• No results found

VA-frågor - presidiet miljö- och byggnadsnämnden, Östra Smålands kommunalteknikförbund, miljö- och byggnadskontoret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VA-frågor - presidiet miljö- och byggnadsnämnden, Östra Smålands kommunalteknikförbund, miljö- och byggnadskontoret "

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 2013-03-19 kl. 08.30-16.15

Beslutande Lars Rosander, C

Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Ove Karlsson §§ 90-91 Britt Olsson, sekreterare Margaretha Helander § 92

Utses att justera Mattias Wärnsberg

Underskrifter Paragrafer 84-100

Sekreterare ……….

Britt Olsson

Ordförande ……….

Lars Rosander

Justerande ……….

Mattias Wärnsberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-03-19

Datum för anslags

uppsättande 2013-03-22 Datum för anslags

nedtagande 2013-04-14

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift ……….

Britt Olsson

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

KSAU § 84/2013

VA-frågor - presidiet miljö- och byggnadsnämnden, Östra Smålands kommunalteknikförbund, miljö- och byggnadskontoret

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att en sammanfattning av dagens möte med underlag hur det ska arbetas vidare i frågan ska behandlas snarast i arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning

På mötet deltar miljö- och byggnadsnämndens presidie ordförande Lennart Davidsson, förste vice ordförande Ulf Larsson och andre vice ordförande Konny Bogren samt från Östra Smålands Kommunalteknikförbund deltar Per-Inge Pettersson. Vidare deltar miljö- och byggnadschef Anders Helgée, miljö- och hälsoskyddsinspektör Daniel Johansson, förbundschef Helena Grybäck Svensson, Staffan Svensson, chef gata och park, Torbjörn Karlsson, Lars Lundgren, vatten och avlopp. Vidare deltar konsulter.

På mötet lämnas bland annat information om avlopp i kommunen, teknik, VA-lagen och särtaxa.

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KSAU § 85/2013 Dnr 2013/54 009

Redovisning av motioner under beredning 2013

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av motioner under beredning.

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet

upprättat en redovisning per 2013-03-07 av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen upptar 15 motioner för genomgång.

Dnr 2011/139 Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra en miljövänlig bil.

Arbetsutskottet gav energistrateg Jens Karlsson i uppdrag att uppdraget att skriva till länets kommuner och stämma av om det finns intresse för att erbjuda anställda att hyra en miljövänlig bil ksau § 355/2012-12-18.

Kommer att besvaras under våren.

Dnr 2011/158 Motion från vänsterpartiets fullmäktigegrupp om förbättrad integration av flyktingar/invandrare. Yttrande från socialnämnden kommer att behandlas av ksau 2013-03-19.

Dnr 2012/2 Motion från Per-Inge Pettersson, C, om förbättrad vägbelysning och halkbekämpning i Mörlunda. Lämnad till

budgetberedningen och ska kompletteras med en tjänsteskrivelse från Staffan Svensson, gatuavdelningen, Östra Smålands

Kommunalteknikförbund utifrån diskussionerna med Trafikverket ksau § 282/2012-10-30.

Dnr 2012/71 Motion från Monica Bergh, KD, om trevligare återvinningsstationer. Remitterad till Östra Smålands

Kommunalteknikförbund för yttrande ksau § 119/2012-04-24. Arbete pågår i samråd med miljö- och byggnadsnämnden för att få till en lösning på frågan .

Dnr 2012/114 Motion från Lennart Beijer, V, m. fl. om kartläggning av situationen för barn och ungdomar. Remitterad till samverkansgruppen för förebyggande arbete och tidiga insatser för yttrande ksau § 197/2012-08- 14. Samverkansgruppen presenterade sig i KF 2013-02-25.

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/151 Motion från Alexander Steinvall, C, m.fl. angående att öka attraktiviteten i Virserums samhälle. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund och kultur- och fritidskontoret för yttrande ksau § 224/2012-09-18. Kommer att besvaras under våren.

Dnr 2012/164 Motion från Göran Berglund om trygghetsboende på Ekliden. Avvaktas i väntan på beslut i ärende 2012/221.

Dnr 2012/169 Motion från moderaterna om miljökompensering. Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 337/2012-11-27. Avvaktas i väntan på länsarbetsgruppens yttrande och väntas besvaras under våren.

Dnr 2013/5 Motion från Lennart Beijer, V, om ett attraktivt centrum i Hultsfred. Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande ksau § 53/2013-02-19.

Dnr 2013/18 Motion från Mattias Wärnsberg, S, om åtgärder mot arbetslösheten. Remitterad till utvecklingskontoret i samråd med

personalkontoret, arbetsmarknadssekreteraren samt gymnasiet för yttrande ksau § 54/2013-02-19.

Dnr 2013/22 Motion från Göran Berglund om inventering av torvmossar.

Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 78/2013-02-26.

Dnr 2013/30 Motion från Lennart Beijer, V, om vattenspel i Hulingen.

Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande ksau § 79/2013-02- 26.

Dnr 2013/34 Motion från Torbjörn Wirsenius, FP, om ändrade öppettider på daghem och förskolor. Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande ksau § 80/2013-02-26.

Dnr 2013/35 Motion från Lennart Beijer, V, om uppsnyggning och sanering av östra industriområdet. Remitterad till utvecklingschefen för yttrande ksau

§ 81/2013-02-26.

Dnr 2013/39 Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, om grön hemtjänst. Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 82/2013- 02-26.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KSAU § 86/2013 Dnr 2013/55 003

Översyn av styrdokument

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget att Skolplanen 2009-2012 slutar att gälla samt att

energiplanen tas bort tills vidare från webbplatsen

Vidare föreslås att samtliga nämnder och styrelser gör en översyn av sina styrdokument för att i möjligaste mån få bort inaktuella samt även notera att översyn skett på de dokument som fortfarande gäller.

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är.

I årets översyn kan konstateras att många dokument är under revidering.

”Handlingsprogrammet för förebyggande arbete och räddningstjänst” ute på remiss och kommer under första halvåret för antagande i

kommunfullmäktige.

Vad gäller service- och försörjningsplan ska översyn ske framöver.

Revidering pågår för ”Plan för skola-arbetslivskontakter 2010-2012”.

Energiplan 2008-2010 med bilagan Energibalans Hultsfreds kommun 2004 kan med fördel tas bort från webbplatsen tills vidare då den eventuellt kan arbetas in i Tillväxt- och näringslivsplanen under delen ”Miljöfokus och hållbar tillväxt”. I stället har ”Strategi för energieffektivisering och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds Bostäder” lagts ut under styrdokument på kommunens webbplats.

Efter översynen föreslås följande:

Upphävande av:

Skolplan 2009-2012 (inaktuell, krav borttaget – barn- och utbildningschef Cynthia Strömberg) och i och med detta borttagande från webbplatsen..

Energiplan 2008-2010 med bilagan Energibalans Hultsfreds kommun 2004 tas bort från webbplatsen men kommer på sikt att inarbetas i Tillväxt- och näringslivsplanen.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utvecklingskontoret

KSAU § 87/2013 Dnr 2013/8 106

Remiss angående tillverkningsindustrin i Kalmar län - nuläge och framtida möjligheter

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att utvecklingskontoret får i uppdrag att lämna ev yttrande till Regionförbundet efter samråd med ordförande Lars Rosander.

Ärendebeskrivning

Regionförbundets styrelse beslutade 22 december 2012 att rapporten

”Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 – nuläge och framtida

möjligheter” sänds på remiss till länets kommuner och övriga aktörer såsom näringsliv och fackliga organisationer.

Nu inbjuds kommunen att lämna synpunkter, framförallt på avsnittet om hur vi ska gå vidare ”Slutsatser och rekommendationer”.

Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast 28 mars 2013.

Arbetsutskottet beslutade § 20/2013-01-22 att ge utvecklingskontoret i uppdrag att se över remissen och att ta upp den på tillväxt- och

näringslivsrådet för ev synpunkter.

Vid mötet med rådet togs remissen upp och med anledning av kort tid fick rådet möjlighet att sända in synpunkter.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2013

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

IT-chefen

Utvecklingschefen

KSAU § 88/2013 Dnr 2013/43 534

Skrivelse från LRF angående fiberutbyggnad i kommunen

Arbetsutskottets beslut

IT-chefens yttrande antas som svar till skrivelsen med särskild notering om att kommunen inte har för avsikt att äga fibernät utan arbeta utifrån det bredbandsprogram som antogs i kommunfullmäktige § 129/2012-11-26.

Detta beslut bifogas svaret.

Ärendebeskrivning

Virserum-Järeda LRF har lämnat en skrivele angående fiberutbyggnad i kommunen. I skrivelsen framförs följande tre punkter från föreningen:

1. På den politiska nivån måste företrädare för kommunen trycka på mer så att den offentliga medfinansieringen ökar.

2. Utbyggnad av bredband måste prioriteras i kommunens budget.

3. Konsekvenserna av att inte få tillgång av bredband via fiber måste utredas och observeras.

IT-chef Stefan Wittlock och utvecklingschef Lars Gjörloff kommer att sammanställa ett förslag till svar.

Den inkomna skrivelsen menar att kommunen kan och bör göra mer för att nå målet som regionen satt upp, dvs 100 Mbit/s till alla senast 2020.

Följande yttrande har lämnats:

”IT-chefen har i princip samma inställning som brevskrivarna när det gäller vikten av tillgång till bredband, men har några små kommentarer till

skrivelsen.

I kommunens Bredbandsprogram 2012 – 2022 har regionens mål skrivits om för att passa våra lokala förutsättningar. I stället för att ange absoluta mål skriver vi vad vi vill uppnå:

90 % av våra invånare och arbetsställen ska kunna beställa minst 100 Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser senast 2017.

Slutmålet är att alla fastighetsägare som vill, ska kunna ansluta sig till en bredbandsleverantör via optofiber inom tio år.

Om kommunens politiska ledning skulle vilja göra större utfästelser än så,

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

krävs övertagande av ansvar för ett offentligägt fibernät. Något som IT- chefen anser är slöseri med resurser, eftersom kommunen då inte får

draghjälp av marknadskrafterna utan agerar i konkurrens med desamma. Det är ett dilemma att kommunen inte kan utlova resultat på ett område man inte har ansvar för, men IT-chefen menar att modellen med marknadsdriven utbyggnad kopplad till offentligt stöd måste prövas innan den överges.

Därför är punkt ett i skrivelsen viktig för att uppnå önskat resultat med vår modell. Regionalt, nationellt och internationellt bör kommunens politiska ledning hela tiden verka för att ytterligare medel avsätts för

fiberutbyggnaden.

Punkt två fokuserar på hur bredbandsfrågan uppfattas när budgeten

diskuteras. Det är IT-chefens uppfattning att bredbandsutbyggnaden redan har prioriterats i och med antagandet av Bredbandsprogrammet och dess relaterade dokument. Graden av prioritering kan möjligen speglas av storleken på avsatta medel, och här står det politiken fritt att försöka öka takten på utbyggnaden genom att skjuta till mer pengar. Men utan

marknadens och privatpersoners engagemang och insikter kommer troligen inte en fördubbling av planerade medel att räcka. Om kommunen helt skulle ta över ansvaret för fiberutbyggnaden och sikta på fiberanslutning av 100 % av alla fastigheter skulle beloppen minst behöva tiodubblas!

Kommentar till punkt tre. Argumenten för fiberbredband innehåller givetvis också beskrivningar av konsekvenserna vid avsaknad. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har vid ett antal dragningar under 2000-talet delgivits såväl nyttan av bredband som riskerna med att man inte har tillgång till digital infrastruktur. Regeringen har tillsatt flera utredningar som i sina slutsatser innehåller liknande konsekvensanalyser. Se exempelvis ”Nyttan av bredband – en fallstudie i sex kommuner” (2010). ”

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KSAU § 89/2013 Dnr 2012/231 048

Ansökan från föreningen Popkollo om att kostnadsfritt få disponera vissa skollokaler

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag på maximalt 60 870 kronor till föreningen Popkollo för lokalkostnader i samband med sommarens kolloverksamhet. Bidraget motsvarar kostnaden för lokalhyra, logi, förbrukningsmaterial samt duschmöjligheter.

Bidraget utbetalas efter uppvisande av kostnader för lokalerna.

Bidraget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Ärendebeskrivning

Föreningen Popkollo har översänt en ansökan om att kostnadsfritt få

disponera kommunens lokaler i samband med sommarens kolloverksamhet.

Kommunstyrelsens ordf. Lars Rosander har med beslut KSAU § 16/2013 delegation att bevilja bidrag som täcker lokalkostnaderna.

Popkollo räknar med totalt 110 deltagare uppdelat på två kollon.

Övernattning sker på golvet i skolsalar, kvällsaktiviteter i Lindblomshallen och föreningen svarar själva för matlagningen. För planeringsmöte och avslutningskonserter används Valhall och Rock City för all daglig musikverksamhet.

Kostnadsberäkning

110 deltagare x 8 övernattningar á 40:- 35 200:- larmkostnad skollokal 2 500:- x 4 veckor 10 000:- kostnad för skolvaktmästare 5h/vecka 1 870:- total kostnad barn- och utbildningsnämnden 47 070:-

lokalkostnad matsal 2 000:-

förbrukning disk- o torkmedel, servetter m m. 2 000:- kostnad lokalvård kem- o städmedel, handdukar 1 000:- total kostnad kost- och städservice 5 000:-

Valhalls lokaler 1 800:-

Lindblomshallen samt dusch 7 000:-

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

total kostnad kultur- och fritidsförvaltningen 8 800:- Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2013

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KSAU § 90/2013 Dnr 2012/122 702

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till riktlinjer för alkoholserveringstillstånd.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till riktlinjer för alkoholserveringstillstånd har tagits fram av inspektör Ove Karlsson.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 161/2012, 286/2012, 77/2013 Kommunstyrelsen § 79/2012

Tillväxt- och näringslivsrådet 2012-09-20

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Alkoholinspektör Informationsstrategen Länsstyrelsen i Kalmar län

KSAU § 91/2013 Dnr 2013/48 702

Tillsynsplan gällande kommunkansliets tillsyn över serveringstillstånd och anmäld försäljning av öl och tobak

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till tillsynsplan för tillsyn över serveringstillstånd och anmäld försäljning av öl och tobak.

Ärendebeskrivning

Alkoholinspektör Ove Karlsson har upprättat ett förslag till tillsynsplan över serveringstillstånd och anmäld försäljning av öl och tobak enligt följande:

Bakgrund

Alkohollagen 9kap 2 § Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av

alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Tillsynsplan

Tillsynsplanen omfattar inre - yttre tillsyn, information och målformulering Serveringstillstånd

Inre tillsyn, inhämtning av information från andra myndigheter

 Hur restaurangerna uppfyller sina uppgifter mot myndigheter, ex skatter och avgifter

 Använda information från ex Justitia,

 Restaurangens marknadsföring, annonsering

 Myndigheter som informationen kan inhämtas ifrån är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, miljö- och byggnadsnämnden, och Räddningstjänsten .

Frekvens för inre tillsyn.

● Kontinuerlig gentemot exempelvis Justitias information och restaurangens annonsering

● Minst varannat år begära in uppgifter från Polisen och Skatteverket (utifrån Skatteverkets svar begära in uppgifter

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

från Kronofogdemyndigheten)

● Kontinuerligt från miljö- och byggnadsnämnden och räddningstjänsten

Yttre tillsyn

Tre huvudinriktningar vid tillsynen:

● Tillsyn av åldersgränser, ordning och nykterhet

● Kontroll av hur villkor och övriga regler runt servering följs ● Ekonomi, kassahantering, bokföring m m. Inom en treårs- period kontrollera hur ekonomin redovisas (hjälp av sakkunnig)

Tillsynsbesöken ska göras av inspektör i samarbete med t ex Polis, Skatteverket, alkohollagshandläggare från annan kommun,

räddningstjänsten, livsmedelsinspektörer eller annan myndighet.

Endast i undantagsfall ska en inspektör göra tillsynsbesök ensam.

Alla restauranger bör besökas årligen. Tillsynen ska stå i relation till omfattningen av försäljning av alkohol. Restauranger som har en mer nöjesrelaterad verksamhet skall besökas mer frekvent. Besöken ska i förstahand vara på kvällstid. Vid tillsyn på nöjesrelaterad verksamhet ska den vara efter kl. 23.00.

Tillsyn över ekonomi, kassahantering, bokföring mm. kan även ske på dagtid

Inspektör och räddningstjänsten ska göra tillsyn tillsammans under kvällstid.

Inspektör och livsmedelshandläggare ska göra tillsyn tillsammans vid ett par tillfällen.

Arrangemang med tillfälliga serveringstillstånd ska besökas utifrån storlek på arrangemang. Det ska vara samma grunder för tillsynen som vid

permanenta servering.

Som komplement till tillsynen ska restauranger erbjudas kurs i Ansvarsfull alkoholservering (kurstid två heldagar till självkostnadpris). Erbjuda tillståndsinnehavarna informationskväll som riktar sig till

serveringspersonal. Omfattningen är ca 2-3 timmar, som ska vara kostnadsfritt.

Öl och tobak

Tillsyn över försäljning av öl och tobak sker genom att begära in egenkontroll och se om försäljningsställena har information om åldersgränser.

Agera utifrån anmälan om försäljning som strider mot lagen

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Informera om kraven som finns runt öl- och tobaksförsäljning.

Syfte

Att uttrycka den politiska viljeinriktningen när det gäller tillsyn vid försäljning av öl och tobak samt alkoholservering.

Mål med tillsynen

Att försäljning av alkoholdrycker är korrekt samt att stimulera till god restaurangkultur.

Att försäljning av öl och tobak är korrekt så att inga under 18 år får möjlighet att köpa tobak.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Margaretha Helander Ordförande

KSAU § 92/2013 Dnr 2013/

Vänortsutbyte Rumia - brev

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ser positivt på vänortsutbytet och beslutar ge uppdrag till Margaretha Helander att sammanställa ett brev som ska överlämnas i maj till borgmästaren i Rumia.

Brevet ska undertecknas av ordförande Lars Rosander.

Ärendebeskrivning

Margaretha Helander, utvecklingskontoret, informerar om vänortsutbyte med Rumia.

En av frågeställningarna är om hur vänortsutbytet kan utvecklas, så att det även utvecklar Hultsfred? Hur ska vi upprätthålla de kontakter vi byggt genom åren?

Vad vinner Hultsfreds kommun?

Vi kan vinna ett ökat kontaktnät med ett land som vi, trots mångåriga förbindelser med, inte har så stora relationer till. Möjligheten ökar för fortsättning av pågående utbyten. Vi kan lägga grund för vår kommun att spela en roll i utvecklingen av Östersjöregionen. Turism är ofta första steget till andra kontakter.

Universitetet i Gdansk

Under senare år har vi även haft kontakter med Skandinaviska Institutionen vid Universitetet i Gdansk. Där kan vi få hjälp med översättningar eller tolkning, men i en förlängning gäller det även företagsutveckling eftersom studenterna utbildar sig för arbeten med koppling till vårt land.

Regionförbundet

Regionförbundet har kontaktat oss för att höra hur de kan stödja

kommunerna i länet att tillvarata möjligheterna i Östersjöregionen. Fyra insatsområden är prioriterade. Turism ingår i område 2.

1. Miljö- och klimat, bland annat ökade åtgärder för att minska näringsbelastningen i Östersjön

2. Handel- och näringsliv, som till exempel att öka kunskapen om de nya marknaderna hos länets näringsliv

3. Transport och infrastruktur, bland annat fortsätta arbetet för att skapa en

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

färjeförbindelse mellan Oskarshamn och Ventspils (Cargoto-projektet) 4. Social hållbarhet

Profil för Albäcksskolan

Albäcksskolans utbytesprogram med en skola i Rumia har utvecklats till en profil för båda skolorna. Sedan 2010 har årliga besök ägt rum och kontakter mellan elever pågår.

Ett uppdrag gavs vid Sommarorkestern besök i Rumia 2011 En skylt ska placeras vid en björk utanför Stadshuset i Rumia. Skylten tillverkas nu av elever på industriutbildningen på Hultsfreds gymnasium.

Den ska överlämnas i samband med Albäcksskolans besök nu i maj. Texten kommer att vara på polska.

Översatt lyder texten: I maj 1996 undertecknade Rumia och Hultsfred ett vänortsavtal. Till minne av detta planterade Hultsfreds kommun denna björk.

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 93/2013 Dnr 2013/49 Danr 2013/50

108 108

Anmälan av delegationsbeslut av ordförande

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har mottagit ordförandes anmälan av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Ordförande Lars Rosander har enligt delegationsordningen 2.6 beslutat enligt förslag i ärende om skadeståndsanspråk för två fastigheter i samband med översvämningen sommaren 2012.

Beredning

Delegationsbeslut 2013-03-05 punkt 2.6 Delegationsbeslut 2013-03-07 punkt 2.6

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KSAU § 94/2013 Dnr 2011/158 133

Förbättra integrationen av flyktingar/invandrare, motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad utifrån det yttrande som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tog fram i samband med remissen om en

integrationsstrategi för Kalmar län.

Ärendebeskrivning

Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat en motion om intresset att förbättra integrationen av flyktingar/invandare i kommunen.

Motionären vill att kommunen hittar en metod som gör det lättare för att kommuninvånarna att ta aktiv del i integrationsarbetet och att det möjligtvis ska utgår ekonomisk ersättning till dem som aktivt tar kontakt med

invandrare för att underlätta deras liv i kommunen.

Integration av flyktingar/invandrare är en fråga som diskuteras aktivt på många olika håll i samhället. Kommunen fick i november 2012 i uppdrag att yttra sig över det förslag till Integrationsstrategi som är framtagen för

Kalmar län.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna yttrande utifrån respektive verksamhetsområde.

Socialnämnden hänvisar till detta yttrande och ser det som nämndens svar på motionen enligt beslut § 19/2013.

Beredning

Kommunfullmäktige § 95/2011

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2011 Socialnämnden § 19/2013

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunchefen

KSAU § 95/2013 Dnr 2012/234 299

Minskat och förändrat hyresavtal med Skeppet i Målilla

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger kommunchef Lars-Erik Rönnlund i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med Skeppet.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har tidigare beslutat § 363/2012-12-18 att ge uppdrag till ordförande Lars Rosander och andre vice ordförande Mattias Wärnsberg om att stämma av med socialnämndens presidium om hyresavtal i Skeppet, Målilla.

Då det inte blev enligt det liggande förslaget har ordförande fått uppdrag att se över hur ett nytt avtal ska kunna utformas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 363/2012, 10/2013, 63/2013

(20)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

KSAU § 96/2013 Dnr 2011/143 609

Fråga om familjecentral i Hultsfreds kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att efterfråga den rapport om familjecentral som enligt tidigare tidplan skulle ha varit lämnad i kommunstyrelsen i april 2012.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet godkände § 298/2011-11-29 förslag där en tidplan

presenterades och en slutrapport skulle lämnas till kommunstyrelsen i april 2012. Nu har ett år gått och tidplanen har inte kunnat hållas av olika anledningar.

Då arbetsutskottet ser det angeläget att lyfta frågan snarast efterfrågas nu när det kan inväntas rapport.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 222/2011, 236/2011, 259/2011, 298/2011

(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

AB Hultsfreds Bostäder Den sökande

KSAU § 97 /2013 Dnr 2013/56 109

Förfrågan om förtur i bostadskö hos AB Hultsfreds Bostäder

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att rekommendera AB Hultsfreds Bostäder att bevilja förtur till lägenhet i föredraget ärende.

Ärendebeskrivning

Ett ärende har inkommit om förfrågan att få förtur till lägenhet. Någon formell ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inte inkommit.

Handläggare Bo Rinaldo har gjort en förhandsbedömning av att ingreppet i sökandes befintliga bostad är betydande och kostnadskrävande.

I detta ärende kan förtur i bostadskön innebära att bostadsanpassning inte behövs.

Arbetsutskottet har tidigare beslutat § 34/2012-02-14 ge uppdrag att nytt förslag ska utarbetas på förtydliganden i ägardirektiven till Hultsfreds Bostäder där det klart framgår att kommunen via arbetsutskottet ska kunna bevilja förtur för sökanden i bostadskö där bland annat

bostadsanpassningsbidrag kan minimeras.

(22)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sökanden

AB Hultsfreds Bostäder

KSAU § 98/2013 H 2013.

Förfrågan om förtur i bostadskö hos AB Hultsfreds Bostäder

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att då det inte föreligger fråga om

bostadsanpassning för sökande är ärendet inte aktuellt för prövning om förtur.

Ärendebeskrivning

Ett ärende har inkommit om förfrågan att få förtur till lägenhet.

Arbetsutskottet har tidigare beslutat § 34/2012-02-14 ge uppdrag att nytt förslag ska utarbetas på förtydliganden i ägardirektiven till Hultsfreds Bostäder där det klart framgår att kommunen via arbetsutskottet ska kunna bevilja förtur för sökanden i bostadskö där bland annat

bostadsanpassningsbidrag kan minimeras.

(23)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utvecklingskontoret Hultsfred Handel

KSAU § 99/2013 Dnr 2013/58 141

Ansökan om ekonomiskt stöd för Hultsfred Handel

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner förslag till samverkansavtal mellan Hultsfreds kommun och Hultsfred handel för 2013. Kommunens kostnader uppgår 50 000 kronor, vilket finansieras inom ramen för utvecklingskontorets konto för utveckling av handeln i Hultsfred.

Ärendebeskrivning

Hultsfred Handel har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för 2013 på totalt 85 000 kronor. Inom ram på utvecklingskontorets konton finns totalt 100 000 kronor avsatta för att utveckla handeln i Hultsfred, varav 50 000 anvisas som bidrag till Hultsfred Handel. Resterande 50 000 kronor används för allmän utveckling av handeln i Hultsfred.

Utöver detta medfinansierar Hultsfreds Kommunala Industri AB Hultsfred Handel med 30 000 kr per år.

Som utgångspunkt för det sökta bidraget finns ett samverkansavtal mellan Hultsfred Handel och Hultsfreds kommun. Avtalet är baserat på tidigare års avtal och är knutet till de mål som rör utveckling av handeln i Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2011-2014. I avtalet ingår, förutom att ordna publika aktiviteter, att Hultsfred Handel ska göra marknadsundersökningar,

marknadsföringsinsatser, agera handelslots, utbildningsinsatser samt att aktivt delta i kommunens näringslivsarbete.

Från 2013 hanterar Hultsfred Handel helt på egen hand sin hantering och betalning av fakturor.

Under senare delen av år 2013 utvärderas arbetet som underlag för ett eventuell nytt avtal avseende 2014.

Såväl avtal som nu rutin för fakturahantering är avstämt under möten med Hultsfred Handel.

(24)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 100/2013

Anmälningsärenden

1. Inbjudningar till överläggningar om integration

2. Beslut från Högsby kommun om samverkan inköpsfrågor 3. Beslut från Vimmerby kommun om samverkan inköpsfrågor 4. Skrivelse om kommunens ansvar i inköps- och

upphandlingsverksamheten

5. Information från Kommuninvest i Sverige 6. Nya företag i kommunen

7. Beslut från Kinda kommun vad gäller nytt avtal om förskottering Stångådals- och Tjustbanan

8. Beslut från Kinda kommun om val av representant till infrastrukturkansliet

9. Kopia på skrivelse till Trafikverket från Folkpartiet Liberalerna och Socialdemokraterna Virserum/Målilla om två trafikplatser längs riksväg 23

10. Cirkulär 13:9 från Sveriges Kommuner och landsting om Kulturarvslyftet

11. Ordförande Lars Rosander informerar om att slutrapporten är klar för Kulturarv Småland

References

Related documents

Bilagor: Digital närvaro på sammanträde i nämnd, Netpublicator VideoMeet användarinstruktion, instruktion för kontroll av version av Netpublicator samt rutin för kontakt

 Miljö- och byggnadsnämnden antar budgetunderlag för miljö- och byggnadsnämnden, budgetunderlag 2022-2024 enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

Bilagor: Digital närvaro på sammanträde i nämnd, Netpublicator VideoMeet användarinstruktion, instruktion för kontroll av version av Netpublicator samt rutin för kontakt med

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

B.4.12 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där tillstånd

Miljö - och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av miljö - och byggnadskontorets bisysslor enligt sammanfattning och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens

* Endast vid brådskande ärenden som absolut inte kan vänta till septembernämnden.. Det konstituerande nämndmötet den 11 januari hålls i ”Jorden”, plan

Oscar Nyströmer, ordförande, frågade miljö- och byggnadsnämnden om de biföll förslaget och fann att så var fallet.. Miljö- och