• No results found

22.2. Bilaga 1. Taxa kontroll av foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.2. Bilaga 1. Taxa kontroll av foder och animaliska biprodukter"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\d0ac821a-accc-4671-aea4- 72ae9f2edd6b\904131_2_0.DOCX

Sida 1 av 3

Taxa för

offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Antagen av fullmäktige 2017-12-07, § xx, Dnr 2017/0583 KS att gälla från och med 2018-01-01

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser om avgift ... 2

1 § ... 2

2 § ... 2

3 § ... 2

4 § ... 2

Timavgift ... 2

5 § ... 2

Nedsättning av avgift ... 3

6 § ... 3

Avgiftens erläggande m.m. ... 3

7 § ... 3

Verkställighetsfrågor m.m. ... 3

8 § ... 3

9 § ... 3

(2)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\d0ac821a-accc-4671-aea4- 72ae9f2edd6b\904131_2_0.DOCX

Sida 2 av 3

Inledande bestämmelser om avgift

1 §

I enlighet med lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och med stöd av förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter (2006:1165) § 6 har kommunfullmäktige i

Sollentuna kommun beslutat fastställa taxa för den offentliga kontrollen av foder och animaliska biprodukter.

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som

kompletteras av lagen.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning, kontroll och andra åtgärder vid offentlig kontroll.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt lagen

om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.

4 §

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter fattas av den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsärenden.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften, 1200 kronor per timme.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda

(3)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\d0ac821a-accc-4671-aea4- 72ae9f2edd6b\904131_2_0.DOCX

Sida 3 av 3

handläggningstiden understiger en halv timme per ärende tas ingen timavgift ut. För inspektioner, andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

6 §

Av 11 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får kontroll myndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroller fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 4 § i denna taxa.

Avgiftens erläggande m.m.

7 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sollentuna kommun.

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

8 §

Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

9 §

Av 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

______________________

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01.

References

Related documents

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt

kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar

För fortsatt arbete med översiktsplanen behöver vi titta ytterligare på resmönster och behöver nya underlag gällande statistik för hur vi reser inom samt till och från

verksamhet som hänger samman med kontrollen efterhandsdebiteras enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, ska

13 § 5 Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av en

20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar sig

Om över- trädelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung när det

13 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det

för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till

c) taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) med stöd av § 6 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska

Miljö - och byggnadsnämnden har i beslut 2017 - 09 - 21, § 154, föreslagit att fullmäktige antar en taxa för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och

1 § Denna taxa gäller för avgifter för Staffanstorps kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska