MQ Holding AB Delårsrapport

Full text

(1)

MQ Holding AB – Delårsrapport

Intensivt kvartal präglat av viktiga åtgärder

Marknaden har varit fortsatt avvaktande i kvartalet och kampanjintensiteten hög. Det lägre intresset för vinterrean hade en stor påverkan på koncernen i kvartalet, samtidigt har de nya kollektionerna mottagits väl av våra kunder. MQ-koncernen gör ett svagt kvartal försäljningsmässigt och påverkas även av engångskostnader för det strukturella åtgärdsprogrammet samt nedskrivning av immateriella tillgångar.

Andra kvartalet (december 2018-februari 2019)

Nettoomsättningen uppgick till 424 MSEK (448), en minskning med 5,4 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 5,0 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 1,6 procent enligt HUI).

Bruttomarginalen uppgick till 49,6 procent (50,6).

Rörelseresultatet uppgick till -528 MSEK, inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK (-4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -124,7 procent (-1,0).

Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar kvartalet med -7 MSEK.

Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -28 MSEK (-4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,7 procent (-1,0).

Periodens resultat uppgick till -522 MSEK (-3), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar -14,86 SEK (-0,09) per aktie efter utspädning.

Periodens resultat exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -22 MSEK (-3), vilket motsvarar -0,63 SEK (-0,09) per aktie efter utspädning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 MSEK (26).

Första halvåret (september 2018-februari 2019)

Nettoomsättningen uppgick till 826 MSEK (877), en minskning med 5,8 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,0 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,7 procent enligt HUI).

Bruttomarginalen uppgick till 55,2 procent (56,2).

Rörelseresultatet uppgick till -516 MSEK (31), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -62,5 procent (3,6).

Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar perioden med -7 MSEK.

Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -16 MSEK (31), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,0 procent (3,6).

Periodens resultat uppgick till -514 MSEK (24), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar -14,61 SEK (0,68) per aktie efter utspädning.

Periodens resultat exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -14 MSEK (24), vilket motsvarar -0,39 SEK (0,68) per aktie efter utspädning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -23 MSEK (20).

(2)

Händelser under andra kvartalet

Ett strukturellt åtgärdsprogram har lanserats med resultatförstärkande åtgärder om 50 MSEK.

Försäljningschef, Katarina Blomqvist, har påbörjat sin anställning på MQ.

Marknadschef, Mikael Kruse, har påbörjat sin anställning på MQ.

MQ har undertecknat ett marketplaceavtal med Afound.

Tre Joy-butiker har stängt enligt plan, i enighet med det strukturella åtgärdsprogrammet.

Två MQ-butiker har stängt enligt plan.

Butiken i Igor Västerås har utökats med ca 100 kvm.

MQ har lanserat ett samarbete med Stiljournalen.

Nedskrivningsbehov avseende immateriella tillgångar om 500 MSEK har identifierats.

Händelser efter rapportperiodens slut

Beslut har tagits om en ny långsiktig finansieringsstruktur med en garanterad företrädesemission, förutsatt bolagsstämmans godkännande, i kombination med bankfinansiering.

(3)

VD kommenterar

Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med viktiga åtgärder för att möta en förändrad marknad i en utmanande tid. Vårt strukturella åtgärdsprogram, som kommunicerades den 28 januari, löper effektivt och enligt plan. Utifrån detta ser vi kostnadsbesparingar redan under innevarande år men framför allt under nästa räkenskapsår, samtidigt som vi får en effektivare organisation som med kraft kan utveckla ett mer attraktivt kunderbjudande.

Det har fortsatt varit en avvaktande marknad präglad av hög kampanjintensitet.

Den jämförbara försäljningen för kläder i Sverige (HUI) minskade under kvartalet och vår utveckling var än svagare. Intresset för vår vinterrea var lägre än tidigare år, och då det är en stor försäljningsperiod påverkade det kvartalet som helhet negativt.

Enligt plan startade vi vårsäsongen tidigare och i samband med det avslutades årets vinterrea i syfte att erbjuda våra kunder vårens nya sortiment. De nya kollektionerna har mottagits väl av våra kunder, vilket glädjande visat sig i ökad försäljning av vårsortimentet. Vårt arbete med att stärka och tydliggöra vårt

erbjudande och skapa en än mer inspirerande köpupplevelse tar steg framåt, både i vårt erbjudande och i vår kommunikation med kund.

I det strukturella åtgärdsprogrammet ligger fokus på att reducera kostnaderna, realisera ännu ej utnyttjade synergieffekter med två modekedjor samt genomföra stängningar av butiker som är olönsamma. Totalt kommer 13 Joy-butiker att stängas, varav 10 Joy-butiker stängs under innevarande räkenskapsår.

Besparingar genomförs på de centrala funktionerna i bolaget för att minska kostnadsbasen och därmed stärka bolagets långsiktiga resultat och kostnadseffektivitet. Totalt innebär åtgärdsprogrammet resultatförbättrande åtgärder om 50 MSEK under nästa räkenskapsår. Den strukturella omställningen är väl förankrad i organisationen och arbetet drivs framåt med kraft. Därutöver drivs vårt omställningsprogram för ökad försäljning genom att stärka attraktiviteten i erbjudandet och bli mer inspirerande och relevant för fler kunder.

Vår utbildning i service för våra medarbetare i butik har visat positiv utveckling i responsen från våra kunder. En hög grad av service och kvalitet i mötet med våra kunder är helt centralt i affären för både MQ och Joy, oavsett det handlar om fysiska butiker eller e-handel. Arbetet med att utveckla MQs e-handelsplattform drivs vidare i syfte att uppnå en smidig, tydlig och användarvänlig köpupplevelse och som ligger i linje med MQs varumärkesupplevelse.

För att skapa förutsättningar och möjliggöra koncernens strategiska satsningar framåt har beslut tagits om en ny långsiktig finansieringsstruktur. Jag kan med stor glädje konstatera att en garanterad företrädesemission kommer att genomföras, förutsatt bolagsstämmans godkännande, och i kombination med bankfinansiering skapar detta förutsättningar för vår långsiktiga plan.

Glädjande för koncernens utveckling är även att företagsledningen nu förstärkts med gedigen kompetens genom ny försäljningschef och ny marknadschef. Med en stark ledning på plats och med en tydlig samsyn i vårt gemensamma uppdrag, vår potential och prioriterade förbättringsområden ser jag nu fram emot att fortsätta arbetet för ökad försäljning och lönsamhet för MQ-koncernen.

Ingvar Larsson

VD och Koncernchef, MQ Holding AB

(4)

Koncernens intäkter och resultat

Andra kvartalet, december 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 424 MSEK (448) under kvartalet, en minskning med 5,4 procent.

Koncernens försäljning i jämförbara butiker

minskade under andra kvartalet med 5,0 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med 1,6 procent.

Bruttovinsten uppgick till 210 MSEK (227), vilket motsvarar en bruttomarginal på 49,6 procent (50,6).

Övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 233 MSEK (225). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar kvartalet med 7 MSEK.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -528 MSEK (-4), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -124,7 procent (- 1,0). Planenliga avskrivningar uppgick till 7 MSEK (7). Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -500 MSEK (0). Finansnettot var 0 MSEK (0) för det andra kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till -529 MSEK (-4). Periodens resultat uppgick till -522 MSEK (-3), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK.

Halvåret, september 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 826 MSEK (877) under sexmånadersperioden, en minskning med 5,8 procent. Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade under perioden med 6,0 procent att jämföra med marknadens minskning i

jämförbara butiker med 2,7 procent.

Bruttovinsten uppgick till 456 MSEK (493), vilket motsvarar en bruttomarginal på 55,2 procent (56,2).

Övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader för sexmånadersperioden uppgick till 461 MSEK (453). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar perioden med 7 MSEK.

Rörelseresultatet för sexmånadersperioden uppgick till -516 MSEK (31), inklusive engångspost

avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -62,5 procent (3,6). Planenliga avskrivningar uppgick till 14 MSEK (14). Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -500 MSEK (0).

Finansnettot var -1 MSEK (-1) för

sexmånadersperioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till -517 MSEK (31). Periodens resultat uppgick till -514 MSEK (24), inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK.

Koncernens resultatöversikt

MSEK

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18

Nettoomsättning 424 448 826 877 1 684 1 735

Bruttomarginal, % 49,6 50,6 55,2 56,2 55,0 55,6

Rörelseresultat -528 -4 -516 31 -496 51

Rörelsemarginal, % -124,7 -1,0 -62,5 3,6 -29,5 2,9

Resultat efter finansiella poster -529 -4 -517 31 -494 54

Periodens resultat -522 -3 -514 24 -496 41

Resultat per aktie före utspädning, SEK -14,86 -0,09 -14,61 0,68 -14,11 1,17

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -14,86 -0,09 -14,61 0,68 -14,11 1,17

Antal butiker, slutet av perioden 170 175 170 175 170 174

(5)

Redovisning av rörelsesegment

MQ Holding äger och driver modebutiker och e-handel under de två affärsområdena MQ och Joy.

MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX i Stockholm sedan den 18 juni 2010.

MQ startade 1957 och driver idag 120 butiker i Sverige, samt e-handel. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker.

Joy startade 1971 och driver idag 50 butiker runt om i Sverige, samt e-handel. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och vill ha bra passform, kvalitet och komfort.

Kunderna erbjuds ett välmatchat sortiment med en inspirerande variation av kvalitéer, färger och mönster som ger möjlighet till ett personligt och unikt mode.

Omsättning och Resultat per segment för det andra kvartalet 2018/19

Omsättning och Resultat per segment för sexmånadersperioden 2018/19

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Segment Omsättning Andel % Rörelseresultat Butiker

371 MSEK 87 % -6 MSEK 120 st

53 MSEK 13 % -22 MSEK 50 st

424 MSEK -28 MSEK 170 st

Segment Omsättning Andel % Rörelseresultat Butiker

704 MSEK 85 % 9 MSEK 120 st

121 MSEK 15 % -25 MSEK 50 st

826 MSEK -16 MSEK 170 st

(6)

Nettoomsättning och rörelseresultat per segment

Nettoomsättning och rörelseresultat per segment (MSEK)

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18 Nettoomsättning

MQ 371 392 704 748 1 429 1 473

Joy 53 56 121 129 255 262

Summa nettoomsättning 424 448 826 877 1 684 1 735

Rörelseresultat

MQ -6 10 9 43 36 71

Joy -22 -14 -25 -12 -33 -20

Summa rörelseresultat -28 -4 -16 31 4 51

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

(7)

Andra kvartalet, december 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 371 MSEK (392) under kvartalet, en minskning med 5,4 procent. MQs försäljning i jämförbara butiker minskade under andra kvartalet med 5,2 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med 1,6 procent.

Bruttovinsten uppgick till 187 MSEK (197), vilket motsvarar en bruttomarginal på 50,3 procent (50,3).

Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 187 MSEK (182).

Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar kvartalet med 2 MSEK.

Planenliga avskrivningar uppgick till 6 MSEK (6).

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -6 MSEK (10), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6 procent (2,5).

Halvåret, september 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 704 MSEK (748) under sexmånadersperioden, en minskning med 5,9 procent. MQs försäljning i jämförbara butiker

minskade under perioden med 6,2 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med 2,7 procent.

Bruttovinsten uppgick till 389 MSEK (416), vilket motsvarar en bruttomarginal på 55,3 procent (55,6).

Övriga externa kostnader och personalkostnader uppgick till 371 MSEK (365). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar perioden med 2 MSEK.

Planenliga avskrivningar uppgick till 12 MSEK (12).

Rörelseresultatet för sexmånadersperioden uppgick till 9 MSEK (43), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 procent (5,8).

(8)

Andra kvartalet, december 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 53 MSEK (56) under kvartalet, en minskning med 6,0 procent. Joys försäljning i jämförbara butiker minskade under andra kvartalet med 3,5 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med 1,6 procent.

Bruttovinsten uppgick till 24 MSEK (30), vilket motsvarar en bruttomarginal på 44,7 procent (52,7).

Övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 47 MSEK (43). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar kvartalet med 5 MSEK.

Planenliga avskrivningar uppgick till 1 MSEK (1).

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -22 MSEK (-14), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -42,4 procent (-24,7).

Halvåret, september 2018-februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 121 MSEK (129) under sexmånadersperioden, en minskning med 5,5 procent. Joys försäljning i jämförbara butiker

minskade under perioden med 4,7 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med 2,7 procent.

Bruttovinsten uppgick till 66 MSEK (77), vilket motsvarar en bruttomarginal på 54,7 procent (59,7).

Övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader för första halvåret uppgick till 91 MSEK (87). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar perioden med 5 MSEK.

Planenliga avskrivningar uppgick till 2 MSEK (2).

Rörelseresultatet för sexmånadersperioden uppgick till -25 MSEK (-12), vilket motsvarar en

rörelsemarginal på -20,5 procent (-9,5).

(9)

Koncernens kassaflöde och finansiella ställning

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under

sexmånadersperioden till -23 MSEK (20).

Kassaflödets negativa effekt jämfört med föregående år avser främst det lägre resultatet.

Kassaflödet efter investeringar uppgick till -42 MSEK (0).

Varulager

Den 28 februari 2019 uppgick koncernens varulagervärde till 327 MSEK (345). Totalt sett bedöms sammansättningen av varulagret vara på en tillfredställande nivå.

Investeringar

Investeringar om 19 MSEK (19) har gjorts i koncernen under sexmånadersperioden, vilket avser investeringar i en ny e-handelsplattform för MQ samt nya/ombyggda butiker för MQ och Joy.

Finansiering och likviditet

Den räntebärande nettoskulden för koncernen uppgick per den 28 februari 2019 till 209 MSEK jämfört med 217 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 10 MSEK (15). Räntebärande

nettoskuld/EBITDA uppgick till 6,6 (1,7) för tolvmånadersperioden mars 2018-februari 2019.

Nyckeltalet påverkas av engångskostnader om -14 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet heltidsmedarbetare i koncernen under tolvmånadersperioden (mars 2018-februari 2019) uppgick till 766 jämfört med 782 samma period föregående år.

Risker och osäkerhetsfaktorer

MQ-koncernens verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, mode-

svängningar, ränte- och valutarisk. MQ-koncernen är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ- koncernen arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i

framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Köpkraften hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland

varumärkesspecialisterna. En förändring av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Koncernens finansiella risker hanteras av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka

förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och

riskhantering se förvaltningsberättelsen samt not 24 och 25 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för sexmånadersperioden till 7 MSEK (7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -502 MSEK inklusive engångspost avseende

nedskrivning av andelar i koncernföretag om -500 MSEK (59).

(10)

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 15 mars 2019 Styrelsen

MQ Holding AB

Claes-Göran Sylvén Styrelsens ordförande

Annika Rost Styrelseledamot

Bengt Jaller

Vice Styrelseordförande

Therese Hillman Styrelseledamot

Arthur Engel Styrelseledamot

Mernosh Saatchi Styrelseledamot

Anna Engebretsen Styrelseledamot

Ingvar Larsson Verkställande direktör

Analytiker- och mediaträff

MQ håller den 15 mars klockan 08:30 en analytiker- och mediaträff för kapitalmarknadens aktörer i MQ-butiken på Drottninggatan 19-21 i Stockholm. Presentationen går även att följa via

telefonkonferens/webcast (presentationen kommer att hållas på svenska).

För att delta, vänligen ring + 46 8 56 64 26 51 och ange konferenskod 85101594#.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport tredje kvartalet, mars 2019 - maj 2019 19 juni 2019 Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, juni 2019 - augusti 2019 4 oktober 2019 Delårsrapport första kvartalet, september 2019 - november 2019 18 december 2019

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70 Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB S:t Eriksgatan 5 Box 119 19

404 39 GÖTEBORG www.mq.se

Org. nr 556697-2211

Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer

(11)
(12)

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

(13)

Koncernens balansräkning i sammandrag

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Förändring av eget kapital

Specifikation av förändring i koncernens eget kapital i sammandrag (MSEK)

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Räkenskapsåret sep-aug 17/18

Ingående eget kapital 1 096 1 089 1 089

Summa totalresultat -525 41 68

Utdelning 0 -62 -62

UTGÅENDE EGET KAPITAL 571 1 069 1 096

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna Koncernens balansräkning i sammandrag

(MSEK)

28 februari 2019

28 februari 2018

31 augusti 2018 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 780 1 273 1 272

Materiella anläggningstillgångar 65 73 69

Summa anläggningstillgångar 845 1 346 1 341

Omsättningstillgångar

Varulager 327 345 333

Kortfristiga fordringar 97 71 99

Likvida medel 10 15 11

Summa omsättningstillgångar 434 431 444

SUMMA TILLGÅNGAR 1 279 1 777 1 785

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 571 1 069 1 096

Räntebärande långfristiga skulder 25 38 25

Icke räntebärande långfristiga skulder 207 207 210

Räntebärande kortfristiga skulder 194 195 155

Icke räntebärande kortfristiga skulder 282 268 299

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 279 1 777 1 785

(14)

Koncernens kassaflödesanalys

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK)

Q2 dec-feb

18/19

Q2 dec-feb

17/18

Perioden sep-feb

18/19

Perioden sep-feb

17/18

Räkenskapsåret sep-aug 17/18 Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital

-20 -1 -7 39 66

Förändring rörelsekapital 13 27 -16 -19 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 26 -23 20 78

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 0 -10 -1 -2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 -6 -9 -19 -27

Investering i dotterbolag - - - - -

Kassaflöde efter investeringsverksamhet -14 19 -42 0 49

Finansieringsverksamheten

Amortering -13 -15 -13 -15 -30

Upptagna lån - - - - -

Utdelning - -62 - -62 -62

Utnyttjande av checkräkningskredit 23 57 53 73 35

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 -19 40 -4 -57

Periodens kassaflöde -4 -0 -1 -3 -7

Likvida medel vid periodens början 14 16 11 19 19

Likvida medel vid periodens slut 10 15 10 15 11

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Koncernens nyckeltal

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18

Omsättningstillväxt, % -5,4 -9,7 -5,8 -5,7 -4,8 -4,7

Omsättningstillväxt jämförbara, % -5,0 -10,9 -6,0 -6,7 -5,6 -6,0

Bruttomarginal, % 49,6 50,6 55,2 56,2 55,0 55,6

Rörelseresultat, MSEK -528 -4 -516 31 -496 51

Rörelsemarginal, % -124,7 -1,0 -62,5 3,6 -29,5 2,9

Resultat efter finansiella poster -529 -4 -517 31 -494 54

Periodens resultat -522 -3 -514 24 -496 41

Summa avskrivningar, MSEK -7 -7 -14 -14 -28 -28

Summa nedskrivningar, MSEK -500 - -500 - -500 -

Resultat per aktie före utspädning, SEK -14,86 -0,09 -14,61 0,68 -14,11 1,17

Räntebärande nettoskuld, MSEK 209 217 209 217 209 168

Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 6,6 1,7 6,6 1,7 6,6 2,1

Soliditet, % 45 60 45 60 45 61

Eget kapital, MSEK 571 1 069 571 1 069 571 1 096

Genomsnittligt antal utestående aktier 35 156 507 35 156 507 35 156 507 35 156 507 35 156 507 35 156 507

(15)

Aktieägarstruktur

Största aktieägarna per 2019-02-28

Namn Antal aktier Aktiekapital, %

Swedbank Robur Fonder 3 396 966 9,7

Jaller Klädcenter AB 3 062 000 8,7

Engebretsen, Anna 2 059 885 5,9

Öresund, Investment AB 1 850 000 5,3

Qviberg, Eva 1 539 200 4,4

Unionen-Svenska 1 100 000 3,1

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 071 233 3,0

Ohlin, Astrid 771 000 2,2

Nilsson, Magnus 714 180 2,0

Qviberg, Jacob 664 660 1,9

BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 610 388 1,7

Dimensional Fund Advisors 572 971 1,6

Qviberg, Mats 510 942 1,5

Nordea Livförsäkring Sverige AB 321 376 0,9

Nordnet Pensionsförsäkring AB 271 555 0,8

Totalt 15 största 18 516 356 52,7

Övriga 16 640 151 47,3

Totalt 35 156 507 100

(16)

Moderbolagets resultaträkning

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK)

28 februari 2019

28 februari 2018

31 augusti 2018 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar - - -

Materiella anläggningstillgångar - - -

Finansiella anläggningstillgångar 656 1 156 1 156

Summa anläggningstillgångar 656 1 156 1 156

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 1 1

Likvida medel - - 0

Summa omsättningstillgångar 1 1 1

SUMMA TILLGÅNGAR 657 1 157 1 156

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 63 564 565

Räntebärande långfristiga skulder 26 38 26

Räntebärande kortfristiga skulder 13 28 25

Icke räntebärande långfristiga skulder 5 5 5

Icke räntebärande skulder 550 523 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 657 1 157 1 156

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna Moderbolagets resultaträkning

(MSEK)

Q2 dec-feb

18/19

Q2 dec-feb

17/18

Perioden sep-feb

18/19

Perioden sep-feb

17/18

Rullande 12 månader mars 18- feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18

Nettoomsättning 4 4 7 7 19 18

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 4 4 7 7 19 18

• Handelsvaror - - - - - -

• Övriga externa kostnader -2 -2 -3 -3 -7 -7

• Personalkostnader -3 -3 -6 -7 -17 -18

• Övriga rörelsekostnader - - - - - -

• Avskrivningar/Nedskrivningar -500 - -500 - -500 -

Rörelseresultat -501 -1 -502 -2 -506 -6

• Resultat från aktier - 62 - 62 - 62

• Koncernbidrag - - - - 5 5

• Finansiella intäkter 0 0 1 0 1 1

• Finansiella kostnader 0 0 -1 0 -1 -1

Resultat efter finansiella poster -501 60 -502 59 -501 60

Skatt på periodens resultat - - - - 0 0

PERIODENS RESULTAT -501 60 -502 59 -501 60

(17)

Avstämning mellan IFRS och nyckeltalsbegrepp

MQ presenterar i denna rapport vissa uppgifter som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera

koncernens resultatutveckling och finansiella struktur. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS.

Bruttomarginal

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 424 448 826 877 1 684 1 735

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -213 -221 -370 -384 -757 -771

Bruttovinst 210 227 456 493 927 964

Bruttomarginal % 49,6 50,6 55,2 56,2 55,0 55,6

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Vid beräkning av bruttovinstmarginalen beräknas först bruttovinsten genom att subtrahera kostnad för handelsvaror från nettoomsättningen. Bruttovinsten sätts sedan i relation till nettoomsättningen för att erhålla nyckeltalet bruttovinstmarginal.

Bruttovinstmarginalen anger därmed hur stor andel av nettoomsättningen som omsätts i vinst efter kostnaden för de sålda varorna, och påverkas av faktorer såsom prissättning, råvaru- och tillverkningskostnader, lagernedskrivningar och valutakursutveckling.

Rörelsemarginal

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 424 448 826 877 1 684 1 735

Rörelsens resultat

Rörelseresultat -528 -4 -516 31 -496 51

Rörelsemarginal % -124,7 -1,0 -62,5 3,6 -29,5 2,9

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna Rörelseresultat

exklusive avskrivningar (EBITDA)

Q2 dec-feb 18/19

Q2 dec-feb 17/18

Perioden sep-feb 18/19

Perioden sep-feb 17/18

Rullande 12 månader mars 18-feb 19

Räkenskapsåret sep-aug

17/18

Rörelseresultat (EBITA) -528 -4 -516 31 -496 51

Avskrivningar/Nedskrivningar -507 7 -514 14 -528 28

Rörelseresultat exklusive

avskrivningar (EBITDA) -21 3 -2 45 32 79

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna

Räntebärande nettolåneskuld (MSEK)

28 februari 2019

28 februari 2018

31 augusti 2018

Räntebärande långfristiga skulder 26 38 26

Checkkredit 181 167 129

Övriga räntebärande kortfristiga skulder 13 28 25

Räntebärande skulder 220 232 179

Likvida medel 10 15 11

Räntebärande tillgångar 10 15 11

Nettolåneskuld 209 217 168

Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel samt finansiella leasingobjekt. I nyckeltalet räntebärande nettoskulder dividerat med EBITDA, avses EBITDA för närmaste tolvmånadersperiod.

(18)

Soliditet

28 februari 2019

28 februari 2018

31 augusti 2018

Eget kapital 571 1 069 1 096

Summa tillgångar 1 279 1 777 1 785

Soliditet % 44,6 60,1 61,4

Eget kapital utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen.

Soliditeten beräknas genom att sätta eget kapital i relation till de totala tillgångarna och är därmed ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Omsättningstillväxt

Koncernens totala försäljning under perioden jämfört med motsvarande period föregående år.

Jämförbar försäljning

All försäljning i MQ, Joy och e-handel i Sverige, förutom försäljning i nya/stängda butiker betecknas som "jämförbar försäljning".

En ny butik blir jämförbar när den har varit öppen i ett år.

(19)

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med

årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

Koncernen tillämpar IFRS 9 sedan 1

september 2018. IFRS 9 påverkar koncernens finansiella rapporter, främst vad avser krav på lämnade notupplysningar.

Koncernen tillämpar IFRS 15 sedan 1 september 2018. IFRS 15 innebär att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten. IFRS 15 medför inte någon väsentlig skillnad för koncernen vad avser redovisning av intäkter.

IFRS 16 är en ny standard avseende leasingavtal. Baserad på genomförd analys kommer IFRS 16 leda till väsentliga effekter på koncernens finansiella ställning då samtliga hyrda tillgångar, inklusive lokalhyra, kommer att redovisas som tillgång och skuld i

balansräkningen. IFRS 16 kommer att tillämpas för koncernen för räkenskapsåret som på börjas 1 september 2019.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Derivatinstrument värderas till verkligt värde, vilket per 2019-02-28 uppgick till 4,8 MSEK.

För valutakontrakt (valutaterminer) bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från kreditinstituts värdering om sådana finns tillgängliga. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en

diskontering av skillnaden mellan den avtalade

terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. För övriga finansiella instrument bedöms redovisat värde reflektera det verkliga värdet. Enligt IFRS 7 skall finansiella instrument kategoriseras i tre kategorier utifrån vilken indata som använts vid värdering till verkligt värde. Första kategorin avser finansiella instrument noterade på en aktiv marknad. Andra

kategorin avser finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad men där övrig marknadsinformation kan användas för att erhålla en värdering. Den sista kategorin avser värderingar där det saknas

marknadsnotering samt övriga marknadsdata.

Tekniker för att erhålla en värdering för kategori tre utgörs främst av diskonterade kassaflöden. Samtliga MQs derivat tillhör andra kategorin.

Not 3 Ställda säkerheter och eventual- förpliktelser

(MSEK)

28 feb 2019

28 feb 2018

31 aug 2018 Ställda säkerheter

Aktier i dotterbolag 656 1 156 1 156

Eventualförpliktelser Borgensförbindelser till förmån för

dotterbolagens fullgörande av

leasingkontrakt 17 22 20

Borgenförbindelse avseende MQ Retail

AB 207 183 207

Summa

eventualförpliktelser 224 205 227

Not 4 Händelser efter rapportperiodens utgång

Beslut har tagits om en ny långsiktig finansieringsstruktur med en garanterad företrädesemission, förutsatt bolagsstämmans godkännande, i kombination med

bankfinansiering.

Not 5 Transaktioner med närstående Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

(20)

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 170 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Figur

Updating...

Referenser

  1. e www.mq.se
Relaterade ämnen :