Scannade dokument i RIS som inkommit i pappersformat Gäller för:

Full text

(1)

Rutin Process: 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service Område: Provtagning och diagnostik Giltig fr.o.m: 2020-03-25 Giltig t.o.m: 2023-04-22 00:00:00 Faktaägare: Jessami Hedlund, Avdelningschef administrativtstöd röntgen Fastställd av: Fredrik Larsson, Verksamhetschef Revisions nr: 2 Identifierare: 85605

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-05-18 Sida 1 av 2

Scannade dokument i RIS som inkommit i pappersformat

Gäller för: Region KronobergRegion Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö, Mammografisektionen Växjö

Syfte

Att alla medarbetare som jobbar i RIS skall ha kännedom om hur man handhar scannade dokument.

Rutin

Dokument som innehåller patientinformation och som inkommer i pappersformat scannas in i RIS.

Rutinen utgår ifrån Gallringsbeslut 16rk2049.pdf (G:\RtgVaxjo\Dokumenthanteringsplan)

Originalen gallras enligt följande rutiner:

Remiss

Inkommna pappersremisser scannas in på aktuell patient med begärd undersökning. Vid scanning görs en läsbarhetkontroll och därefter görs en kontroll av den skapade/scannade remissen av en annan person. Kontroll görs av patient-ID samt telefonnummer till patient, undersökning, remittent, läsbarhet, ev flagga.

Pappersremissen sätts i pärm på dag/månad/år.

Pappersremisser/pärm gallras 1 gång om året den 1 juli dvs av föregående år som läggs i sekretess.

Brev

Inkommna brev scannas till aktuell undersökning eller på kod Fullmakt/brev.

Brevet läggs till aktuell läkare och därefter i sekretessen.

Om svarsbrev skrivs från oss ska detta scannas in efter signering.

Fullmakt

Inkommna fullmakter scannas på kod Fullmakt/brev till aktuell patient.

Brevet läggs därefter i sekretessen.

MR-formulär

MR-formulär scannas in på aktuell undersökning och läggs därefter i sekretessen.

Läsbarhetkontroll utförs vid inscanning.

Page 1 of 2

(2)

Giltig fr.o.m: 2020-03-25 Giltig t.o.m: 2023-04-22 00:00:00 Identifierare: 85605 Scannade dokument i RIS som inkommit i pappersformat

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-05-18 Sida 2 av 2

Provsvar

Externa provsvar scannas in på aktuell undersökning och läggs därefter i sekretessen.

Roller och Ansvar

Alla medarbetare som scannar in dokument ansvara för att följa rutinen.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar Dokumentets placering

1 Elektroniskt Region Kronobergs server, Platina

1 Kopia

1 Kopia

2 Revisionshistorik

Revisionsnr Datum Förändring

Page 2 of 2

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :