• No results found

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Elevhälsa

Handlingsplan

Barn- och utbildningsnämnden

2007-03-13

(2)

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA

MÅL

Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag och respektive lags styrdokument och allmänna råd och kommunens skolplan utgör även mål för förskolans och skolans

elevhälsa. Med begreppet hälsa menas ett helhetstänkande, fysisk, psykiskt, socialt och emotionellt välbefinnande.

Att främja hälsa innebär arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Elevhälsa är alla de åtgärder som vidtas för att skapa en god inlärnings- och arbetsmiljö.

Omtanke om det enskilda barnet/eleven skall genomsyra elevhälsan.

Beredskap bör finnas för att hjälpa barn/elever som har behov av stöd av olika slag. Åtgärder utarbetas i samverkan med föräldrarna.

ANSVAR

Barn och utbildningsnämnden

BUN ansvarar för att handlingsplan utarbetas utifrån Arbetsmiljölagen och AFS1993:2 Våld och hot i arbetslivet (inom skola och omsorg).

Handlingsplanen ska innehålla:

- Riskanalys,

- Förebyggande åtgärder,

- Säkerhetsrutiner som innehåller

Hur man ska agera i en våldssituation och vad som är tillåtet att göra.

Hur man snabbt får hjälp.

Hjälp efteråt, fysisk, psykisk och socialt och var/vem man vänder sig till.

Alla anställda och elever skall vara väl informerade handlingsplanen och känna till hur de ska agera i en hot och våldssituation.

Rektor

Rektor är enligt styrdokumenten ansvarig för att undervisning och elevhälsoverksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd de behöver.

Pedagogen

Pedagogen har ansvar för att, i samarbete med föräldrarna, göra en kartläggning av varje barns/elevs möjligheter och svårigheter, att upprätta ett åtgärdsprogram, samt utforma lärandesituation utifrån varje barns/elevs behov.

Elevhälsan

Elevhälsans personal; specialpedagoger, studie och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator har ansvar för att bistå arbetslagen, när de har behov av stöd t ex genom konsultationer

utredningar eller direkta stödåtgärder.

(3)

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Rektor har ansvar för

- att det förebyggande arbetet är långsiktigt och omfattar såväl individ som gruppnivå, - att arbetet sker utifrån en helhetssyn på hälsa utifrån gällande lag,

- att involvera personal, elever och föräldrar i arbetet med förhållningssätt, normer och värderingar

- att prioritera stödinsatser, fortbildning och planering som har betydelse för att nå målen och anpassa planen inom respektive rektorsområde,

- att stödteam och elevskyddsombud får lämplig utbildning och utveckling inom området.

Personal

Personal inom samtliga verksamheter skall dessutom arbeta förebyggande genom

- diskussioner i grupperna / klasserna bland annat om arbetsmiljö, normer, värdegrunder, mm.

- kontinuerliga kartläggningar om trivsel i grupperna - aktivt involvera frågorna i de olika ämnena / kurserna - temadagar

Stödteam – diskriminering och annan kränkande behandling

Rektor ansvarar för att det på varje skola/enhet utses ett stödteam, samt att teamet får lämplig utbildning/utveckling inom området. Teamet består av förslagsvis 2, alternativt 3 personer.

Stödteamets uppgift är att åtgärda och stödja övrig personal i deras arbete med diskriminering och annan kränkande behandlingar.

Vårdnadshavarna till de inblandade parterna ska skyndsamt informeras.

Elevskyddsombud

I elevskyddsombudens uppgifter vid grund- och gymnasieskolan bör det, förutom arbetsmiljö frågor, även ingå att informera ansvarig personal om de upptäcker diskriminering eller annan kränkande behandling.

Anmälan till

- Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön innebär allvarlig fara för liv och hälsa vid olycksfall och tillbud.

- Socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa.

- Polis vid misstanke om brott enligt Brottsbalken.

- Skyddskommittén vid samtliga anmälningar om tillbud, våld och hot om våld.

Samarbete med socialtjänsten sker i förebyggande syfte. Förutom det som regleras i

författningar bör årliga överläggningar föras mellan förvaltningarna om rutiner och fortsatta samarbetsformer.

(4)

BETEENDEN SOM SKALL UPPMÄRKSAMMAS

• Frånvaro, ströfrånvaro och hög frånvaro, skolk

• Störande uppträdande, aggressiv, ovårdat språk, högljudd

• Bristande koncentration, lättstörd, överaktiv, låg uthållighet

• Fysiska och el. psykiska symtom, ont i magen, huvudet, nedstämdhet

• Inlärningssvårigheter

• Språkliga svårigheter

• Svårigheter i kontakt med vuxna, ingen kontakt, alltför beroende, gränslös

• Kamratrelationer, drar sig undan, utanförskap, håglös, tyst, ej med i gruppen

• Kränkande behandling, fysiska, verbala, psykosociala, text- och bildburna

• Diskriminering, etnisk tillhörighet, kön, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

• Våld eller hot om våld

(5)

ÅTGÄRDSPROGRAM

Rektor ansvarar för att barnets/elevens behov av stöd utreds och beslutar om åtgärder.

Arbetet innebär att uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda, följa upp och utvärdera.

Om utredning visar att särskilt stöd behövs skall sådant stöd ges.

Åtgärdsprogram skall alltid och snarast möjligt upprättas i samråd med barn/elev och vårdnadshavare då barnet/eleven har svårigheter oavsett det är inlärnings- eller andra

svårigheter. Elevhälsans kompetens nyttjas och vid behov även extern specialistkompetens så att barnets/elevens hela situation beaktas.

Ansvarig kontaktperson/kf/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas och att

uppföljning sker. Programmet undertecknas av parterna och rektorn undertecknar beslutet om åtgärderna.

För minderårig ska kopia lämnas till vårdnadshavare. Berörda lärare informeras.

Åtgärdsprogrammets innehåll

Den skall vara skriftligt och det ska framgå när det upprättades och vilka som var närvarande.

- kort och långsiktiga mål, - vilka behov barnet/eleven har,

- vilka åtgärder som ska vidtas för att tillgodose behoven, - vem som är ansvarig för olika åtgärder,

- när uppföljning ska ske.

- utvärdering av vidtagna åtgärder

Åtgärderna avslutas när utvärdering visat att målen uppnåtts.

Åtgärdsprogram ska följa eleven och arkiveras när målen har uppnåtts.

Individuell utvecklingsplan för elev grundskolan

För varje elev ska individuell utvecklingsplan upprättas i anslutning till utvecklingssamtal.

Den utgår från elevens förmågor och intressen och innehåller mål för vad eleven ska nå på kort och lång sikt i förhållande till läroplanens och kursplanens mål.

Det är ett redskap för att stödja elevens fortsatta lärande och utveckling. Den ersätter inte åtgärdsprogram.

Individuell studieplan för elev i gymnasieskola

För varje elev skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser eleven gjort. Vidare skall det av studieplanen framgå om eleven följer att fullständigt, utökat eller reducerat program.

Elevvårdskonferens rörande enskild elevs skolgång

(EVK)

För att allsidigt belysa en elevs skolsituation och förse rektor med beslutsunderlag bör rektor, olika företrädare inom och utom elevhälsan, elev, vårdnadshavare gemensamt komma fram till och besluta om en åtgärd eller lösning.

(6)

DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Diskriminering och annan kränkande behandling är inte tillåten inom barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde i Övertorneå Kommun.

- Alla som verkar inom dessa verksamheter är skyldiga att aktivt motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.

- Rektor skall vidta åtgärder om diskriminering eller annan kränkande behandlingar sker mellan lärare/vuxen och elev/barn.

- Bedömning ska göras i samråd med rektor om anmälan ska ske till andra myndigheter.

Rutiner för likabehandling.

Rektor ansvarar för att likabehandlingsplan upprättas och utvärderas årligen.

Likabehandlingsplan skall upprättas för varje enskild verksamhet och innehålla tydliga mål och konkreta åtgärder som ska utvärderas i den årliga kvalitetsredovisningen. Åtgärder ska beröra samtliga diskrimineringsgrunder och även innehålla hur verksamheten ska främja likabehandling och förebygga trakasserier. Personal, barn och elever ska vara involverade i arbetet med att ta fram, följa upp och se över verksamhetens likabehandlingsplan. Föräldrar ska vara informerade.

1. Direkta tillsägelser.

Direkta tillsägelser från lärare/annan vuxen som bevittnar eller blir informerad om diskriminering eller annan kränkande behandling.

2. Utredning vid diskriminering och annan kränkande behandling.

Utredning ska ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Den ska vara allsidig och belysa båda parternas syn på det inträffade. Utredaren måste göra en bedömning av vad som hänt. Varje utredning skall dokumenteras. Hur omfattande utredningen ska vara beror på det inträffade.

3 Åtgärder.

Åtgärder ska grundas på utredningen och riktas till den utsatte och dem som utövat diskrimineringen eller kränkningen. Både akuta och långsiktiga åtgärder ska vidtas.

Överväganden ska göras om det finns behov att vidta åtgärder även på gruppnivå.

Åtgärdsprogram upprättas både för den utsatte och för dem som utfört kränkningen.

Dokumentera åtgärderna och uppföljningarna.

4. Anmälan

Rektor avgör om diskriminering eller annan kränkande behandling ska polisanmälas.

Vid misstanke om barn som far illa skall rektor anmäla det till socialförvaltningen.

Vid allvarlig fara för liv eller hälsa skall anmälan snarast göras till Arbetsmiljöverket.

(7)

Åtgärdsprogram

förslag 2007-01-31 Bilaga 1

Namn ………..Klass/grupp …………

Skola/Förskola ………..Datum ………

Närvarande:

Åtgärdsprogrammet upprättat av:

Uppföljning från eventuellt tidigare åtgärdsprogram

Nuläge – problemformulering

Långsiktiga mål Ansvarig

(Skola, grupp och individnivå)

Delmål Ansvarig

Hur uppnår vi detta? Ansvarig

(Metoder och medel att nå målen)

Uppföljning/utvärdering datum ………. Plats ………...

……… ……… ………..

Elev Förälder Ansvarig pedagog

………..

Rektor

(8)

Uppföljning/utvärdering – Hur har det gått?

( Kvarstår huvudmål? Vilka delmål kvarstår?)

Hur ska vi gå vidare? Ansvarig

(Metoder och medel att nå målen)

Uppföljning/utvärdering datum ………. Plats ………...

……… ……… ………..

Elev Förälder Ansvarig pedagog

Rektor ………..

___________________________________________________________________________

Uppföljning/utvärdering – Hur har det gått?

( Kvarstår huvudmål? Vilka delmål kvarstår?)

Hur ska vi gå vidare? Ansvarig

(Metoder och medel att nå målen)

Uppföljning/utvärdering datum ………. Plats ………...

……… ……… ………..

Elev Förälder Ansvarig

___________________________________________________________________________

Åtgärderna avslutade på individnivå datum ……… Ansvarig ……….

(9)

Stöd vid kartläggning inför åtgärdsprogram

, (sekretessbelagd) Bilaga 2 Förslag 2007-01-31

Namn:……….Pers. nr………

Skola:………..Klass/grupp………

Ansvarig pedagog:……….

• Kartläggningen är tänkt som ett underlag för skrivande av åtgärdsprogram.

• Den är tänkt som ett hjälpmedel för att allsiktigt belysa/hitta var behoven finns.

• Den är sekretessbelagd och skall förstöras när den inte längre är aktuell.

• Kommentarerna i rutorna är tänkt som stöd i skrivandet.

__________________________________________________________________________

1. HÄLSA

2. UTBILDNING/UTVECKLING

3. IDENTITET/SJÄLVKÄNSLA

I vilka lärande situationer fungerar eleven bra?

Hur påverkar eleven sin lärandesituation?

I vilka situationer fungerar elevens lärande?

Förmåga att ta emot instruktioner igrupp/enskilt

Sjukdomar

Mat- och sömnvanor Mediciner

Barnhabilitering (ev. BVC) Tidigare åtgärder

Självförtroende – hur tar eleven sig an en ny uppgift?

Utmaningar? Vågar försöka?

Gruppsituationer?

Vilka är elevens starka sidor?

(10)

4. FAMILJ/RELATIONER

5. SOCIALT BETEENDE

6. KÄNSLO- och /BETEENDEMÄSSIG UTVECKLING

Ser eleven sin egen roll i det som händer runt omkring?

7. ATT KLARA SIG SJÄLV

8. FRITID Intressen Aktiviteter Kamrater

Nätverk

Relation till familj?

Relation till kamrater?

Relation mellan skolan och hemmet?

Hur bemöts eleven i gruppen?

Hur är samspelet med andra elever/vuxna?

Hur fungerar eleven under lektioner, raster?

Kan eleven vänta på sin tur?

Hur hanterar eleven stress, valsituationer, förändringar?

Hur fungerar impulskontrollen – självbehärskningen?

Koncentrationsförmåga

Förmåga att hantera ovana /nya situationer.

(11)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Diarienr: Bilaga 3

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll

Elevvårdskonferens

Enhet Datum

Elevens namn Pers nr

Klass/år

Närvarande

Ansvarig skolledare

Andra deltagare

Vårdnadshavare

Beslut

(12)

Anledning till konferensen

Bakgrund/tidigare åtgärder

Målsättning (kort och långsiktigt)

Åtgärder/insatser Ansvarig

Datum för uppföljning

Åtgärdsprogram upprättat ja nej

______________________________________________________

Sekreterare

Rektor Mentor/klassföreståndare

Elev Vårdnadshavare

(13)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och ubildningsnämnden

Register/Diarium för elevvårdsprotokoll

Diarienr Datum Elevens efternamn, förnamn, födelse nr (6 siffror) Klass/år ev tidigare EVK

(ange diarienr)

References

Related documents

Marie Tell, Cecilia Ragnarsson, Caroline Billing, Caroline Ekberg, Mari Sandell Molander.. 15:00

Verksamhetschef Tomas Arvidsson Projektledare Fredrik Larsson Enhetschef Malin Ankarstrand 15:40 13.. Prioriteringsordning för

Förvaltningschef Dennis reinhold Verksamhetschefer Anneli Andersson, Kenny Fredholm, Cecilia Ragnarsson Förvaltningsekonomer Allan Wiberg, Marie Wank Personalspecialister

Bibliotekarie Agnes Bjerge Utvecklingsledare Johan Sundqvist 8.50 57. Upphandling av skolskjuts för elever med

Förvaltningschef Dennis Reinhold Förvaltningsekonomer Johan Höglund, Marie Wank Verksamhetschefer.. Kenny Fredholm, Anneli Anders- son,

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om resurs fördelning och systematiskt kvalitetsarbete inom barn- oc utbildningsförvaltningen (B).. Förvaltningschef

Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträdet ska du själv kalla din

Begäran om förlängd skolplikt för elev vid Ellen Keysko- lan (B) handlingar endast i Netpublicator. Förvaltningschef