Onsdagen den 15 oktober 2014 kl Kommungården

27  Download (0)

Full text

(1)

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 – 169

Sammanträdestid Sammanträdesplats

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 – 19.40 Kommungården

Ärendets §-nummer Ärende

BTN 151 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ... 2

BTN 152 §: Protokolljustering ... 2

BTN 153 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan ... 2

BTN 154 §: Tjänstemannabeslut ... 3

BTN 155 §: Rune Karlsson, bostadshus på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by ... 4

BTN 156 §: Rune Karlsson, garage på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by ... 6

BTN 157 §: Stephan Remmer och Cecilia Holmqvist, bastu på lägenheten Anneabo 1:12 i Boda by 8 BTN 158 §: Gunnar Gustafsson och Kathrine Westergård, garage på lägenheten Rosenlund 2:45 i Hellesby by ... 9

BTN 159 §: Jan-Håkan Eriksson, pannrum på lägenheten Mellangård 2:12 i Boda by ... 10

BTN 160 §: Helena Viljanen, nybyggnad av hundpensionat på lägenheten Smedens 2:49 i Djäkenböle by ... 11

BTN 161 §: Enskilt avlopp, Ingmar Sundqvist ... 12

BTN 162 §: Hyra för lägenheterna i Hammar-Center ... 13

BTN 163 §: Hyra för lärarbostäderna vid Näfsby skola ... 15

BTN 164 §: Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet I, Kattby ... 17

BTN 165 §: Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet II, Kattby ... 18

BTN 166 §: Hyra för lägenheter i tidigare daghemmet Pinglans lokaler ... 19

BTN 167 §: Hyra för lägenheterna i Blåäng och Hammargården, Kattby ... 21

BTN 168 §: Anhållan om detaljplanering för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö ... 22

BTN 169 §: Önskemål från Aftonsol på Tellholm Ab ... 24

Bilagor till kallelse:

1. Resultaträkning för olika enheter samt konsumentprisindex 2. Komplettering av anhållan om detaljplanering

3. Önskemål från Aftonsol på Tellholm Ab

Enligt uppdrag,

Hammarland den 09.10.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 17.10.2014 kl.

8.30-15.00

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 09.10.2014-16.10.2014

Hammarland den 09.10.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

(2)

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 9/2014

Sammanträdestid

Sammanträdesplats Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 – 19.40 Kommungården

Beslutande

Stig A Mattsson, ordförande Tommy Saarinen, vice ordförande Tommy Häggblom

Britta Bergman

Lars Westeson ersättare för Anders T Karlsson Frånvarande:

Ulla Eriksson Jessica Eklund

Övriga närvarande

Emma Mattsson, byggnadsinspektör/kommuntekniker Frånvarande:

Leif Salmén, kommunstyrelsens representant Lars Häggblom, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 151 – 169

Underskrifter Hammarland den 15 oktober 2014,

Stig Mattsson Emma Mattsson

Ordförande Protokollförare

Protokoll- Ort och tid justering

Underskrifter

Hammarland den 15 oktober 2014,

Tommy Saarinen Tommy Häggblom

Protokollet Ort och tid framlagt

till påseende

Underskrifter

Hammarland den 17 oktober 2014,

Emma Mattsson

Utdragets Ort och tid riktighet

bestyrker

Underskrift

Hammarland den 2014

(3)

BTN 151 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 151 §: BESLUT:

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

_______________

BTN 152 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Saarinen och Tommy Häggblom till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 152 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.

_______________

BTN 153 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 153 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Önskemål från Aftonsol på Tellholm Ab _______________

(4)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 154 §: Tjänstemannabeslut

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommuntekniker- byggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den 16.11.2011.

Följande ärenden har behandlats under september månad 2014:

47 § Marianne Johansson – Rivning 48 § Marianne Johansson – Rivning

49 § Marianne Johansson – Vattenanslutning 50 § Ralf Laine – Avloppsanslutning

51 § Ingmar Sundqvist – Vattenanslutning 52 § Lena Linderborg – Avloppsanslutning 53 § Susan Schauman - Vattenanslutning

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 154 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(5)

Byggnadstekniska nämnden 01.10.2014 147

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 155

BTN 124 §: Rune Karlsson, bostadshus på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by

Upptogs till behandling Rune Karlssons ansökan om bygglov för nybyggnation av ett bostadshus om 135 m2 på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Den outbrutna tomten om ca.1457 m2 ligger på detaljplanerat område.

Bostadshuset följer gällande plan på området.

Sökanden anhåller om att Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

Bostadshuset skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnät.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för att inhämta handlingar rörande ägandet och besittningsrätten av tomten.

BTN 124 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

BTN 147 §: Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för att inhämta handlingar rörande ägandet och besittningsrätten av tomten.

BTN 147 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

BTN 155 §: Handlingarna har kompletterats med hembygdsrättsintyg.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

Fortsättning.

(6)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 01.10.2014 147

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 155

Fortsättning

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning

- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

- En ansvarig FVA-arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i enlighet med plan- och bygglagens 84§ och skall finnas senast vid slutsynen.

BTN 155 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(7)

Byggnadstekniska nämnden 01.10.2014 148

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 156

BTN 125 §: Rune Karlsson, garage på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by Upptogs till behandling Rune Karlssons ansökan om bygglov för nybyggnation av ett garage om 37 m2 på del av lägenheten Skepparbacken 3:31 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Den outbrutna tomten om ca.1457 m2 ligger på detaljplanerat område.

Garaget följer gällande plan på området.

Sökanden anhåller om att Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för att inhämta handlingar rörande ägandet och besittningsrätten av tomten.

BTN 125 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

BTN 148 §: Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för att inhämta handlingar rörande ägandet och besittningsrätten av tomten.

BTN 148 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

BTN 156 §: Handlingarna har kompletterats med hembygdsrättsintyg.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

Fortsättning

(8)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 01.10.2014 148

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 156

Fortsättning.

BTN 156 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(9)

BTN 157 §: Stephan Remmer och Cecilia Holmqvist, bastu på lägenheten Anneabo 1:12 i Boda by

Upptogs till behandling Stephan Remmer och Cecilia Holmqvists ansökan om bygglov för flyttning av en bastu om 17 m2 till lägenheten Anneabo 1:12 i Boda by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 6504 m2.

Stephan Remmer ansöker om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för bastun med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Stephan Remmer godkänns som ansvarig arbetsledare.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 157 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(10)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 158 §: Gunnar Gustafsson och Kathrine Westergård, garage på lägenheten Rosenlund 2:45 i Hellesby by

Upptogs till behandling Gunnar Gustafsson och Kathrine Westergårds ansökan om bygglov för nybyggnation av ett garage om 72 m2 på lägenheten Rosenlund 2:45 i Hellesby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 3 650 m2 och är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus och ett garage. Garaget byggs som ett varmgarage.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garaget med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Innan byggnadsarbetena påbörjas skall en ansvarig arbetsledare godkännas.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 158 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(11)

BTN 159 §: Jan-Håkan Eriksson, pannrum på lägenheten Mellangård 2:12 i Boda by

Upptogs till behandling Jan-Håkan Erikssons ansökan om bygglov för nybyggnation av ett pannrum om 11 m2 på lägenheten Mellangård 2:12 i Boda by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Det fristående pannrummet skall inrymma en flispanna som distribuerar varmvatten till ladugård och bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för pannrum med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

BTN 159 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(12)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

BTN 160 §: Helena Viljanen, nybyggnad av hundpensionat på lägenheten Smedens 2:49 i Djäkenböle by

Upptogs till behandling Helena Viljanens ansökan om bygglov för nybyggnation av ett hundpensionat om 72 m2 på lägenheten Smedens 2:49 i Djäkenböle by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 2 850 m2.

Byggnaden placeras ca 3,5m från rågräns, tillstånd har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för hundpensionatet med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Avloppet ansluts till befintlig trekammarbrunn.

- Eventuella beslut av andra myndigheter skall följas.

BTN 160 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(13)

BTN 161 §: Enskilt avlopp, Ingmar Sundqvist

Upptogs till behandling Ingmar Sundqvists ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Östergård 1:20 i Lillbolstad by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installation av en sluten tank för svartvattnet och en BioBox XL för rening av BDT-vatten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Ingmar Sundqvist tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Östergård 1:20 i Lillbolstad by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

Svartvattnet skall ledas till en sluten tank, som är tät och konstruerad för ändamålet.

BDT-vattnet skall ledas till en BioBox XL. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre infiltrationsbädd.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

BTN 161 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(14)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 162

Kst 206 §: Hyra för lägenheterna i Hammar-Center

Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna i Hammar-Center:

Lägenhet 9 90,0 m² 7,50 € /m²/mån

Lägenhet 10 38,5 m² 7,50 € / m²mån

Lägenhet 11 74,0 m² 7,50 € / m²/mån

Lägenhet 12 73,0 m² 7,50 € / m²/mån

För biltak debiteras 20,00 € /månad. I hyran ingår vatten och värme. Kommunen har rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Hyran har senast justerats genom kommunstyrelsens beslut 19.11.13 § 286/13. Hyreshöjningen verkställdes från och med den 01.03.14. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela Åland:

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 206)

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 206 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 162 §: Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 162)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i Hammar-Center justeras till 7,70 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

Fortsättning

ByggnadsårÅr 1997 År 1998År 1999 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012

-1950 4,48 5,23 6,94 5,99 5,82

1951-1960 6,66 7,34 6,70 7,03 7,16 6,55 6,30

1961-1970 6,22 6,13 6,45 6,36 6,93 7,46 7,59 6,98 7,90 8,16 9,07*)

1971-1980 5,59 6,55 6,77 6,52 6,21 6,85 7,38 7,34 7,76 8,02 8,66

1981-1990 6,34 6,93 6,92 7,11 7,26 7,45 7,87 7,51 8,29 8,46 8,91

1991-2000 7,34 7,99 7,78 8,06 7,56 8,53 9,21 8,94 9,13 8,77 8,78

2001- 10,90

TOTALT 5,93 6,49 6,91 6,93 6,91 7,32 7,55 7,66 8,26 8,35 9,32

*) Gäller byggnadsår 1970 el. tidigare

(15)

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 162 Fortsättning

BTN 162 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

________________

(16)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 163

Kst 207 §: Hyra för lärarbostäderna vid Näfsby skola

Hyran debiteras för närvarande enligt följande för lägenheterna vid Näfsby skola.

Lägenhet 81,0 m² 7,00 € / m²/mån *)

Lägenhet 43,0 m² 7,00 € / m²/mån

Lägenhet 81,0 m² 7,00 € / m²/mån *)

*) Från och med den 01.08.12 är lägenheterna uthyrda internt till socialnämnden som bedriver verksamheten förmiddags- och eftermiddagsverksamhet i lägenheterna.

För elstolpe avsedd för motorvärmare uppbärs en hyra om 12,- €/vintermånad (fem månader per år). Hyran har senast justerats genom kommunstyrelsens beslut 19.11.13

§ 287/13. Hyreshöjningen verkställdes från och med den 01.03.14 Kommunen har rätt till fri hyressättning av lägenheterna. I hyran ingår vatten och värme. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela Åland:

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 207)

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 207 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 163 §: Resultaträkning för enheten Lärarbostäderna bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 163)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i lärarbostäderna justeras till 7,40 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

Fortsättning

ByggnadsårÅr 1997 År 1998År 1999 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012

-1950 4,48 5,23 6,94 5,99 5,82

1951-1960 6,66 7,34 6,70 7,03 7,16 6,55 6,30

1961-1970 6,22 6,13 6,45 6,36 6,93 7,46 7,59 6,98 7,90 8,16 9,07*)

1971-1980 5,59 6,55 6,77 6,52 6,21 6,85 7,38 7,34 7,76 8,02 8,66

1981-1990 6,34 6,93 6,92 7,11 7,26 7,45 7,87 7,51 8,29 8,46 8,91

1991-2000 7,34 7,99 7,78 8,06 7,56 8,53 9,21 8,94 9,13 8,77 8,78

2001- 10,90

TOTALT 5,93 6,49 6,91 6,93 6,91 7,32 7,55 7,66 8,26 8,35 9,32

*) Gäller byggnadsår 1970 el. tidigare

(17)

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 163 Fortsättning

BTN 163 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

________________

(18)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 164

Kst 208 §: Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet I, Kattby

Hyran för Catharinahemmet I i Kattby är för närvarande 3,80 € /m²/mån. Hyran justerades senast genom kommunstyrelsens beslut av den 19.11.13 § 288 och verkställdes från den 01.03.14. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151 K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan genomföras. Lägenheterna har elvärme.

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 208)

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 208 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 164 §: Resultaträkning för enheten Chatarinahemmet bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 164)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i Chatarinahemmet I justeras till 4,00 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

BTN 164 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

________________

(19)

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 165

Kst 209 §: Hyra för lägenheterna i Catharinahemmet II, Kattby

Hyran för Catharinahemmet II i Kattby är för närvarande 4,50 €/m²/månad. Hyran justerades senast genom kommunstyrelsens beslut av den 19.11.14 § 289 och verkställdes från den 01.03.14. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151 K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan genomföras. Lägenheterna har elvärme.

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 209)

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 209 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 165 §: Resultaträkning för enheten Chatarinahemmet bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 165)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i Chatarinahemmet II justeras till 4,60 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

BTN 165 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

________________

(20)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 166

Kst 210 §: Hyra för lägenheter i tidigare daghemmet Pinglans lokaler Daghemmet Pinglans har under 2006 byggts om till två lägenheter.

Lägenheterna har följande utformning:

 1 st 1 rum och kök + köksförråd samt klädrum, totalyta 59 m².

 1 st 2 rum och kök + klädrum, totalyta 91 m²

Hyran för lägenheterna 7 och 8 i Catharinahemmet II i Kattby är för närvarande 5,90

€/m²/månad. Kommunen har rätt till fri hyressättning av lägenheterna. Under år 2013 lämnades hyran ojusterad. Hyran har senast fastställts genom kommunstyrelsens beslut 16.10.12 § 260. Senaste hyresjustering verkställdes från den 01.02.13. I hyran ingår varmvatten. Däremot har lägenheterna elvärme vilket bör beaktas då hyran fastställs. I statistisk årsbok anges medelmånadshyra per m² enligt bostadens byggnadsår 1961- , hela Åland:

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 210)

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 210 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 166 §: Resultaträkning för enheten Chatarinahemmet bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 166)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i tidigare daghemmet Pinglans lokal justeras till 6,00 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

Fortsättning

ByggnadsårÅr 1997 År 1998År 1999 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2012

-1950 4,48 5,23 6,94 5,99 5,82

1951-1960 6,66 7,34 6,70 7,03 7,16 6,55 6,30

1961-1970 6,22 6,13 6,45 6,36 6,93 7,46 7,59 6,98 7,90 8,16 9,07*)

1971-1980 5,59 6,55 6,77 6,52 6,21 6,85 7,38 7,34 7,76 8,02 8,66

1981-1990 6,34 6,93 6,92 7,11 7,26 7,45 7,87 7,51 8,29 8,46 8,91

1991-2000 7,34 7,99 7,78 8,06 7,56 8,53 9,21 8,94 9,13 8,77 8,78

2001- 10,90

TOTALT 5,93 6,49 6,91 6,93 6,91 7,32 7,55 7,66 8,26 8,35 9,32

*) Gäller byggnadsår 1970 el. tidigare

(21)

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 166 Fortsättning

BTN 166 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

________________

(22)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 167

Kst 211 §: Hyra för lägenheterna i Blåäng och Hammargården, Kattby

Hyran för lägenheterna i Blåäng är för närvarande 7,60 €/m²/månad och Hammargården är för närvarande 8,30 €/m²/månad. Hyran har senast fastställts genom kommunstyrelsens beslut 19.11.13 § 291. Senaste hyresjustering verkställdes från den 01.03.14. Ålands landskapsregering har genom brev Dnr 151 K22 av den 03.05.05 delegerat till Hammarlands kommun rätten att fastställa hyran för enheterna Blåäng, Catharinahemmet och Hammargården. Förändringarna i hyror och debiteringsgrund skall meddelas till landskapsregeringens kännedom. En avisering om hyreshöjning skall göras minst tre månader före en hyreshöjning kan genomföras.

I hyran ingår värme och vatten.

Resultaträkning för enheten Hammarcenter bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 13, Kst 30.09.14, § 211)

Den hyra som fastställs för Hammargården debiteras även för de utrymmen som uthyrs i de tidigare utrymmena för rådgivning.

Kommundirektören anmäler jäv i ärendet.

Kst 211 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för beredning. Byggnadstekniska nämndens beredning bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31.10.14.

_________________

BTN 167 §: Resultaträkning för enheten Blåäng och Förgätmigej bifogas samt även konsumentprisindex från ÅSUB. (Bilaga 1, BTN 15.10.2014, § 165)

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyran för lägenheterna i Blåäng justeras till 7,90 €/m2/mån och att hyran för lägenheterna i Hammargården justeras till 8,60 €/m2/mån beroende på stigande kostnader.

BTN 167 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget godkänns.

_________________

(23)

Byggnadstekniska nämnden 09.04.2014 50

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 168

Kst 65 §: Anhållan om detaljplanering för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö

Tomas Blomberg anhåller genom brev av den 24.02.14 om detaljplaneändring för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö. Fastigheten har en registrerad areal om 6,621 ha. Planeområdet har även angetts i vattenområdet vilket tillhör R:Nr 076-419- 876-1. Fastigheten R:Nr 1:78 Mösund har 0,017269 av 0,6563 registrerade andelar i det samfällda vattenområdet. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för året runt-boende. I ansökan föreslås att Tiina Holmberg godkänns som planerare.

(Bilaga 4, Kst 04.03.14, § 65)

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.

Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 03.04.14.

Kst 65 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

_________________

BTN 50 §: Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5 ha stor.

(Bilaga 1, BTN 09.04.2014, § 50)

Byggnadsinspektörens förslag:

Förslag att byggnadstekniska nämnden bordlägger ansökan för att inbegära mera uppgifter från sökanden. Uppgifter inbegärs om hur området är tänkt att disponeras samt om ägaruppgifter till vattenområdet samt om dessa delägare önskar ingå i detaljplaneringen. Dessutom skall Ålands landskapsregerings punkter i brev daterad 21.2.2014 Dnr ÅLR 2014/1454 beaktas i uppgifterna som inbegärs.

BTN 50 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

BTN 168 §: En komplettering av den 15.09.2014 har inkommit gällande detaljplanering av del av fastigheten Mösund 1:78. (Bilaga 2, BTN 15.10.2014, § 168)

Syftet med detaljplanen är att ha möjlighet att använda befintlig byggnad som året runt-boende, reservera några (2-3 st) tomter för eventuella framtida sommarstugor Fortsättning

(24)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 09.04.2014 50

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 168

Fortsättning

samt bygga en gästbrygga med tankningsmöjlighet för 2-3 gästbåtar. Detaljplanen inkluderar endast markområden som den sökande äger. Tomas Blomberg har löst in strandområdet där befintligt båthus samt bryggorna är uppförda.

Byggnadsinspektörens förslag:

I Plan- och bygglagen 33 § står bland annat följande: …”En markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.”…

Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5 ha. Syftet med planen och dess målsättningar anses ej utgöra en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet med tanke på områdets storlek.

BTN 168 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen förorda detaljplaneringen av del av området Mösund 1:78 och att Tiina Holmberg godkänns som planerare.

________________

(25)

BTN 169 §: Önskemål från Aftonsol på Tellholm Ab

I en skrivelse daterad den 09.10.2014 önskar Aftonsol, gm Eskil Carlsson, att byggnadstekniska nämnden ser över möjligheten att Aftonsol:

1. Får varningsskyltar som informerar bilförarna om hästar på väg.

2. Att hastigheten sänks från Aftonsol ner till slutet av Tellholmsvägen till 50 km/h.

Aftonsol bedriver verksamhet inom ridsport för barn, ungdom och vuxna. Säkerheten för ryttarna har högsta prioritet.

(Bilaga 3, BTN 15.10.2014, § 169)

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden ger tillstånd att få uppsätta en varningsskylt V21 för ridande på väg i vardera riktningen på Tellholmsvägen enligt följande:

 Skyltarna skall vara utformade enligt landskapsförordningen om vägmärken 2005/35.

 Skyltarna anskaffas, bekostas och uppsätts av sökanden.

 Skyltarna får vara uppsatta så länge verksamhet bedrivs. Upphör verksamheten eller vid avbrott i verksamheten skall skyltarna nedmonteras.

 I god tid innan skyltarna uppsätts bör sökanden kontakta kommunteknikern som ger närmare anvisningar om skyltarnas placering.

För att ta ett beslut om sänkt hastighet till 50 km/h behöver ett så bra och brett underlag som möjligt tas fram. En trafikräknare bör uppsättas för att få information om trafiken på den aktuella platsen. Trafikräknaren och omkostnaderna kring den skall sökanden bekosta. Kommunteknikern kontaktar Aftonsol för att höra hur de vill gå vidare med ärendet.

BTN 169 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

_________________

(26)

Organ Sammanträdesdatum Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 - 169

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer:

§§ 151-154, 162-168

________________________________________________________________________

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:

Paragrafer:

§ ; 161, 169

________________________________________________________________________

Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

§ ;

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt

rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:

Organ

Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND

Paragrafer:

§ ; 161, 169

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Protokollet är framlagt till påseende den 17.10.2014

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(27)

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

________________________________________________________________________

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid

30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

§: 155-160 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid

paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till:

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

Figure

Updating...

References

Related subjects :