• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 5

- balansräkning 6

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31.

Org.nr. 769620-5694

för

Brf Nötskrikan 16

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7

- tilläggsupplysningar 8

- underskrifter 11

(2)

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmar för nyttjande utan begränsning i tiden.

Den totala ytan uppgår till 4 912 kvm. Av ytan utgörs 3 801 kvm av lägenhetsyta, och 1 111 kvm av lokalyta.

Fastigheten uppfördes ursprungligen 1968, tillbyggnad 2001. Värdeår 1968.

Fastigheten innehåller 81 st lägenheter, 5 lokaler, garage med 65 platser samt ett p-däck. P-däcket är uthyrt till Q-Park.

Av de 81 lägenheterna är 68 upplåtna som bostadsrätter och 13 som hyresrätter.

Under året har 12 lägenhetsöverlåtelser och 3 lägenhetsupplåtelser gjorts.

Fastigheten är försäkrad till fullvärde hos Fastighetsägarnas Försäkring genom Osséen Försäkringsmäklare.

Föreningen utgörs av fastigheten Malmö Nötskrikan 16 med adresserna Möllevångsgatan 30A, Möllevångsgatan 30B och Möllevångsgatan 32.

Verksamheten

Föreningens verksamhet startade genom att Nötskrikan 16 förvärvades den 14 januari 2011.

Mette Schäfer

Enligt stadgar skall det årligen göras avsättning till fond för underhåll enligt upprättad underhållsplan.

Styrelsens förslag med en avsättning om 25 kr/kvm bedöms svara mot behovet.

Suppleant:

Anders Barkevall

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen förtiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens sammansättning

Rasmus Ling

Ordinarie ledamöter:

Axel Hansson Andrej Kurabasa

Mattias Lindahl Johanna Olsen Styrelse och revisorer Försäkringsmäklare.

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter samt lägst inga och högst 2 styrelsesuppleanter.

(3)

Flerårsjämförelse*

2013 2012 2011

Nettoomsättning 5 230 208 4 650 029 4 203 128

Res. efter finansiella poster -1 338 106 -1 375 297 -1 081 764 Balansomslutning 101 689 568 101 583 192 101 782 402

Soliditet (%) 40,1% 39,8% 40,6%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Beroende på att en otillräcklig andel av intäkterna kommer från bostadsrättslägenheterna, är föreningen att betrakta som en oäkta bostadsrättsförening. För att föreningen skall anses som en äkta

bostadsrättsförening borde dessa uppgå till minst 60% vilket de inte gör i dagsläget.

Föreningen har under året lagt om ett av sina lån till en mer förmånlig ränta vilket bättrar på föreningens ekonomi. Avgifterna höjdes i slutet av 2013 med cirka 4,5%.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2013

Föreningen jobbar primärt efter den underhållsplan som upprättades vid ombildningen 2011 tillsammans med SBR. Denna sträcker sig fram till 2020.

En ny garageport, vilken uppfyller gällande brandskyddsregler, har installerats i början av 2013. Det har även installerats ny belysning, både i trapphus och i tvättstuga. Under slutet av året avslutades även installationen av två nya ventilationsaggregat.

Fjärrvärmen tillhandahålles av EON Försäljning AB.

Ett flertal leverantörer anlitas för övriga fastighetstjänster.

Vatten och avlopp är kontrakterade med VA SYD.

För fastighetsskötsel och förvaltning anlitas Lifra L&B i Malmö AB.

Service och underhåll av hissarna i fastigheten tillhandahålles av Hisselektra.

El leveraras av EON Försäljning AB.

Viktiga avtal för föreningen

ekonomi. Avgifterna höjdes i slutet av 2013 med cirka 4,5%.

Inga avgiftshöjningar är planerade för tillfället.

Renovering av yttertak och byte av fönsterplåtar har påbörjats under året och arbetet kommer fortlöpa under 2014.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

(4)

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens förlust Till föreningsstämmans behandling finns

balanserad förlust -2 703 950

årets förlust -1 338 106

-4 042 056

Styrelsen föreslår att

till reparationsfonden avsätts 25 kr/kvm 122 800

i ny räkning överföres -4 164 856

-4 042 056 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

(5)

RESULTATRÄKNING

2013-01-01 2012-01-01

Not 2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 1 5 230 208 4 650 029

Övriga rörelseintäkter 2 -120 172 1 307 726

5 110 036 5 957 755

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 3 -3 700 722 -4 625 552

-685 283 -656 896

-4 386 005 -5 282 448

Rörelseresultat

724 031 675 307

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 976 33 881

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -2 070 113 -2 084 485

-2 062 137 -2 050 604

Resultat efter finansiella poster

-1 338 106 -1 375 297 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

-1 338 106 -1 375 297

Årets resultat

-1 338 106 -1 375 297

(6)

BALANSRÄKNING

2013-12-31 2012-12-31 Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 97 784 867 97 569 179

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 389 212 295 079

487 313 0

98 661 392 97 864 258

Summa anläggningstillgångar 98 661 392 97 864 258

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 550 21 127

Övriga fordringar 601 825 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 155 526 1 225 343

759 901 1 246 470

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

759 901 1 246 470

Kassa och bank 2 268 275 2 472 445

Summa omsättningstillgångar 3 028 176 3 718 915

SUMMA TILLGÅNGAR 101 689 568 101 583 173

(7)

BALANSRÄKNING

2013-12-31 2012-12-31 Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

8

Bundet eget kapital

Insatskapital 43 763 227 42 606 161

Upplåtelseavgift 839 893 321 959

Reparationsfond 246 888 124 088

44 850 008 43 052 208

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -2 703 950 -1 205 852

Årets resultat -1 338 106 -1 375 297

-4 042 056 -2 581 149

Summa eget kapital 40 807 952 40 471 059

Långfristiga skulder

9

Skulder till kreditinstitut 46 209 999 46 209 999

Övriga skulder 12 686 100 13 356 100

Summa långfristiga skulder 58 896 099 59 566 099

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 817 202 679 550

Aktuell skatteskuld 397 081 170 046

Övriga skulder 58 180 80 119

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 713 054 616 300

Summa kortfristiga skulder 1 985 517 1 546 015

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 689 568 101 583 173

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar

Fastighetsinteckningar 62 581 000 62 581 000

62 581 000 62 581 000

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

(8)

Pågående arbeten

Pågående arbeten till löpande räkning intäktsredovisas i takt med faktureringen.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar Värderingsprinciper m.m.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning 2013 2012

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Avgifter bostadsrätter 1 992 285 1 849 553

Hyror lägenheter 993 954 1 002 057

Hyror lokaler 1 406 160 1 340 592

Hyror garage och parkering 434 190 378 569

Hyra skyltplats 0 1 250

Övriga intäkter 403 619 78 008

5 230 208 4 650 029

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Definition av nyckeltal

Soliditet

Pågående arbeten till fast pris har värderats till nedlagda kostnader, med pålägg för skälig andel av indirekta kostnader och med avdrag för fakturerade á conton.

Pågående arbeten till löpande räkning intäktsredovisas i takt med faktureringen.

(9)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2013 2012

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

Försäkringsersättning -140 887 1 284 812

Övriga intäkter 20 715 22 914

-120 172 1 307 726

Not 3 Fastighetskostnader 2013 2012

Fastighetsskötsel 213 152 231 162

Fastighetsunderåll 506 376 493 828

Driftskostnader 1 410 421 1 394 438

Fastighetsskatt 227 205 170 065

Administrativa kostnader 481 789 540 536

Styrelsearvode 114 527 111 269

Återköpsgaranti 396 500 396 500

Skador försäkringsfall 350 752 1 287 954

3 700 722 4 625 752

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012

Fastighetskrediter 2 070 113 2 084 485

2 070 113 2 084 485

Not 5 Byggnader och mark 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 98 835 822 98 835 822

Inköp 877 260 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 713 082 98 835 822

Ingående avskrivningar -1 266 643 -621 839

Årets avskrivningar -661 572 -644 804

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 928 215 -1 266 643

Utgående redovisat värde 97 784 867 97 569 179

Redovisat värde byggnader 63 429 535 63 213 847

Redovisat värde mark 34 355 332 34 355 332

97 784 867 97 569 179

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: 56 787 000 52 419 000 Årliga avskrivningar enligt plan beräknas med 1% (anskaffning byggnad), 4% (tekniska nyanskaffningar) och 5% (ny belysning).

(10)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 307 591 171 072

Inköp 117 844 136 519

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 425 435 307 591

Ingående avskrivningar -12 512 -420

Årets avskrivningar -23 711 -12 092

Utgående ackumulerade avskrivningar -36 223 -12 512

Utgående redovisat värde 389 212 295 079

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Debiterade driftskostnader 25 517 25 476

Fastighetsförsäkring 51 450 49 906

Övrigt 78 559 736 940

Återköpsgaranti 0 413 021

155 526 1 225 343

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 till 20 år.

Not 8 Eget kapital

Upplåtelse- Ansamlad

Insatskapital avgifter Rep. fond förlust

42 606 161 321 959 124 088 -2 581 150

1 157 066 517 934

122 800 -122 800 -1 338 106

43 763 227 839 893 246 888 -4 042 056

Not 9 Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31

12 686 100 13 356 100

46 209 999 46 209 999

58 896 099 59 566 099

I summan övrigt ingick 2012 bedömd återstående ersättning för brandskadan. Beloppet uppskattades till 710 000 kr. Erhållen ersättning blev omkring 570 000 kr.

SEB 15 403 333 kr, ränta 2,96%, villkorsändringsdag 2015-02-28.

SEB 15 403 333 kr, ränta 3,63%, villkorsändringsdag 2014-01-28.

SEB 15 403 333 kr, ränta 5,13%, villkorsändringsdag 2016-01-28.

Säljarrevers 12 686 100 kr. Ränta 2013 2%, 2014 3%, 2015 4% och 2016 5%.

Amortering efter 5 år Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital Resultatdisp. enl. beslut av

Belopp vid årets utgång årets föreningsstämma:

Avsättn. till reparationsfond Årets förlust

Amortering inom 2 till 5 år

Säljarrevers 12 686 100 kr. Ränta 2013 2%, 2014 3%, 2015 4% och 2016 5%.

(11)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 10 2013-12-31 2012-12-31

12 340 12 500

116 964 115 650

277 972 301 540

280 803 162 211

24 975 24 399

713 054 616 300

Malmö 2014-04-

Rasmus Ling Johanna Olsen

Axel Hansson Mattias Lindahl Andrej Kurabasa

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Styrelsearvode (inkl soc.

Förutbetalda hyres- och Räntor fastighetskrediter Övrigt

Revisionsarvode

Paul Hansson Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den april 2014.

References

Related documents

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

Under 2022 kommer Svensk Travsport även att utveckla en anti-korruptionspolicy för att ytterligare stärka anti- korruptionsarbetet, ett arbete som leds av Svensk

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för räkenskapsåret 2019 samt

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB