Tekniska nämnden (25)

25  Download (0)

Full text

(1)

ÄRENDEFÖRTECKNING:

Dnr: §§: Ärenden:

127. Godkännande av föredragningslistan Information

128. Folkhälsorådet

129. Handikappfrågor

2008.004-200 Tn 130. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

2007.001-206 Tn 131. Delårsbokslut per den 31 augusti 2008

2008.063-206 Tn 132. Nytt ansvar med beslutsattest och budgetansvar 2008.162-415 Tn 133. Slutredovisning - Grebbestadbryggan

2008.226-200 Tn 134. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2008.196-735 Tn 135. Remiss – Handikapplan 2009-2018

2008.005-201 Tn 136. Anmälan av delegationsbeslut Mark- och Exploatering

2006.052-314 Tn 137. Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området

2008.187-351 Tn 138. Medborgarförslag från Elsie Granholm, Hamburgsund, om inlines- och cykelbana från Hamburgsund till Tanumshede via Grebbestad

2008.139-212 Tn 139. Tomtpris på Vetteberget i Fjällbacka – Fjällbacka 176:214 2005.131-212 Tn 140. Obebyggd tomt på Rådalen Heestrand, Hee 1:69

2005.131-212 Tn 141. Överlåtelse av fastigheten Hee 1:69, Rådalen Heestrand VA

142. VA-organisation

Renhållning

2007.332-563 Tn 143. Förslag till Renhållningsordning för Tanums kommun – innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(2)

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 08.30-11:20

Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Elisabeth Lönn, ekonom, §§ 131-133

Marina Kärnfalk, administratör lokalförsörjning, § 135 Sven Olsson, mark- och exploateringschef, §§ 135, 137-138 Kathrine Kahlman, administratör tomtkö, §§ 139-141 Karin Görfelt, tf va-chef, § 142

Martin Birgersson, projektledare, § 142

Utses att justera Kjell Olsson

Paragrafer 127 - 143

Underskrifter Sekreterare...

Kerstin Andersson

Ordförande...

Hans Bjerklinger

Justerare...

Kjell Olsson

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdag 2008-09-25

Anslaget uppsatt 2008-09-30 Anslaget nedtages 2008-10-22 Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygdegårdsplanen, Tanumshede

Underskrift ...

(3)

Tn § 127

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Tillkommande ärenden:

- VA-organisation Utgående ärenden:

- Slutredovisning – Rabbalshede avlopp - Slutredovisning – Vallbostrand Resö

- Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kuseröd 1:136 ______________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(4)

Tn § 128

Information – Folkhälsorådet Thorgny Fransson informerar.

_______________

(5)

Tn § 129

Information – Handikappfrågor Hans Bjerklinger informerar.

_______________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(6)

Tn § 130 2008.004-200 Tn

Information – Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personal

All personal var inbjuden till en dag med gemensamma aktiviteter för hela samhällshällsbyggnadsförvaltningen den 3 september. I år gick resan till Uddevalla där man bl a besökte Gustafsberg och Bohusläns Museum.

2008.219-202 Tn

Rekrytering av Teknisk assistent pågår. Sista ansökningsdag är 26 september.

Tjänsten är en projektanställning på 50 % till och med 2011-12-31 och ingår i projektorganisationen för det nya avloppsreningsverket.

Nuvarande projektingenjör går i pension 2008. Avsikten är att återbesätta tjänsten.

2008.236-351 Tn

Vägverkets avsiktsförklaring samt aktivitets- och tidplan angående förbättring av säkerhet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter längs väg 163 mellan Grebbestads camping och södra delen av hamnplan.

Va-avdelningen

Svar på kompletteringsbegäran av tillståndansökan för nytt avloppsreningsverk är inskickat till tillsynsmyndighet.

Planering och förprojektering pågår för nytt avloppsreningsverk, en fråga som har kommit upp är vad skall det nya avloppsreningsverket ska ha för namn? Det kan inte fortsättningsvis kallas ” Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede”. Förslag på namn är välkomna. Ett förslag är

Bodalsverket.

Heestrand va-entreprenad fortskrider utefter tidplan, färdigt årsskiftet 2008-09, återställning början av 2009.

Projektet va-utbyggnad Hökebacken, Norra Ejgde och Strandbacken upphandlas under hösten. Ny överföringsledning för vatten via Bônn till Hamburgsund är byggd och inkoppling sker 24/9.

Prioritering av nya va-områden pågår utefter gjord utredning, görs ihop med miljöavdelningen

forts.

(7)

forts Tn § 130

VA-sanering av Brandgatan i Fjällbacka har pågått sedan v 37.

Projektering av spillvattenledning från Sandliden till Kville ARV pågår.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(8)

Tn § 131 2007.001-206 Tn Delårsbokslut per den 31 augusti 2008

Delårsbokslut samt redovisning av investeringsprojekt, bilaga.

Beredningsförslag

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna delårsbokslutet,

att inte vidta några åtgärder då beslut tidigare tagits om att finansiera med 4 043 tkr av balanserat resultat vid underskott, och

att överlämna delårsbokslutet till kommunfullmäktige.

(9)

Tn § 132 2008.063-206 Tn

Nytt ansvar med beslutsattest och budgetansvar

En projektledare inom vatten och avlopp har anställts från och med 15 september 2008. Denne projektledare ska, i första hand, vara ansvarig för byggnationen av det nya reningsverket. Projektledaren behöver ha beslutsattest på ansvar 12113 och som ersättare föreslås Samhällsbyggnadschefen.

I och med detta behöver budgetansvaret på projekt 70207 Gemensamt ARV flyttas från ansvar 12120 VA-chef till ansvar 12113 Projektledare VA.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att projektledaren inom vatten och avlopp ska ha beslutsattest på ansvar 12113, att ersättare på ansvar 12113 är samhällsbyggnadschefen, samt

att budgetansvaret på projekt 70207 Gemensamt ARV flyttas från ansvar 12120 till ansvar 12113.

_______________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(10)

Tn § 133 2008.162-415 Tn Slutredovisning – Grebbestadbryggan

Kommunfullmäktige anslog 2 000 tkr till investeringsprojektet Grebbestad- bryggan den 24 november 2003, § 113. I justerad investeringsbudget 2004 minskades anslaget med 500 tkr till 1 500 tkr genom beslut den 28 juni 2004,

§ 46. Kommunfullmäktige anslog ytterligare 2 500 tkr i investeringsbudget 2005 den 21 november 2004, § 102. Totalt är 4 000 tkr anslagna.

Det genomförda projektet består av flera delar. 2002 och fram till och med 2004 utfördes geotekniska undersökningar och mätningar på området vid Grebbestad- bryggan. 2004 lämnades en rapport över genomförda geotekniska undersökningar som underlag för upprättande av anbudshandlingar för att förstärka området.

Upprättande av anbudsunderlag, anbudsräkning och upphandlingar av

entreprenaden utfördes våren 2005 och arbetet startade under september 2005.

Utläggning av förstärkningslagret färdigställdes under 2005 och övriga arbeten färdigställdes under våren 2006. Arbetet slutbesiktigades 2006-04-07.

Arbetet som utfördes med att förstärka området för Grebbestadbryggan var ut- läggning av cirka 4 500 m³ stenfyllning (stenskärv 63-200 m) på havsbotten delvis under befintlig brygga och utanför bryggområdet på en yta av cirka 3000 m².

Mellan havsbotten och stenfyllningen lades ett så kallat materialskiljande lager (geotextilmatta) för att förhindra att stenfyllningen sjönk och blandade sig med den på vissa ställen lösa sjöbotten. Det utfördes även arbeten på land och på befintlig brygga som exempelvis installationer av serviceskåp på bryggan för anslutning av vatten och el samt renovering av vissa delar på befintligt bryggdäck.

Entreprenaden med förstärkningsarbeten på Grebbestadbryggan garantibesiktigades utan anmärkning 2008-04-07.

Under utförandet av entreprenaden utfördes kontinuerliga mätningar av portrycket och rörelser på bryggan. Mätningar av rörelser på bryggan under entreprenaden visade att bryggan rörde sig, men inte i någon större omfattning. Det har även utförts mätningar av rörelser under garantitiden och mätningarna visar att det är marginella rörelser.

Budgeterade investeringsutgifter 4 000 000 kr Budgeterade investeringsinkomster kr Redovisade investeringsutgifter 4 510 173 kr Redovisade investeringsinkomster 2 670 500 kr

Överskott 2 160 327 kr

Räddningsverket har i tre beslut, 2003-03-26, 2004-06-02 samt 2005-04-26, totalt anslagit 3 139 tkr i statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

forts.

(11)

forts Tn § 133

Detta är 80 procent av de beräknade totalkostnaderna med avdrag för ett område som inte var statsbidragsberättigat. Det utbetalda bidraget 2 670,5 tkr blev dock lägre på grund av lägre kostnader.

Förklaring till överskottet

Det finns främst två förklaringar till överskottet. Det ena är att projektets

åtgärdskostnader blev lägre än budgeterat, 4 069 tkr mot budgeterade 5 058 tkr.

Det andra är att kommunen ansökte om statsbidrag för de stabilitetshöjande åtgärderna och fick ett beslut i juni 2004 om att 1 180 tkr hade beviljats. Detta var lägre än förväntat och därför begärdes 2 500 tkr i investeringsbudget 2005 för att projektet skulle gå ihop. Räddningsverket hade dock delat upp sitt beslut över två år i och med brist på medel, och i april 2005 kom ytterligare ett beslut med 1 180 tkr i statsbidrag.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att för sin del godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

______________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(12)

Tn § 134 2008.226-200 Tn Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Enligt § 6a i de gemensamma reglementsbestämmelserna ska nämnden två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det

förslaget väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Redovisning, bilaga.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att överlämna redovisning av obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige för kännedom.

_________________

(13)

Tn § 135 2008.196-735 Tn Remiss – Handikapplan 2009-2018

Kommunstyrelsen beslutade den 28 februari 2007 att revidera och utarbeta ny handikapplan. Förslag till ny plan har tagits fram i samarbete mellan nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och representanter från de kommunala

handikappföreningarna. Ledningsgruppen har bestått av representanter från varje nämnd och kommunalt bolag samt två representanter från kommunala

handikapprådet.

Planen syftar till att uppnå ett samhälle som är tillgängligt för alla oavsett

funktionshinder och som innebär full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkoren.

Ledningsgruppen har nu översänt förslaget för synpunkter och yttrande senast den 18 september 2008.

Tekniska nämnden har bland annat ansvar för följande områden:

Kap. 9.2 Yttre miljö och gatumiljö

Under pkt 1 framgår att inventeringar och åtgärder skall genomföras i samtliga samhällen i kommunen. Då det i de flesta samhällena finns detaljplaner med enskilt huvudmannaskap bör det klargöras vem som skall ansvara för inventering och åtgärder. Vägverket är också stor väghållare i kommunens samhällen, vilket innebär att en samordning av inventeringar och åtgärder bör eftersträvas.

Då det inom kommunens samhällen idag finns ca 230 000 m² belagd yta (exkl.

Vägverkets vägar) vilket motsvarar ca 40 000 m gata med en stor omfattning av gångbanor, kantstenar och övergångsställen samt gc-vägar och trappor är det ett stort inventeringsarbete som skall genomföras vilket kommer att innebära behov av extra resurser.

Under pkt 3 framgår att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor ska genomföras på ett sådant sätt att personer med rörelsehinder kan ta sig fram.

Enligt idag gällande regler antagna av kommunfullmäktige är en fastighetsägare skyldig att inom gångbaneutrymmet, som finns runt fastigheten, vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymmet avses gångbana eller där gångbana ej finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet skall bland annat följande göras av fastighetsägaren:

- Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken - Sanda och vidta annan åtgärd för att motverka halka

forts.

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(14)

forts Tn § 135

Av förslag till handikapplan framgår att tekniska nämnden skall ansvara för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor. Ansvarsfrågan bör klargöras.

Så länge nuvarande regler gäller avser tekniska nämnden att utföra snöröjning och halkbekämpning på gångvägar i enligt idag gällande regler och prioriteringar.

Under pkt 4 framgår att vid planering, nybyggnation samt ändringar anpassa cykelvägar, gångvägar och vanliga vägar så att framkomlighet möjliggörs för personer med funktionshinder.

Det bör framgå att detta gäller där så är tekniskt/ekonomiskt möjligt. Vid en exploatering typ Vetteberget både i nuvarande etapp samt kommande etapp är det både tekniskt och ekonomiskt svårt att tillgodose krav på godkända minimi- lutningar på .tex. gångvägar.

Kap. 9.3 Kollektivtrafik och skolskjutsar

Under pkt 4 framgår att kollektivtrafikens hållplatser skall vara tillgängliga för alla.

Enligt uppgift från bussentreprenören finns idag 175 hållplatser med hållplatsskylt och 64 hållplatser med väntkur totalt i Tanums kommun.

Förslaget innebär att hållplatserna skall göras tillgängliga genom att det finns minst en parkeringsplats för handikappade i närheten. Från handikapparkerings- platsen till hållplatsen skall det finnas en anpassad gångbana.

I dagsläget finns handikapparkeringar i anslutning till hållplatser i de fyra största samhällen. I kommunen finns det totalt 17 samhällen/områden som kan vara aktuella för de föreslagna åtgärderna. Om samtliga hållplatser i en tätort skall anpassas bör diskuteras.

Om förslaget även innebär att hållplatser på landsbygden skall anpassas är det ett omfattande arbete som innebär stora investeringar och tillgång på mark.

9.4 Lokaler och boende

Under pkt 1 står det att tillgänglighetsaspekten ska beaktas i offentliga lokaler.

Under Genomförande borde det stå att man ska göra en särskild översyn av kulturfastigheter.

forts.

(15)

forts Tn § 135

K-märkta hus lyder under Lagen om kulturminnen m.m. 1988:950, vilket innebär att det finns särskilda bestämmelser för varje fastighet, vilka förändringar som får göras i fasader och inredning.

Ska man bygga ramper och bredda dörrar till övriga, ej K-märkta, kulturhus (t.ex.

Gotte-Lars stuga, Ulseröds kvarn) så kan man tycka att en del av kulturvärdet försvinner.

Under pkt 8 står det att vid offentliga möten ska möteslokalen vara tillgänglig för funktionshindrade.

Det borde stå att det gäller möten i externa lokaler, eftersom egna lokaler ska vara tillgängliga för alla (enl. pkt 5).

Gäller det externa lokaler ska behovet av åtgärder lämnas till fastighetsägaren istället för fastighetsavdelningen, som det står nu under Redovisning/uppföljning.

9.9 Fritid, kultur, idrott och rekreation

Under pkt 6 står det att handikappanpassade bad finns i Edsvik, Fjällbacka och Tanumstrand.

Den hårdgjorda ytan som krävs är inte fullt utbyggd på alla dessa tre badplatser, därför bör det stå under genomförande: Klart 2010 i Edsvik, Fjällbacka och Tanumstrand.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att avge yttrande enligt ovanstående synpunkter.

_________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(16)

Tn § 136 2008.005-201 Tn Anmälan av delegationsbeslut

1. Anställningsbeslut, nr 29-33 aug-sep -08 Kenneth Eriksson,

Hans Wikström

2. Parkeringstillstånd, nr 46-52 maj-sept -08 Gunilla Erlandsson 3. Försäljning av tomter, nr 4-8 juni-juli -08 Kathrine Kahlman 4. 2008.191-355 Tn 2008-09-01 Kenneth Eriksson

Antagande av Infra Service Väst AB som entreprenör för ”Gatubelysning i

Hamburgsund”

5. Betalkort till Lil Hermansson, 2008-09-05 Kenneth Eriksson beloppsgräns 3 000 kr.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

____________________

(17)

Tn § 137 2006.052-314 Tn

Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Lilla Anrås 3:22, västra området, har upprättats.

Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Fjällbacka. Syftet är att tillskapa sju nya bostadstomter i anslutning till ett befintligt fritidshusområde.

Planförslaget har tidigare varit utställt för granskning under tiden 6 mars 2008 – 14 april 2008.

Efter utställningen har vissa förändringar skett i planförslaget. Med anledning av dessa förändringar ordnas nu en andra utställning. Det nya planförslaget finns utställt under tiden 1 september 2008 – 7 oktober 2008.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att ingen erinran finns mot det utställda förslaget.

_____________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(18)

Tn § 138 2008.187-351 Tn

Medborgarförslag från Elsie Granholm, Hamburgsund, om inlines- och cykelbana från Hamburgsund till Tanumshede via Grebbestad Elsie Granholm, Hamburgsund, har inkommit med medborgarförslag om inlines- och cykelväg från södra delen av kommunen till centralorten via Hamburgsund och Grebbestad, kustnära och belyst.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2008, § 61, att tekniska nämnden ska bereda och besluta i ärendet.

Den aktuella sträckan från Gerlesborg till Tanumshede kan grovt uppskattas till 35 000 m om man försöker att dra den föreslagna inlines- och cykelbanan kustnära. Bilaga.

Även om man på vissa mindre delar kan samordna den föreslagna sträckningen med redan befintliga gång- och cykelbanor i de olika tätorterna blir det frågan om nyanläggning på minst 32 000 m.

Då en inlines- och cykelbana givetvis skall kunna användas för gående bör

bredden minst uppgå till 2.0 m då möten skall kunna ske utan att inlinesåkare- och cyklister skall behöva stoppa.

Enligt Vägverkets bedömningar uppgår kostnaden för att bygga en normal gång- och cykelväg med en bredd på 2.5 m belagd med asfalt och belyst till 2000 kr/m.

Med en bredd på 2.0 m på den föreslagna sträckan kan en grov uppskattning indikera en totalkostnad på nästan 53.0 Mkr.

Då kommunen håller på att ta fram en gång- och cykelvägsplan för hela kommunen bör medborgarförslaget tas med i denna utredning.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att meddela förslagsställaren att medborgarförslaget beaktas i den plan som håller på att tas fram för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen,

att medborgarförslaget därmed är besvarat, samt

att översända beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

_____________________

(19)

Tn § 139 2008.139-212 Tn

Tomtpris på Vetteberget i Fjällbacka – Fjällbacka 176:214 Priserna för Vettebergstomterna fastställdes av kommunfullmäktige den 27 oktober 2003 och sattes till 200 000, 275 000 respektive 350 000 kronor exkl. va-anslutning.

I dagsläget finns en osåld tomt, Fjällbacka 176:214. Denna tomt kostar idag 200 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2007, § 86, att en årlig översyn av tomtpriserna skall göras av tekniska nämnden.

Tre olika fastighetsmäklare har gjort en marknadsvärdering av fastigheten Fjällbacka 176:214. Enligt dessa ligger värdet för tomten mellan 810 000 och 1 550 000 kronor.

Tidigare beslut

Tekniska nämnden beslutade den 26 juni 2008, § 108, att föreslå kommun- fullmäktige att fastställa priset för fastigheten Fjällbacka 176:214 till 900 000 kronor exkl anslutningsavgift samt att vite ej skall utgå.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att upphäva tekniska nämndens beslut den 26 juni 2008, § 108,

att fastställa tomtpriset för Fjällbacka 176:214 till 400 000 kronor exkl.

anslutningsavgift för vatten och avlopp, samt att tidigare fastställt vite om 500 000 kr skall gälla.

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(20)

Tn § 140 2005.131-212 Tn

Obebyggd tomt på Rådalen Heestrand – Hee 1:69

Kommunen sålde i november 2006 fastigheten Hee 1:69. Enligt kommunens regler skall grundläggningen vara färdigställd när köpebrevet utfärdas. I detta fall ringde köparen och anmälde att grundläggningen var klar.

Någon grundläggning och byggnation har ännu inte utförts på tomten. Ett visst förarbete till grundläggningen är utfört. Mark- och exploateringsavdelningen har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med köparen som meddelat att hans avsikt är att påbörja byggnationen.

Tidigare beslut

Tekniska nämnden beslöt den 26 juni 2008, § 109, att uppdra åt förvaltningen att kontakta SKL, Sveriges kommuner och Landsting för en juridisk bedömning av ärendet.

SKL har inkommit med en bedömning av ärendet. Redovisning sker på mötet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att notera informationen, och att lägga ärendet till handlingarna.

___________________

(21)

Tn § 141 2005.131-212 Tn Överlåtelse av fastigheten Hee 1:69, Rådalen

Magnus Dillcrona tecknade 2005-04-19 kontrakt på den aktuella tomten.

I november 2006 såldes fastigheten till Magnus Dillcrona då köparen anmält att grundläggning var klar. Detta var dock inte korrekt då endast vissa förarbeten var utförda.

Mark- och exploateringsavdelningen har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med köparen som meddelat att hans avsikt är att påbörja byggnationen

Köparen inkom 16 juni 2008 med en skrivelse där han redogjorde för sin syn på ärendets gång.

I skrivelsen framkom att köparen tillfrågat en bekant som sagt sig villig att förvärva och fortsätta bygget på Hee 1:69 och bosätta sig där. En formell begäran om att få överlåta fastigheten ställdes ej.

Köparen inkom 17 juni 2008 med en kompletterande handling med en formell framställan om att få överlåta fastigheten.

Enligt framställan skall fastigheten överlåtas till Fredrik Johansson med uppgiven adress Ljungvägen6 451 33 Uddevalla. Fredrik Johansson är mantalsskriven i Uddevalla.

Enligt skrivelsen har Magnus Dillcrona sagt sig villig att överlåta fastigheten Hee 1:69 till Fredrik Johansson under förutsättning att köpets fullbordan och bestånd göres villkorat av dels att han förbinder sig att nyttja fastigheten som permanentbostad och skriver sig på fastigheten under en period på fem år från tillträdesdagen samt dels att Tanums kommun inte ålägger honom att utge ett vite på 500 000 kr i enlighet med gällande kontrakt med Tanums kommun.

Tidigare beslut

Tekniska nämnden beslutade den 26 juni 2008, § 111, att återremitera ärendet till förvaltningen i avvaktan av utgången av § 109.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att ställning till överlåtelsen kan tas först när bostadshuset är färdigställt och köparen visat om han folkbokfört sig på fastigheten eller ej.

__________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(22)

Tn § 142

VA-organisation

Förvaltningen informerar om organisationen inom VA inför byggandet av det nya avloppsreningsverket.

Projektledare för teknik är Martin Birgersson. Projektsamordnare är Rolf Åslund, Ramböll Projektledning AB. Rekrytering av teknisk assistent 50 % pågår.

Ekonomtjänst 20 % köps av ekonomikontoret.

T.f. VA-chef Karin Görfelt presenterade sig.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.

_____________________

(23)

Tn § 143 2007.332-563 Tn

Förslag till Renhållningsordning för Tanums kommun – innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter

En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, följa upp och utveckla kommuners avfallshantering och den ska antas av kommunfullmäktige.

Renhållningsordningen består av en avfallsplan samt av de lokala renhållnings- föreskrifterna.

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum har gemensamt med avfallsbolaget Rambo AB, arbetat med en för ”Rambo-regionen” gemensam avfallsplan. Planen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla (NFS 2006:6).

Tidigare gällande avfallsplaner är antagna i kommunfullmäktige mellan 1993 och 2001:

Lysekils kommun 1993-11-18 Munkedals kommun 1994-02-03 Sotenäs kommun 2001-12-13 Tanums kommun 1999-11-22

Ett förslag till en gemensam avfallsplan togs fram 2005 och har antagits av Rambos styrelse. Förslaget har däremot inte förts vidare till fullmäktige i Rambo- kommunerna.

De lokala föreskrifterna har tagits fram specifikt för varje kommun.

Renhållningsordning som innehåller Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter har remissbehandlas och förslagen har ställts ut för yttrande under tiden 30 april – 30 maj 2008.

Förslag till Lokala Renhållningsföreskrifter och sammanfattning av Avfallsplan, bilaga.

Samrådsredogörelse med sammandrag av inkomna skrivelser med kommentarer, bilaga.

forts.

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

(24)

forts Tn § 143

Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa bilagda förslag till Renhållningsordning för Tanums kommun, innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter, med de i samråds- redogörelsen föreslagna tilläggen:

- Ett förtydligande om hur planen arbetats fram görs i inledningen till avfallsplanen

- Tillägg i Avfallsplanen under ”6 Nya mål och åtgärder” efter första stycket:

En vision för avfallsarbetet i Ramboregionen är att de mål och åtgärder som anges i denna avfallsplan skall medverka till långsiktigt hållbar

avfallshantering och minskade avfallsmängder

att Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter gäller från 2009-01-01.

____________________

(25)

____________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROFÖRTECKNING:

NAMN Närvaro Omröstningar

ORDINARIE: § § §

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Alf Jonasson (S) X

Christer Helgesson (S) X

Ronny Larsson (S) X

Thorgny Fransson (MVT) X

Arne Mörk (C) X

Björn Christiansson (C) X

Rikard Hermansson (C) X Hans Bjerklinger (M) X Lasse Larsson (M) *1) X

Lars Wennerås (M) X

Kjell Olsson (Fp) X

ERSÄTTARE: Tjg Ej

tjg

Roger Friberg (S)

Joakim Nilsson (S)

Berndt Wiklund (S)

Siv Bergström (MVT) *2) X X Kent Andersson (C)

Johan Carlsson (C)

Ulf Helgesson (C)

Kenneth Östberg (M)

Mattias Andersson (M)

Torbjörn Sixtensson (M)

Åsa Torwmo (Fp)

*1) närvor ej under § 143 *2) ej tjg under §§ 127-142, tjg under § 143

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :