additive Användning av ämnet eller preparatet

Tillsats för bio-diesel fyllninger (RME) Namnet på bolag/företag

CTP-GmbH Leverantör :

Saalfelder Straße 35 Gata :

D-07338 Leutenberg Ort :

Jens Moeller, Dipl.-Chem. +4936734/230-0

Kontaktperson : Telefon :

+4936734/230-22 hotline@ctp-gmbh.de

E-Mail : Telefax :

www.ctp-gmbh.de Internet :

Ytterligare information

Importör: P-T Sweden

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Kemisk benämning ( Beredning )

Additiver Antioxodant(er).

Tändförbrättrare Flytpunktförbättrare Farliga komponenter

Klassificering Mängd/halt

CAS-Nr.

EG-Nr. Kemiskt namn

64742-47-8 20 - 25 % Xn R65

265-149-8 alifatnafta, tung, lacknafta, tung avaromatiserad, destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

N/A 5 - 10 % Xn, N R20-65-51-53

248-363-6 2-Ethylhexylnitrate

108-88-3 1 - 5 % F, Xn, Xi R11-38-65-67-48/20

203-625-9 toluen

37205-87-1 Isonylfenol, ethoxylierat 1 - 5 % Xn, Xi, N R22-41-51-53 Fullständiga ordalydelsen av varje R-fras finns i avsnitt 16

3. Farliga egenskaper Klassificering

Farobeteckningar : Hälsoskadlig R-satser :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. Första hjälpen

Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm.

Efter inandning

Nedsmutsad klädsel, även underkläder och skor, skall tas av omedelbart.

Efteråt tvättas med: Vatten och tvål.

Efter hudkontakt

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Konsultera läkare.

Efter ögonkontakt

(2)

Ge rikligt med vatten och låt dricka i små klunkar (förtunningseffekt). Konsultera läkare.

Efter förtäring

Varning för aspirationsrisk.

Information till läkare

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckningspulver. Sand. Koldioxid (CO2). alkoholbeständigt skum.

Lämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Uppstående av farliga nedbrytningsprodukter möjliga Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Vid brand kyl ner behållare i fara med vattten gaser/ångor/dimmor bekämpas med vattenstråle Kontaminerat släckningsvatten samlas separat.

Övrig information

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Personliga skyddsåtgärder

gaser/ångor/dimmor bekämpas med vattenstråle Får ej gå ut i avlopp och vattendrag.

Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga myndigheterna.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utvigdning (tex. genom indämning eller oljespärror)

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Saneringsmetoder

7. Hantering och lagring Hantering

Ämnet bör enbart hanteras i slutna anläggningar eller system. Ångor / aerosoler skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Rekommendation för säker hantering

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Information om brand- och explosionsskydd

Lagring

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Förvaras ej vid temperaturer >: 45 °C Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

8. Begränsning av exponeringen / personligd skydd

(3)

Gränsvärden för exponering

BAT-Kontrollparametrar (TRGS 903)

Sampling time Parametrar

Value Testmaterial

Ämne CAS-nr.

108-88-3 Toluol 3,0 mg/l o-Kresol U c,b

Begränsning av exponeringen

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händer vid raster och efter arbetet.

Skydd- och Åtgärder beträffande hygien

Sörja för ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

Andningsskydd

Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)).

(EN374) Handskar

vid möjliga stänk i ögonen använd skyddsglasögon (EN 166) Ögonskydd

använd lämplig lösningsmedelresistenta skyddskläder enligt EN 465 Hudskydd

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna upplysningar

gul flytande Aggregationstillstånd :

Färg :

karaktäristisk Lukt :

Viktig hälso-,säkerhets-och miljöinformation

Provnormer Tillståndsväxlingar

> 65 °C Flampunkt :

> 0,6 vol. % Nedre Explosionsgränser :

> 7,0 vol. % Övre Explosionsgränser :

0.85 - 0.92 g/cm³ Densitet (vid 20 °C) :

olöslig Vattenlöslighet :

(vid 20 °C)

organiska lösningsmedel Löslighet i andra lösningsmedel :

Övriga upplysningar

> 200 °C Tändtemperatur :

10. Stabilitet och reaktivitet

Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta.

Ingen nedbrytning vid föreskriven användnig.

Förhållanden som skall undvikas

Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad. Alkaler (lut), koncentrerad.

Material som skall undvikas

(4)

Inga farliga nedbrytningsprodukter kännt.

Farliga sönderdelningsprodukter

11. Toxikologisk information

Klassificerande iakttagelser:

(LD/LC50-värde):

Destillater (råolja) oral >2000 mg/Kg råtta.

dermal >2000 mg/Kg Kanin.

inhalative > 5 mg/l/4h råtta.

Akut toxicitet

Hudkontakt: Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

Frätande och irriterande effekter

ej sensibiliserande.

Sensibiliserande effekter 12. Ekologisk information

destillater (råolja) fisk, LC50, 10-100 mg/l alger, IC50, 10-100 mg/l Ekotoxicitet

simmar på vatten

Ring bioakkumulationspotential.

Bioackumuleringsförmåga

Får ej gå ut i avlopp och vattendrag.

Ytterligare information

13. Avfallshantering Avseende avfallshantering

Släng inte i hushållsavfall.

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

Precisera avfallsnyckeln med deponien.

Måste enligt myndigheternas föreskrifter tillföra en särbehandling.

Tömma behållaren fullständig.

Orena behållare får inte hålas, klippas eller svetsas. (Explosionsfara.) Förorenad förpackning

14. Transport

Landtransport (ADR/RID)

Ej farligt gods enligt transportreglerna Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) Insjöfartygstransport/insjöfrakt

Ej farligt gods enligt transportreglerna

Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) Sjötransport/sjöfrakt

(5)

Ej farligt gods enligt transportreglerna Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) Flygtransport/flygfrakt

Ej farligt gods enligt transportreglerna Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

15. Gällande föreskrifter

Märkning

Xn - Hälsoskadlig Risksymboler :

Xn - Hälsoskadlig

alifatnafta, tung, lacknafta, tung avaromatiserad, destillat (petroleum), vätebehandlade lätta Utslagsgivande komponenter för vissa faror

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R-satser

02 Förvaras oåtkomligt för barn.

46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S-satser

Nationella bestämmelser

1 - lågrisk för vattenkvaliteten Vattenförorenande-klass :

16. Annan information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 11 Mycket brandfarligt.

20 Farligt vid inandning.

22 Farligt vid förtäring.

38 Irriterar huden.

41 Risk för allvarliga ögonskador.

51 Giftig för vattenlevande organismer.

53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

Ytterligare information

(Alla data angående riskämnesingredienserna har tagits från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :