INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna

Full text

(1)

ÅRSREDOVISNING

2009/2010

(2)

MQ I KORTHET 4

ÅRET I KORTHET 5

VD-ORD 6

STRATEGISK INRIKTNING 8

HISTORIK 10

VERKSAMHETEN 12

VÄRDEKEDJAN 16

HÅLLBAR UTVECKLING 20

MEDARBETARE 22

AKTIEN 24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 28

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT – KONCERN 32

BALANSRÄKNING – KONCERN 33

RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR

I EGET KAPITAL – KONCERN 34

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN 35

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET 36 BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET 37 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET

KAPITAL – MODERBOLAGET 38

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET 39 NOTER – TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 40

REVISIONS BERÄTTELSE 70

STYRELSE OCH REVISORER 72

LEDNING 73

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 74

REVISORSYTTRANDE ÖVER

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 79

FLERÅRSÖVERSIKT 80

DEFINITIONER 82

ÅRSSTÄMMA 83

INNEHÅLL

Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12–69

2

(3)
(4)

MQ I KORTHET

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor.

Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfat- tade vid verksamhetsårets slut, den 31 augusti 2010, 106 butiker vilket var en ökning med fyra butiker jämfört med året innan. Ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet genom fler och större butiker i Sverige samt genom expansion till nya geografiska marknader, med butiksöppningar i Norge som ett första steg men även på sikt i Finland. I september 2010 öppnade MQ sin första butik utanför Sverige – i Oslo, Norge.

Styrkan i MQs affärsmodell är konceptets skal- barhet, där produktutbudet i hög grad kan anpas- sas till efterfrågan på den lokala marknaden, både inom Sverige och internationellt. Samtidigt har MQ en effektiv central organisation som kan hantera fortsatt expansion. Vidare innebär butikernas mix av varumärken att MQ relativt sett snabbt når sin köpstarka målgrupp. MQ har även en kundklubb med omkring 332 000 lojala kunder (vid årets slut), som tillsammans representerar närmare hälften av MQs årliga försäljning.

MQ startade som ett inköpssamarbete mellan hand- lare redan 1957. År 2006 köptes bolaget av riskkapi- talbolaget CapMan under vars ledning MQ omvand- lades till en helintegrerad kedja. Under de senaste åren har därför stora förändringar skett vad gäller organisationens struktur, processer och butikernas erbjudande.

Omsättningen för 2009/2010 uppgick till cirka 1,4 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 10,8 pro- cent exklusive noteringskostnader. MQ sysselsatte under föregående år 624 medarbetare, de flesta i bolagets butiker men även på huvudkontoret i Göte- borg samt på bolagets produktionskontor i Shanghai och Dhaka.

Den 18 juni 2010 noterades MQ-aktien på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med det fick bolaget en ny kapitalstruktur och cirka 4 000 nya aktieägare. MQs ambition är att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden.

MQS AFFÄRSMODELL

MÄN

~50%

60–70%

Egna varumärken

30–40%

Externa varumärken

KVINNOR

~50%

60–70%

Egna varumärken

30–40%

Externa varumärken

4

(5)

ÅRET I KORTHET

t/FUUPPNTÊUUOJOHFOVQQHJDLUJMM.4&,

(1 384), en ökning med 3,6 procent.

t#SVUUPNBSHJOBMFOVQQHJDLUJMM QSPDFOU    t3ÚSFMTFSFTVMUBUFUVQQHJDLUJMM.4&,  WJMLFU

motsvarar en rörelsemarginal på 10,1 procent (7,3).

Exklusive noteringskostnader uppgick rörelseresul- tatet till 156 MSEK, motsvarande en rörelsemargi- nal på 10,8 procent.

t1FSJPEFOTSFTVMUBUFGUFSTLBUUVQQHJDLUJMM.4&,

(40), vilket motsvarar 2,86 SEK (1,79) per aktie efter utspädning. Exklusive noteringskostnader uppgick resultatet efter skatt till 83 MSEK, vilket motsvarar 3,30 SEK per aktie efter utspädning.

t,BTTBnÚEFUGSÌOEFOMÚQBOEFWFSLTBNIFUFOWBS

108 MSEK (122).

t4UZSFMTFOGÚSFTMÌSFOVUEFMOJOHPN 4&,QFS

aktie vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt.

'SÌOPDINFESÊLFOTLBQTÌSFUSFEPWJTBTWBMVUBFGGFLUFSIÊOGÚSMJHB

till handelsvaror under posten handelsvaror, tidigare redovisades dessa un- der övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Bruttomargi- nalen har därmed påverkats positivt med 1 procentenhet för räkenskapsåret 2008/2009. Jämförelseåret har räknats om med anledning av effekten.

NETTOOMSÄTTNING/

RÖRELSEMARGINAL

MSEK %

2 000 16,0

1 500 12,0

1 000 8,0

500 4,0

0 0,0

2008 2009 2010

2%

1%

–1%

–2%

–3%

0

Q1 Q2 Q3 Q4

JÄMFÖRBAR FÖRSÄLJNING DET SENASTE ÅRET

Nettoomsättning, MSEK MQ

Rörelsemarginal, % HUI

09/10 08/09

Nettoomsättning, MSEK 1 435 1 384

Bruttomarginal, % 57,9 54,4*

Rörelseresultat exkl. noteringskostnader, MSEK 156 101

Rörelsemarginal exkl. noteringskostnader, % 10,8 7,3

Resultat efter skatt, MSEK 72 40

Resultat per aktie, SEK (not 1) 2,94 1,86

Resultat per aktie efter utspädning, SEK (not 1) 2,86 1,79

Antal butiker, slutet av perioden 106 102

Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,9 5,3

Soliditet, % 48 19

Eget kapital, MSEK 786 323

5

MQ årsredovisning 2009/2010

(6)

Nettoomsättningen 2009/2010 blev drygt 1,4 mil- jarder kronor vilket var en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Försäljningen i jämförbara butiker minskade marginellt, men vi såg en klar förbättring i slutet av året då utvecklingen inom MQ-kedjan överträffade marknadens tillväxt.

Den positiva trenden förklaras främst av en fortsatt stark utveckling inom herr men också av en positiv utveckling inom dam, där vi har lagt mycket kraft och energi på att skapa ett attraktivt erbjudande.

3FTVMUBUFUÊSFOTQÊOOBOEFTPSUJNFOUTPDIWBSV- märkesmix med ett som vi bedömer det balanserat utbud av egna och externa varumärken.

Det som ändå är allra mest kännetecknande för det gångna året är den kraftiga resultatförbättring som vi kunde leverera. Med en ökad andel av våra egna varumärken producerade via våra produktions- kontor i Shanghai och Dhaka förbättrades brutto- marginalen till nära 58 procent, att jämföra med ESZHUQSPDFOUÌSFUJOOBO1ÌIFMÌSFUTFSWJ

således tydliga resultat av vårt genomgri-

pande arbete för att säkerställa effektiva processer PDILPTUOBETLPOUSPMM3FOTBUGÚSFOHÌOHTLPTUOBEFS

på 11 MSEK nådde vi ett rörelseresultat på 156 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8 procent och en resultatförbättring på 54 procent jämfört med föregående år. Det är givetvis en gläd- jande utveckling och ett kvitto på våra insatser.

Framåt ska vi växa i jämförbara butiker och – där det behövs och är möjligt – utöka butiksytor. Vi ska också öka antalet butiker. Tillväxten i jämförbara bu- tiker ska komma från en fortsatt konvertering till vårt nya butikskoncept för att attrahera besökare samt en ökad andel besökare som lämnar våra butiker med en MQ-påse i handen. Under det senaste året hade vi totalt nästan 33 miljoner besök i våra butiker men vi arbetar aktivt för att öka andelen avslut genom att fortsätta hålla hög service i butik, att fortsätta jobba aktivt med våra 332 000 kundklubbsmedlem-

mar – som redan idag står för 44 procent av vår försäljning – och inte minst fortsätta vässa

vår sortiments- och varumärkesmix.

VD-ORD

” Nu har vi en plattform som ger oss möjligheten att med fortsatt god lönsamhet öka tillväxttakten i Sverige och expandera i Norge.”

Under det gångna året har vi fortsatt vårt genomgripande arbete för att sä- kerställa effektiva processer och kostnadskontroll – och det arbetet har redan visat sig i form av en kraftigt förbättrad lönsamhet. Vi har även börsnoterat MQ vilket medför en rad fördelar för bolagets fortsatta utveckling, inte minst förutsättningarna för fortsatt tillväxt och expansion tack vare en stärkt finan- siell ställning. Mest fokus under året har dock gått till att säkerställa att MQ har ett attraktivt erbjudande och rätt varumärkesmix i butikerna. Nu har vi gått in i ett nytt räkenskapsår med en plattform som ger oss möjligheten att med fortsatt god lönsamhet öka tillväxttakten i Sverige och expandera i Norge.

6

(7)

Vi ska även öka antalet butiker. Idag har vi 109 butiker i Sverige varav fyra öppnades under året och tre efter rapportperiodens utgång. Trots vårt rikstäckande butiksnät finns fortfarande många intressanta butiks- lägen för MQ. Det finns också ett antal existerande butiker som skulle kunna vara större och där det är möjligt kommer vi att addera butiksyta. I vissa fall kan det också bli aktuellt med att byta butikslägen.

Vidare ska vi fortsätta den geografiska expansion som inleddes under september 2010 med Norge som första marknad. Den framgångsrika lanseringen genomfördes med en mycket uppmärksammad kampanj och vår första butik som ligger i centrala Oslo har varit välbesökt från dag ett. All uppmärk- samhet i kombination med vårt starka erbjudande har också medfört ett stort intresse från fastighetsä- gare som vill ha MQ som hyresgäst. Vi uppskattar potentialen i Norge till 40–50 butiker och tack vare vår affärsmodell, samt att vi riktar oss till närliggande marknader med liknande

Johan Elfner VD och koncernchef VD-ORD

målgrupper och konsumtionsmönster, bedömer vi att expansionen i Norge ska kunna genomföras kostnadseffektivt.

Under oktober 2010 lanserades även MQs e- handelsbutik vilken ska ses som ett komplement till våra butiker. Med e-handel når vi kunder som av olika anledningar har svårt att ta sig till en fysisk butik, men vi kan även hjälpa kunder att planera sina inköp och givetvis också driva trafik till våra butiker.

Nu går vi in i vårt första hela räkenskapsår som börsnoterat företag och vi gör det med en kapital- struktur som möjliggör ökad tillväxt i Sverige och fortsatt expansion i Norge. Och vi är glada att göra det med cirka fyra tusen nya aktieägare ombord. Vi kommer att fortsätta vårt ständiga arbete med att förbättra våra processer och bevaka kostnaderna i alla led, och vår vision är tydlig – vi ska bli Nordens

ledande varumärkeskedja.

7

MQ årsredovisning 2009/2010

(8)

STRATEGISK INRIKTNING

AFFÄRSIDÉ

Att till män och kvinnor med intresse för mode ständigt erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker.

I praktiken betyder det att MQ är en helintegrerad modekedja som erbjuder en mix av egna och externa varumärken till män och kvinnor i den köpstarka målgruppen 20-49 år.

VISION

MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden.

MQ-kedjan är sedan slutet av 50-talet etablerad i Sverige, med ett rikstäckande butiksnät och med fortsatt tillväxtpotential. Under hösten 2010 togs första steget in i Norge och även Finland utvärderas.

Med sin skalbara affärsmodell av egna och inter- nationellt välkända varumärken i det övre mellan- prissegmentet är MQs koncept relativt sett enkelt och kapitalsnålt att etablera på en ny marknad i de nordiska länderna.

FINANSIELLA MÅL

MQ har följande finansiella mål antagna av styrelsen den 25 mars 2010:

t%FOÌSMJHBOFUUPPNTÊUUOJOHTUJMMWÊYUFOTLBVQQHÌ

till minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Under verksamhetsåret 2009/2010 nådde MQ en tillväxt på 3,6 procent.

t3ÚSFMTFNBSHJOBMFOTLBJHFOPNTOJUUVQQHÌUJMM

minst 12 procent över en konjunkturcykel.

Exklusive noteringskostnader uppgick rörelse- marginalen det gångna året till 10,8 procent.

t7BSVMBHSFUTLBFKÚWFSTUJHB QSPDFOUBWPNTÊUU- ningen de 12 senaste månaderna.

Varulagrets andel av omsättningen för 2009/2010 var 14,3 procent.

Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i ge- nomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt.

För verksamhetsåret 2009/2010 föreslår styrelsen en utdelning om 1,02 kronor per aktie, vilket mot- svarar 50 procent av årets resultat efter skatt.

STRATEGISK INRIKTNING

Utgångspunkten i MQs strategiska position är varu- märkesmixen och det hållbara modet för både män och kvinnor. MQ erbjuder modern stil, men strävar inte efter att skapa trender utan följer de redan existerande. Genom denna strategi kan MQ erbjuda ett hållbart mode med kläder av bra kvalitet som kan bäras över en eller flera säsonger.

MQ har en stark profil som är differentierad från konkurrenterna, samtidigt som affärsmodellen, ge- nom sin fördelning mellan herr- och dammode samt egna och externa varumärken med balanserad mo- degrad, ger bolaget en relativt låg riskexponering.

MQ ska växa med lönsamhet genom ett flertal möjligheter:

TILLVÄXT I SVERIGE

Utökad yta i befintliga butiker

Ett antal av MQs butiker har en butiksyta som är mindre än den önskade miniminivån på 350-400 kvadratmeter, och uppväxling av befintliga butiker bedöms kunna ske med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.

Nya butiker

I förhållande till många konkurrenter har MQ relativt få butiker, vilket ger utrymme att expandera butiks- OÊUFUJ4WFSJHF1PUFOUJBMFOJ4WFSJHFCFEÚNTUJMMDJSLB

130 butiker.

Ökande jämförbar försäljning

En ständigt förbättrad varumärkesmix och produkt- portfölj ska bidra till att den jämförbara försäljningen ökar minst i nivå med marknadens tillväxt. Aktiviteter för att öka lojaliteten med den höga andel kunder som ingår i MQs kundklubb fortsätter.

8

(9)

TILLVÄXT PÅ NYA GEOGRAFISKA MARKNADER Lansering i Norge

Den norska marknaden har få aktörer i det segment MQ är i. Den första butiken i Oslo, Norge, öppnade i september 2010. MQ ser potential att på sikt öppna ytterligare 40 till 50 butiker på den norska markna- den. Expansionen ska ske kontrollerat och med fokus på lönsamhet.

Expansion till Finland.

Den finska marknaden erbjuder bra lägen i stora köpcentrum och har som EU-land goda förutsätt- ningar för smidig varuförsörjning från MQs central- lager i Sverige. MQ ser en potential att öppna 20–30 butiker i Finland på sikt.

EFFEKTIVA PROCESSER OCH SKALFÖRDELAR Ökad lokal närvaro

Inköpskontoren i Shanghai, Kina, och Dhaka, Bangla- desh, etablerades i januari 2008 respektive augusti 2009 för att förbättra kontrollen av tillverknings- processen, minska antalet leverantörer och sänka kostnaderna.

Kontinuerlig kostnadskontroll

Huvudkontoret har minskat antalet medarbetare un- der de senaste åren vilket bidragit till betydligt lägre centrala kostnader. Den befintliga organisationen bedöms kunna hantera fortsatt planerad tillväxt.

Effektivt varuflöde med ett hållbart perspektiv Ytterligare effektiviseringar ska uppnås genom ett löpande förbättringsarbete kring bolagets varu- försörjning, relaterad dels till lagerhållning dels till transporter från bolagets tillverkningsmarknader.

Verksamheten bedrivs i alla led med en miljömedve- ten och hållbarhetsinriktad ambition.

STRATEGISK INRIKTNING

DA M H ER R E G N A VA R U M ÄR KE N E X T E R N A VA R U M ÄR KE N

9

MQ årsredovisning 2009/2010

(10)

1950 1960 1970 1980

1957

Ett antal enskilda modebutiksägare samlas i Stockholm för att diskutera ett gemensamt reklamsamarbete.

Mötet leder till att 25 herr- och dambutiker inleder ett samarbete som den 18 mars 1958 antar namnet Detex AB. Huvudkontoret placeras i de då nybyggda Hötorgsskraporna.

1961

Detex AB flyttar till Borås. Dam- och herrsidan hade vid den här tiden olika namn på sina gemensamma profiler:

”Modegruppen” för dam och ”Man Group” för herr.

1979

Som ett led i fördjupningen av samarbetet mel- lan modebutikerna runt om i landet döps Detex AB om till MAN-QVINNY AB. Under sjuttiotalet öppnar en rad MAN- och QVINNY-butiker över hela landet. Butikerna inom MAN-QVINNY AB börjar likna varandra allt mer.

10

(11)

1990 2000 2010 2020

2006

I maj inträder CapMan som majo- ritetsägare i MQ. Samtliga butiker köps upp och införlivas i MQ Retail AB. Profileringen av MQ förfinas och butikerna utvecklas till att bli än mer kundanpassade.

2008

Huvudkontoret flyttar från Borås till Göteborg och bolaget öppnar ett inköps- kontor i Shanghai, Kina.

2009

Antalet butiker når 100 och två outletbutiker öppnar.

Ytterligare ett inköpskontor öppnar, denna gång i Dhaka, Bangladesh.

2010

MQ-aktien noteras på NAS- DAQ OMX Stockholm och MQ får 4 000 nya aktieägare.

MQ öppnar fyra nya butiker i Sverige och lanserar kedjan i Norge med en första butik i Oslo i september. MQ har 106 butiker och 624 medarbetare.

1988

MAN och QVINNY lanseras under den gemensamma profilen MQ. Herr- och dam- kläder börjar i ökande utsträckning säljas i gemensamma butiker och sortimentet blir mer målgruppsanpassat.

1993

MQ inleder en stor omorganisation där MQ övergår från att vara en frivillig fackhandels- kedja till att anta en mer franchiseliknande styrning. I samband med detta rekryteras, med stor framgång, en rad nya butiker.

MQ årsredovisning 2009/2010

11

(12)

VERKSAMHETEN

Efter mer än 50 år på marknaden har MQ en stark position i Sverige. Med den valda affärsmodellen är det relativt enkelt för bolaget att etablera sig på nya marknader utan att göra några stora förändringar i den existerande varumärkesportföljen.

VARUMÄRKE

MQs produktportfölj består av sex egna varumär- ken och 21 internationellt etablerade och välkända externa varumärken. Bolaget strävar efter en optimal varumärkesmix inom både herr- och dammode, där varje varumärke bedöms utifrån kriteriet att det ska kunna säljas fristående från den övriga portföljen.

Varje varumärke utvärderas löpande för att säker- ställa att det har sin självklara position i varumär- kesportföljen, möter de höga krav på design och kvalitet som MQ ställer samt är i linje med MQs övergripande koncept. Balansen mellan varumärkena är likväl mycket viktig.

Samtliga varumärken ska, oavsett om de är egna eller externa, hålla en hög internationell standard – och många kunder uppfattar MQs egna varumär- ken som externa, vilket får ses som ett bevis på att produktutvecklingsarbetet är väl fungerande.

MQ strävar efter att hålla hög kvalitet i alla led och erbjuda bra service, vilket också framkommer i de kundundersökningar som genomförs löpande. Ett led i att ytterligare stärka bilden av MQ som leveran- tör av hög kvalitet och service kommer MQ genom webbaserade säljutbildningar nå ut med kompetens- höjande aktiviteter hos en högre andel av medarbe- tearna. De hjälper kunden hitta allt från en komplett garderob till kläder för ett enskilt tillfälle.

Varumärkesportfölj

MQ gör löpande en översyn av varumärkesportföl- jen och bedömer att ett fåtal av dagens varumärken över tid kommer att bytas ut, men att nuvarande antal varumärken är på en bra nivå.

Varumärkesportföljen är uppdelad enligt tre kon- cept; trend, casual och business. För både herr och dam erbjuds ett eget varumärke i varje koncept:

Emilio, Blueprint respektive Bläck för herr och Zoul, 365 Sunshine respektive Stockh lm för dam. Utöver det erbjuds ett till tre externa varumärken i varje koncept. Under året bestod de 21 externa varumär- kena av Björn Borg, Bondelid, Calvin Klein, Diesel,

&TQSJU 'SFE1FSSZ (4UBS *O8FBS -FWJ}T -ZMF

Scott, Maison Scotch, Mango, Matinique, Miss Sixty, /FX#BMBODF 1FBL1FSGPSNBODF 1FQFKFBOT 3BX

$PSSFDU-JOF 3PDLBOECMVF 4DPUDI4PEBPDI

5XJTU5BOHP7BSVNÊSLFU#POEFMJEBOTFTWBSBFUU

externt varumärke, eftersom MQ inte äger rättighe- terna till varumärket. MQ är emellertid helt ansvarigt för design och tillverkning av Bondelid.

Trend – Trendkonceptet riktar sig till åldersgruppen 20 till 25 år och erbjuder en yngre och djärvare stil än de två andra koncepten. Exempel på plagg är slimmade byxor inom herr och leggings inom dam.

Casual – Casual vänder sig till en åldersgrupp från 25 år och erbjuder kläder med klassisk stil och avslapp- nad passform. Kunden är modemedveten, men har en mer konservativ och sofistikerad stil än kunden för trendkonceptet.

Business – Business inspireras av det klassiska mo- det, men med en modern twist. Konceptet omfattar plagg som är lämpade för arbetsplatsen likväl som för en kväll ute där kavajer och kostymbyxor är natur- liga inslag. Business vänder sig, likt casualkonceptet, till en åldersgrupp från 25 år.

Prissättningsstrategi

Generellt är de externa varumärkena högre prissatta än MQs egna eftersom de dels är dyrare vid inköp,

dels i regel är starkare som varumärken. En annan skillnad är att de egna varumärkena

MQ har en stabil och flexibel affärsmodell som består av fyra hörn- pelare – egna och externa varumärken samt herr- och damkläder.

Den breda basen medför en balanserad risk i bolagets verksamhet och gör MQs koncept flexibelt då det i hög grad kan anpassas till efterfrågan på de lokala marknaderna. MQ har en lojal och köpstark kundgrupp som förknippar MQ med kvalitet och varumärken.

12

(13)

prissätts i ett bredare intervall där pris för basplagg sätts på en relativt låg nivå medan dyrare plagg, såsom kavajer och jackor, prissätts strax under mot- svarande plagg för externa varumärken.

BUTIKER

MQ hade vid räkenskapsårets slut totalt 106 buti- ker fördelade över hela Sverige. Ett antal av dessa butiker är mindre än den önskade minsta butiksytan på 350 till 400 kvadratmeter. MQ ser en potential att expandera befintliga butiksytor som en betydande tillväxtdrivande faktor.

Butiksdesign

Butikerna är den viktigaste kommunikationskanalen mellan MQ och dess kunder. Därför fästs stor vikt vid att det intryck som kunden möter i MQs olika butiker följer ett integrerat budskap. MQ arbetar löpande med att designa samtliga butiker efter ett sam- manhängande koncept med en ”catwalk” centralt i butiken. Försäljningsaktiviteter placeras i huvudsak i anslutning till ”catwalken” medan de olika varumär- kena är placerade efter koncept ute i butiken.

Outlets

MQ har i dag tre outlets; Freeport Designer Outlet och Ullared söder om Göteborg samt Kungens Kurva söder om Stockholm. Outlet-butikerna är en del i MQs strategi att stärka varumärket och förbättra tillväxt och lönsamhet. Det uppnås genom att det ordinarie butiksnätet i huvudsak kan sälja varor till ordinarie pris, tack vare att nedsatta varor och utgå- ende plagg till största del kan säljas via outlets. Det ger ett högre nyhetsflöde och lägre andel kampan- jaktiviteter i butik vilket medför en stärkt profil för MQs varumärken.

E-handel och shop-in-shop

MQ har under hösten 2010 lanserat en e-han- delsbutik. Strategin för e-handelsbutiken är att erbjuda ett brett sortiment i linje med MQs fysiska butiker.

I mars 2010 lanserade MQ ett ”shop-in-shop”- koncept i utvalda butiker för det externa varumärket Mango, små butiker i butiken med Mangos inredning och uttryck. Konceptet finns i ett första steg i elva butiker.

Expansion av butiksnätet

MQ bedömer att butiksexpansion kommer att ske i både Sverige och i första hand i Norge. Den första butiken i Norge, på Grensen i Oslo, öppnades efter verksamhetsårets slut den 15 september 2010. Bola- get ser potential att på sikt öppna 40 till 50 butiker på den norska marknaden och överväger också möjligheter på den finska marknaden.

1ÌEFOTWFOTLBNBSLOBEFOIBEFCPMBHFUNFE

sina 106 butiker vid utgången av verksamhetsåret 2009/2010 betydligt färre butiker än flera av sina konkurrenter. I Sverige ser MQ därför möjligheter att öppna nya butiker framförallt på orter där MQ redan har en befintlig butik.

POSITIONERING

MQs ambition är att vara det ultimata varumärkeshu- set med ett hållbart mode för både män och kvinnor mellan 20-49 år. Kedjan erbjuder ett mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som MQs kunder ska kunna bära ofta och länge.

MQ vänder sig till män och kvinnor som har känsla för en modern stil, men som följer redan eta- blerade trender snarare än försöker skapa nya. MQ strävar efter att kunna följa individen genom dennes professionella karriär. Den övergripande målgruppen är sedan indelad i smalare ålderssegment till vilka bolagets olika varumärken vänder sig. Fyra av sex egna varumärken riktar sig till en åldersgrupp över 25 år, som har mycket stark köpkraft.

Målgruppen är central för MQs verksamhet och är styrande för marknadsföring, butiksdesign samt

varumärkes- och sortimentsstruktur.

1SJTNÊTTJHUQPTJUJPOFSBSTJH.2NFMMBO

MÌHQSJTLFEKPSTÌTPN).PDI(JOB5SJDPU

VERKSAMHETEN

13

MQ årsredovisning 2009/2010

(14)

PDIFYLMVTJWBWBSVNÊSLFOTÌTPN1SBEBPDI3BMQI

-BVSFO.2FSCKVEFSFUUQSJTWÊSUNPEFJGPSNBWFUU

urval varumärken med god kvalitet.

MARKNADSKOMMUNIKATION Marknadsföring och kampanjer

.2TNBSLOBETGÚSJOHIBSw6SCBO-JGFwTPNDFOUSBMU

koncept och under hösten 2010 lyfts även hållbart mode fram i kampanjerna.

Med sina kampanjer vill MQ skapa en känsla av tillgänglighet till varumärkeskonceptet och under- hålla det nära förhållande som bolaget har till sina kunder. MQ har därför hittills haft som strategi att använda svenska och norska kändisar och ”vanliga”

människor i sina kampanjer, i stället för professionella NPEFMMFS&YFNQFMWJTBOWÊOEFTLÊOEJTQBSFU-BJMB

#BHHFPDI/JDMBT8BIMHSFOJÌSTKVMLBNQBOK  Joel Kinnaman och Helena af Sandeberg i vårkam- panjen 2010 och i tidigare kampanjer har MQ använt individer från olika yrkeskategorier. I höstkampanjen 2010 visas en grupp människor istället för enskilda individer. Den första gruppen som presenterades under hösten var Ari Behn, gift med den norska prin- TFTTBO.ÊSUB-PVJTF PDIIBOTWÊOOFS,BNQBOKFO

fick stort medialt genomslag, och sammanföll med lanseringen av MQ på den norska marknaden.

Kundklubb

MQ har en lojal kundbas, vilket framgår av att bolagets kundklubb har cirka 332 000 medlemmar.

Dessa medlemmar stod 2009/2010 för 44 procent av koncernens nettoomsättning och är en viktig faktor bakom MQs tillväxt. Bolagets mål är att nå en årlig försäljning genom kundklubben om cirka 50 procent med en högre genomsnittlig köpnivå för klubbens medlemmar än för MQs övriga kunder.

Enligt undersökningsföretaget GfK lägger klub- bens medlemmar i genomsnitt 14 procent av sin totala klädkonsumtion i MQs butiker, vilket är näst högst bland de lojalitetsprogram som erbjuds av svenska klädkedjor.

Medlemskap i kundklubben är gratis och kun- den får poäng för varje köp, där en krona motsvarar en poäng. Beroende på insamlade poäng under ett kalenderår indelas kundklubbens medlemmar i nivåerna guld, silver eller bas. De samlade poängen ger, utöver rabattcheckar, förtur på reor, gratis eller nedsatta skrädderitjänster, tillgång till särskilda kam- QBOKFSPDIJOCKVEBOUJMM7*1LWÊMMBS

VERKSAMHETEN

14

(15)
(16)

VÄRDEKEDJAN

MQs centrala organisation ansvarar för såväl framta- gande och försäljning av bolagets egna varumärken som urvalet av externa varumärken. Vad gäller de externa varumärkena köper MQ in befintliga kollek- tioner vilket innebär att varuförsörjningen är relativt enkel jämfört med processen för de egna varumär- kena. En lagd beställning av de externa varumärkena levereras till MQs centrallager med ledtider om cirka fem till sex månader. Nedan beskrivs de viktigaste delarna i MQs värdekedja.

DESIGN

MQs varumärkesmix riktar sig till både kvinnor och män, där varje varumärke är tydligt och unikt positio- nerat i bolagets övergripande varumärkesportfölj.

MQ erbjuder modern stil, men strävar trots detta inte efter att skapa trender utan följer de redan existerande. Genom denna strategi kan MQ erbjuda ett hållbart mode med kläder av bra kvalitet som kan bäras över en eller flera säsonger.

Varje eget varumärke har en separat heltidsar- betande designer, vilket säkerställer att den egna varumärkesportföljen är konkurrenskraftig och kompletterar de externa varumärken som erbjuds.

Den övergripande balansen mellan egna och externa varumärken kontrolleras av design- och inköpsche- fen. Under 2010/2011 kommer ansvaret för design och inköp att delas upp på två personer för att yt- terligare stärka avdelningens möjlighet att utveckla bra kollektioner.

INKÖP

MQ anlitade tidigare agenter som lokalt ansvariga för varuförsörjning av bolagets egna produkter. Med ökande tillverkningsvolymer har bolaget sett det som ett naturligt steg att minska de lokala agenter- nas roll och i stället öka den lokala närvaron genom egna kontor i MQs centrala tillverkningsmarknader.

Bolaget har därför etablerat helägda inköpskontor i Shanghai, Kina, samt Dhaka, Bangladesh, under 2008 och 2009. Möjligheterna att öppna ytterligare ett eget inköpskontor närmare eller i Europa utvärderas. MQs strategi att väsentligt

minska antalet underleverantörer underlättas av den ökade lokala närvaro som de egna inköpskontoren medför.

De egna inköpskontoren har följande positiva effekter på bolaget:

t-ÊHSFLPTUOBEFSHFOPNGÊSSFNFMMBOIÊOEFSPDI

lokal förhandlingskompetens

t4BNMBEGÚSIBOEMJOHBWWBSVHSVQQFS TUJDLBU  konfektion, etc.)

t'ÊSSFMFWFSBOUÚSFSHFSÚLBELPOUSPMMPDITUÚSSF

volymer per leverantör

t'ÚSCÊUUSBELWBMJUFUTLPOUSPMMHFOPNnFSMPLBMB

kontroller

t'ÚSCÊUUSBELPOUSPMMBWFGUFSMFWOBEBWLSBWBWTF- FOEF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ $43 t'ÚSCÊUUSBEPQFSBUJPOFMMFGGFLUJWJUFUHFOPN

– Kortare ledtider genom att lokala beslut kan tas i samband med produktion

– Effektivare transporter

– Möjlighet till övriga interna inköp (skyltdockor, galgar, etc.)

Under det gångna året styrdes cirka 56 procent av MQs tillverkning från inköpskontoren i Shanghai och Dhaka, jämfört med cirka 46 procent året innan. An- delen inköp som styrs via egna inköpskontor förväntas uppgå till cirka 75 procent inom två år och på sikt ser MQ en potential att öka denna andel till 90 procent.

MQ eftersträvar dock inte en högre nivå än så, efter- som bolaget vill ha viss flexibilitet att anlita agenter i de fall särskild kompetens krävs.

Tillverkning

MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare. MQ ställer höga krav på hållbarhet i samt- liga delar av bolagets verksamhet, där en stor del består i att säkerställa att arbets- och anställningsvill- kor som tillämpas av de produktionsenheter som MQ anlitar, motsvarar de höga krav som bolaget stäl-

ler på dessa områden. För att säkerställa att ledande branschpraxis följs, är MQ sedan

2007 medlem i BSCI, vilket är en interna-

MQ har funnits på den svenska marknaden i mer än 50 år, men som hel- integrerad fackhandelskedja är bolaget ungt. Sedan 2006 är samtliga butiker helägda och bolaget har totalt ansvar för alla led i värdekedjan från inköp och sortiment till varuförsörjning och försäljning. Under det gångna året har arbetet med att förbättra inköpsprocessen börjat ge positiva resultat.

16

(17)

UJPOFMMTUBOEBSEGÚS$43BSCFUF $PSQPSBUF4PDJBM

3FTQPOTJCJMJUZ#4$*IBSJEBHDJSLBNFEMFN- mar och utgår från FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Som medlem av BSCI förbinder sig MQ att säkerställa att minst 70 procent av MQs samlade volym, baserat på ordervärde, är producerad av pro- duktionsenheter som har genomgått BSCI-kontroll.

MQ möter detta krav. I MQs Delivery and Trading Terms, som samtliga MQs produktionsenheter måste skriva på, förbinder sig produktionsenheterna att efterleva bolagets regelverk samt att genomgå

#4$*LPOUSPMM WJMLFUTÊLFSTUÊMMFSBUU$43GSÌHPSÊSFO

naturlig del av deras rutiner. Detta kvalitetssäkrande arbete har förbättrats ytterligare i och med inköps- kontorens öppnande, dels genom den ökade lokala närvaro som de medför, dels genom att MQ med hjälp av dessa kontor kan genomdriva strategin att minska antalet produktionsenheter, vilket har gett ökad möjlighet till kontroll – och förbättrad lönsam- het.

1SPEVLUJPOFOBWTBNUMJHB.2TFHOBWBSVNÊSLFO

sker i Kina, övriga Asien och Europa, med varierande ledtider till följd av geografiska avstånd och val av transportmedel. För vår- och sommarkollektionerna 2010 fördelade sig inköpen mellan de tre primära marknaderna enligt följande; Kina 70 procent, övriga Asien 20 procent och Europa 10 procent.

DISTRIBUTION

MQ har som ambition att skapa en optimerad säljprocess, i vilken korta ledtider, ett effektivt flöde av plagg till butik och låga lagernivåer både i central- och regionallager och i butiksnätet spelar en avgörande roll. Vidare utvärderar MQ ständigt möjligheter att minska miljöpåverkan av det logis- tiska flödet, vilket kan exemplifieras av att bolaget i största möjliga utsträckning söker begränsa flygtran- sporter från tillverkningsmarknader. Centrallagret i Borås är navet för det logistiska flödet av såväl egna som externa varumärken. MQ har även ett regional- lager i Stockholm (Solna Strand) som sköter leverans till e-handeln samt till ett mindre antal Stockholmsbutiker med särskilt hög

omsättning och begränsade lagermöjligheter. Ett externt logistikföretag ansvarar både för driften av centrallagret och merparten av leveranserna från både central- och regionallagret. För transporter från regionallagret anlitar MQ även lokala aktörer. Driften av regionallagret sköts av MQ. Samtliga leveranser av produkter som säljs under externa varumär- ken görs direkt till centrallagret och administreras separat av säljande part. Undantaget är varumärket Mango som levereras direkt till butik.

Inkommande leveranser

MQ utvärderar löpande möjligheter för att förbättra flödet av kedjans inkommande leveranser till central- lagret, vilket bland annat har lett till att MQ i dag använder så kallad cross-docking (utleverans direkt vid inleverans) som har resulterat i betydande ef- fektivitetsvinster. Ett andra resultat av detta löpande förbättringsarbete är det nära samarbete med Tullverket som har utvecklats för att optimera flödet från tillverkningsmarknader. För att ge ytterligare effektivitetsvinster stängdes två regionallager under det första halvåret 2009/2010, vilket resulterade i lägre kostnader med bibehållen leveranstid. Bespa- ringarna från denna åtgärd får full effekt från och med räkenskapsåret 2010/2011.

Utgående/påfyllnadsleveranser

Korta ledtider vid utgående leverans är till stor del avhängigt cross-docking-systemet, där packning av leveranser till enskilda butiker görs redan hos tillverkaren, vilket möjliggör ett direkt flöde mellan inkommande leveranser till centrallagret och utgå- ende leveranser till regionallagret och butiksnätet.

För att minimera lagernivåer i butik använder MQ ett så kallat pull-system, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom en eller flera påfyllnadsleveran- ser. Genom ett informationssystem kan dessa påfyll- nadsleveranser dessutom göras till butiker där efter- frågan av särskilda plagg är som högst. Utöver den kostnadsbesparing som en minimering

av lagernivåer medför, ger det även en VÄRDEKEDJAN

17

MQ årsredovisning 2009/2010

(18)

ökning av butikernas kommersiella värde, eftersom butiksyta som tidigare användes som lagerutrymme har kunnat byggas om till försäljningsyta.

Utgående leveranser och påfyllnadsleveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret. Oavsett avstånd mellan lager och butik har MQ ett krav på en längsta leveranstid på fyra dagar, räknat från försäljningstillfället till att en OZWBSBMFWFSFSBTUJMMCVUJL-FWFSBOTGSÌOSFHJPOBM- lagret är betydligt snabbare och når butik inom en till två timmar.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

MQ är positionerat i fackhandelssegmentet, vilket karaktäriseras av ett produktutbud med en bland- ning av varumärken och en relativt hög servicegrad.

Segmentet håller även generellt sett en högre prisnivå och modegrad än gross- och lågprissegmen- ten. Inom fackhandelssegmentet strävar MQ efter att differentiera sig från sina konkurrenter genom att erbjuda en relativt sett högre modegrad och servicenivå, samt genom inriktningen på både män och kvinnor och ett utbud av både internationellt välkända varumärken och egna.

MQs huvudsakliga marknadsförings- och försälj- ningskanal är dess 106 butiker runt om i Sverige och nyligen även Norge.

Marknadsandelar

Enligt undersökningsföretaget GfK har MQ en star- kare marknadsposition bland män än kvinnor på den VÄRDEKEDJAN

svenska klädmarknaden, med marknadsandelar för år 2009 om 5,6 respektive 2,8 procent, vilket gör MQ till andra respektive femte största aktör. Samtidigt var bolagets andel av den totala svenska klädmark- naden 3,3 procent.

Konkurrenter

MQs huvudsakliga konkurrenter i fackhandelsseg- mentet är kedjorna Brothers och Sisters, vilka erbju- der ett liknande varumärkeskoncept, med en bland- ning av egna och externa varumärken, och vänder sig till samma kundsegment som MQ. En andra grupp LPOLVSSFOUFS TÌTPN). ,BQQ"IM -JOEFY (JOB

Tricot och Dressmann, återfinns i lågprissegmentet.

Dessa aktörer är emellertid inte direkt jämförbara med MQ, eftersom de driver en enhetlig varumär- kesstrategi. Varuhus, såsom Åhléns City och NK, är också, i viss utsträckning, konkurrenter till MQ, då de erbjuder en blandning av externa varumärken till både män och kvinnor. Dessa aktörer skiljer sig dock från MQ i avseendet att de erbjuder kläder över ett spann för pris och modegrad som till viss del skiljer sig från MQs.

18

(19)
(20)

HÅLLBAR

UTVECKLING

MQs hållbarhetsarbete beskrivs utförligt i MQs hållbarhetsredovisning som finns nedladdningsbar på MQ.se. Arbetet leds av en medlem av koncernled- OJOHFO DIFGFOGÚS)3PDI$43 TPNUJMMTJOIKÊMQIBS

format en grupp inom företaget med ansvar för att driva utvecklingen av hållbarhetsfrågorna inom MQ.

ANSVAR OCH UPPFÖRANDEKOD

MQ äger inga egna fabriker utan har istället valt att samarbeta med ett mindre antal utvalda leverantö- rer för de varumärken som företaget designar och producerar själva. MQ ställer krav på att produk- terna ska tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden. Samtliga leverantörer förbinder sig att leva upp till MQs uppförandekod. Genom såväl föranmälda som oanmälda kontroller säkerställs att leverantörerna lever upp till koden. MQ strävar efter långsiktiga samarbeten med sina leverantörer där målet är att utveckla deras hållbarhetsarbete och ständigt förbättra eventuella brister.

.2IBSGBUUBUCFTMVUPNBUUJOGÚSBFUU/ÚKE-F- WFSBOUÚS*OEFY /-*VOEFS*OEFYFUTLBWJTBIVS

MQ agerar som köpare och samarbetspartner samt vad som kan förbättras för att stärka samarbetet och skapa ett framgångsrikt utbyte för båda parter.

INKÖP OCH PRODUKTION

1SPEVLUJPOFOBW.2TFHOBQSPEVLUFSMJHHFSUJMM

största delen i Asien, det är ett av skälen till att MQ har etablerat inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. Oavsett var produktion sker ska MQ ansvara för att arbetsmiljö, arbetsvillkor och de sociala förhållandena i de fabriker som tillverkar

produkterna följer MQs uppsatta regler. Utmaning- arna framöver är att säkerställa att arbetstagarna hos leverantörerna har rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt anslutna.

KVALITETSSÄKRING

Med utgångspunkt i att erbjuda ett hållbart mode arbetar MQ med kvalitetsaspekten i allt från design till val av material och samarbetspartner. I de kon- tinuerliga kundundersökningar som MQ låter göra, visar resultaten att de tillfrågade i hög grad förknip- par MQ med kvalitet och service. Alla plagg, oavsett varumärke, ska hålla hög kvalitet och gå att bära länge och ofta.

En del av MQs affärsidé är att erbjuda externa varumärken som står för hög kvalitet både när det gäller mode och hållbarhet, vilket säkerställs genom löpande dialog och nära samarbeten. Målet är att MQ och dess samarbetspartner tillsammans ska arbeta för hållbart mode.

KONTROLLER OCH UPPFÖLJNING

De valda produktionsenheterna inspekteras kontinu- erligt för att säkerställa att uppförandekoden följs, revisionerna utförs både av BSCI (Business Social Compliance Initiative) och av MQ själva. Efter varje revision får fabriken en åtgärdsplan med förbätt- ringsplan där varje åtgärd är tidsbestämd.

Idag arbetar MQ med 86 leverantörer och sam- manlagt 120 fabriker varav 84 procent har varit föremål för revision. Målet är att samtliga fabriker ska vara kontrollerade nästa år.

MQ har höga ambitioner när det gäller att driva en verksamhet med hållbar utveckling. Tanken är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela företaget och allt som görs. Det skapar mervärde för kunderna, enga- gerar medarbetarna och uppskattas av MQs omvärld. Insatserna har intensifierats de senaste åren och ambitionen har blivit högre, men det är ett långsiktigt arbete som är långt ifrån klart.

20

(21)

MATERIAL OCH TRANSPORTER

För att kunna leva upp till åtagandet om en ansvars- full produktion fokuserar MQ på att minska andelen bomull samtidigt som man ökar andelen ekologisk bomull och andra hållbara material. Idag uppgår andelen bomull i de kläder som MQ säljer till 72 procent, målet är att nå 50 procent 2015 och att av den delen ska minst hälften komma från ekologisk bomull.

MQ är sedan 2010 med i ett svenskt bransch- JOJUJBUJWTPNIFUFS458* 4XFEJTI5FYUJMF8BUFS

Initiative, som strävar efter att vägleda medlemmar- OBTMFWFSBOUÚSFSBUUIBOEMBSÊUUJWBUUFOGSÌHPS458*

arbetar med att utveckla riktlinjer för vattenhante- ring i produktionskedjan mellan syfabrik och butik med syfte att minimera vattenanvändning och göra HÅLLBAR UTVECKLING

CFmOUMJHUWBUUFOSFOBSF.2T$43DIFGTJUUFSJ458*T

styrgrupp.

Genom att i ett tidigt skede av kollektionsarbe- tet planera för transporterna blir det möjligt att i högre utsträckning välja miljövänliga alternativ. I så hög utsträckning som möjligt väljer MQ att trans- porterna från Asien sker med båt istället för flyg.

MQs flygtransporter minskades under 2009 med 37 procent och uppgår nu till 38 procent av den totala transporten.

Under våren 2010 effektiviserades transporterna mellan lager och butik. Det har lett till att utkörning- arna till butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö har minskat med 40 procent.

-ÊTNFSPN.2TIÌMMCBSIFUTBSCFUFJ.2TIÌMM- barhetsredovisning på www.mq.se

21

MQ årsredovisning 2009/2010

(22)

MEDARBETARE

I detaljhandelsföretag som MQ är medarbetarnas engagemang och inställning till service i kombina- tion med en hög kunskapsnivå viktiga framgångs- faktorer. Genom att kombinera insatser där både medarbetarnas enskilda utveckling och företagets utvecklingsbehov prioriteras vill MQ kännetecknas av engagerade medarbetare som uppnår goda resultat och förstår på vilket sätt det bidrar till koncernens lönsamhet.

KOMPETENSUTVECKLING

MQs ambition är att det ska var möjligt att växa inom företaget och arbetar aktivt för en högre grad av rörlighet. För att skapa möjlighet till bra intern tillväxt har MQ utbildningsprogram för de säljare som har som mål att bli butikschefer och ledarskaps- utbildning för nya butikschefer. För medarbetarna på huvudkontoret är utbildningsinsatserna individuellt anpassade där en utvecklingsplan är kopplad till medarbetarnas mål, som i sin tur har en tydlig kopp- ling till företagets affärsplan och budget.

NÖJD MEDARBETARINDEX

MQ gör regelbundet medarbetarundersökningar där ett Nöjd Medarbetar-Index (NMI) tas fram. Under- sökningen tar bland annat upp hur medarbetarna trivs samt vilka krav och förväntningar de har på företaget. Indexet löper från som lägsta värde ett till som högst sex poäng (1-6). Under 2009 resulterade undersökningen i ett NMI på 4,8 vilket var i linje med året innan. MQ kommer även framöver fokusera på fyra huvudpunkter att förbättra; delaktighet, infor- mation, kompetensutveckling och gott ledarskap.

Alla chefer ska också ta fram förbättringsförslag tillsammans med sina medarbetare utifrån sin avdel- nings resultat.

PERSONALOMSÄTTNING OCH SJUKFRÅNVARO MQ har lägre personalomsättning och sjukfrånvaro än branschens genomsnitt. En gynnsam konjunktur, med en allt hårdare konkurrens om kompetent personal, gör arbetet med att hålla en låg personalomsättning än mer utmanande.

Under året hade MQ en personalom- sättning på 16 procent jämfört med 21

procent förra året och en sjukfrånvaro på 3,9 procent jämfört med 4,0 procent förra året, att jämföra med branschens genomsnitt för 2009 där personalom- sättningen låg på 24,8 procent och sjukfrånvaron på 5,4 procent.

JÄMSTÄLLDHET

En jämställd arbetsplats gynnar lönsamheten. MQ strävar efter att, där det är möjligt, i stort spegla samhället i sin personalsammansättning. Branschen är av tradition kvinnodominerande och MQs utma- ning är att locka fler manliga sökande inte minst till butikstjänsterna.

Idag finns inga löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar i MQs butiker, medan det finns viss löneskillnad på huvudkontoret. MQ har som mål att löneskillnaderna mellan män och kvinnor, som har likvärdig position och erfarenhet, ska vara utjämnad till 2015.

HÅLLBARA ARBETSPLATSER

Ett hållbart MQ innebär bland annat hållbara arbets- platser och god arbetsmiljö. Under året har arbetet med att miljödiplomera samtliga arbetsplatser inom MQ påbörjats och beräknas vara klart senast 2015.

Diplomeringen innebär att arbetsplatserna har en relativt liten miljöpåverkan och att MQ aktivt arbe- tar med förbättringsåtgärder som främjar miljön.

Arbetet har nyligen påbörjats och i augusti 2010 blev huvudkontoret som första arbetsplats miljö- diplomerat. Huvudkontoret har bland annat el från förnybara energikällor och personalen arbetar aktivt med att minska sin elanvändning. Källsortering och dubbelsidiga utskrifter är andra exempel på åtgärder som genomförts. MQs miljögrupper ansvarar för att säkerställa att miljöarbetet ständigt förbättras i hela verksamheten. Under våren 2011 startar nästa steg då processen inleds att miljödiplomera samtliga butiker. I samband med miljödiplomeringen får alla NFEBSCFUBSFHFOPNHÌFONJMKÚVUCJMEOJOH-ÊTNFS

om MQs hållbarhetsarbete på sid 20–21 och i bolagets hållbarhetsredovisning på mq.se.

Avgörande för att lyckas med arbetet att utveckla verksamheten och öka såväl tillväxttakt som lönsamhet är att medarbetarna känner engagemang, glädje och ansvar för sitt arbete. MQ har som mål att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

22

(23)
(24)

AKTIEN

Ägarspridningen skedde genom en försäljning av 13 542 578 befintliga aktier samt en nyemission av 3 000 000 aktier. Erbjudandet riktade sig till allmän- heten i Sverige samt institutionella investerare i Sve- rige och utlandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgick till 529 MSEK. Försäljningspriset fastställdes till 32 SEK per aktie och erbjudandet övertecknades.

I samband med detta fick bolaget cirka 4 000 nya aktieägare.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i MQ uppgår till 3 515 651 SEK fördelat på 35 156 507 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

AKTIEHANDEL

Sista betalkurs per den 31 augusti 2010 var 26,80 SEK, vilket gav ett börsvärde för MQ på 942 MSEK.

Totalt omsattes 11 540 761 aktier under 2010, mot- svarande ett värde om cirka 358 MSEK. Det genom- snittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var 221 938. Kursen föll under året med 16,25 procent.

Högsta kurs som noterades under perioden från list- ning till räkenskapsårets slut var 32,00 SEK och lägsta kurs var 26,80 SEK.

MQs aktie handlas även på handelsplatser för aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm. Under året (18 juni till 31 augusti 2010) stod denna handel för cirka 8 procent av omsättningen i bolagets aktie.

INCITAMENTSPROGRAM

Inom MQ finns det för närvarande inga aktiebase- rade incitamentsprogram.

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. Tidpunkten för, res- pektive den beloppsmässiga storleken av eventuell framtida utdelning, kommer bland annat att vara be- roende av bolagets framtida resultat, expansions och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt.

UTDELNINGSFÖRSLAG

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2009/2010 om 1,02 SEK per aktie ska utgå, motsva- rande 50 procent av årets resultat efter skatt.

För att underlätta en fortsatt framgångsrik expansion och utveckling av MQ i Sverige och på nya geografiska marknader beslutade bolagets styrelse våren 2010 att genomföra en ägarspridning av aktierna. I samband med detta noterades MQ-aktien på NASDAQ OMX Stockholm den 18 juni 2010.

26 27 28 29 30 31 32 33

AKTIEN

MQ OMX Stockholm

JULI 2010 AUGUSTI 2010

Omsatt antal aktier 1000-tal

© Nasdaq OMX 3 000

2 000

1 000

0

SEK Antal

24

(25)

AKTIEMARKNADSINFORMATION

MQ eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information.

Finansiell information lämnas i första hand i årsre- dovisning, bokslutskommuniké och i tre delårsrap- porter. Inför publicering av årsredovisning, boksluts- kommuniké eller delårsrapporter håller MQ en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angående MQs ekonomiska utveckling.

I linje med MQs tydliga hållbarhetsarbete kom- mer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieägare som så önskar. MQs årsredovis- ningar, delårsrapporter och pressmeddelanden görs

tillgängliga på www.mq.se/finansiell-info. Här finns även ytterligare information om bolaget, finansiell statistik och MQs aktie samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från MQ.

AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare i MQ uppgick per den 31 augusti 2010 till 4 521 enligt Euroclear. MQs tio största ägare innehade aktier motsvarande 60,27 procent av röster och kapital i bolaget.

ANALYTIKER SOM FÖLJER MQ

Nicklas Fhärm och Stefan Nelson SEB Enskilda Niklas Ekman och Sofia Fagring Carnegie AKTIEN

TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2010-11-30

Antal aktier Ägarandel

CapMan 9 244 989 26%

Xeted Investors AB 4 387 597 12%

Skandinaviska Enskilda Banken

s.A., Nqi 1 953 100 6%

Jaller Klädcenter AB 1 653 339 5%

Gamla Livförsäkrings-

aktiebolaget 896 000 3%

Maneq2005 AB 679 840 2%

Svenska Lärarfonder 646 781 2%

Fjärde AP-fonden 640 000 2%

Carlson Fonder AB 586 997 2%

Riv Retail Invest Vechicle AB 497 826 1%

Övriga 13 970 038 39%

35 156 507 100%

DATA PER AKTIE

TSEK 09/10 08/09

Resultat per aktie, SEK 2,94 1,86

Resultat per aktie,

efter utspädning, SEK 2,86 1,79

Eget kapital per aktie, SEK 22,36 14,97 Eget kapital per aktie

efter utspädning, SEK 23,96 14,42

Antal utestående aktier, st 35 156 507 21 558 650 Genomsnittligt antal aktier, st 24 424 733 21 558 650 Genomsnittligt antal aktier

efter utspäding, st 25 145 721 22 381 850

ÄGARFÖRTECKNING, PER 2010-08-31 ÄGANDE PER OMRÅDE

Antal

aktieägare Aktieägare

(%) Innehav Innehav (%) Röster Röster (%)

Marknads- värde (TSEK)

SVERIGEBOENDE 4 217 93,28% 30 463 870 86,65% 30 463 870 86,65% 816 574

ÖVRIGA NORDEN 23 0,51% 374 775 1,07% 374 775 1,07% 10 035

ÖVRIGA EUROPA

(EXKL SVERIGE OCH NORDEN) 252 5,57% 4 048 227 11,51% 4 048 227 11,51% 108 375

USA 4 0,09% 16 400 0,05% 16 400 0,05% 438

ÖVRIGA VÄRLDEN 25 0,55% 253 235 0,72% 253 235 0,72% 6 774

Summa 4 521 100,00% 35 156 507 100,00% 35 156 507 100,00% 942 196

25

MQ årsredovisning 2009/2010

(26)

AKTIEN

ÄGARFÖRTECKNING, PER 2010-08-31 – DE 25 STÖRSTA ÄGARLÄNDERNA

Antal

aktieägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Marknadsvärde (TSEK)

SVERIGE 4 217 30 463 870 86,68% 86,68% 816 432

LUXEMBURG 9 2 444 824 6,95% 6,95% 65 521

IRLAND 195 757 454 2,15% 2,15% 20 300

STORBRITANNIEN 11 558 946 1,59% 1,59% 14 980

CAYMANÖARNA 1 187 200 0,53% 0,53% 5 017

DANMARK 5 171 100 0,49% 0,49% 4 585

FINLAND 9 146 580 0,42% 0,42% 3 928

CYPERN 5 88 310 0,25% 0,25% 2 367

SCHWEIZ 4 62 840 0,18% 0,18% 1 684

NORGE 9 57 095 0,16% 0,16% 1 530

IM 15 54 385 0,15% 0,15% 1 458

MALTA 7 51 931 0,15% 0,15% 1 392

NEDERLÄNDERNA 2 46 400 0,13% 0,13% 1 244

U S A 4 16 400 0,05% 0,05% 440

LIECHTENSTEIN 6 14 580 0,04% 0,04% 391

JUNGFRUÖARNA (BRITTISKA) 2 8 750 0,02% 0,02% 234

ÖSTERRIKE 2 6 600 0,02% 0,02% 177

FRANKRIKE 3 6 300 0,02% 0,02% 169

POLEN 1 5 000 0,01% 0,01% 134

BELGIEN 2 2 842 0,01% 0,01% 76

SPANIEN 3 1 500 0,00% 0,00% 40

BRASILIEN 1 700 0,00% 0,00% 19

AZERBAJDJAN 1 600 0,00% 0,00% 16

JAPAN 1 400 0,00% 0,00% 11

LITAUEN 1 400 0,00% 0,00% 11

Summa för de 25 största

ägarländerna 4 516 35 155 007 100,00% 100,00% 942 156

Summa övriga länder 5 1 500 0,00% 0,00% 40

Summa 4 521 35 156 507 100,00% 100,00% 942 196

26

(27)

JAG BLEV GLAD NÄR JAG SÅG MQS JULKOLLEKTION – HÄR FINNS KLÄDER FÖR VARDAGENS PRAKTISKA BESTYR, MEN ÄVEN LÄCKRA OUTFITS FÖR FESTLIGA KVÄLLAR.

CECILIA FRODE, SKÅDESPELERSKA

(28)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska markna- den. Sortimentet, med inriktning mot modeintres- serade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken.

BUTIKSNÄTET

MQ har ett rikstäckande butiksnät i Sverige och sedan september 2010 även en butik i Oslo, Norge.

Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment.

I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 106.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under andra kvartalet lades två regionala lager ned i besparingssyfte, ett i Stockholm och ett i Malmö.

Ett flertal nya varumärken lanserades under det andra kvartalet i enlighet med strategin att förstärka utbudet främst på dam. Det nya butikskonceptet fortsatte att rullas ut och 15 butiker uppgraderades under året.

Under det andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 21 100 aktier. MQs nyemission var till fullo registrerad hos Bolagsverket den 7 januari 2010 varefter det totala antalet aktier uppgick till 2 176 965. En aktiesplit om 10:1 beslutades den 24 februari 2010 på årsstämman.

MQ inledde under vintern ett samarbete med det internationella varumärket Mango, vilket lanserades i butik under mars månad. Samarbetet innebär att MQ inledningsvis säljer Mango i elva butiker i så kallade shop-in-shops, vilket är ett helt nytt samarbetskoncept.

Under året har fyra nya butiker öppnats varav två J4UPDLIPMN -JMKFIPMNFOPDI4PMMFOUVOB FOJ,BMNBS

och en i Hageby i Norrköping.

Utställda optioner om 1 385 330 st konverterades till samma antal aktier i samband med börsnoteringen.

Den 18 juni noterades MQ på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med detta refinansierades bolaget med samtliga krediter samlade hos Swed- bank samtidigt som aktieägarlån och upplupen ränta om totalt 288 MSEK konverterades till eget kapital.

Antalet aktier efter noteringen uppgår till 35 156 507.

MARKNAD

För hela räkenskapsåret 1 september 2009–

31 augusti 2010 ökade konfektionshandeln i Sverige för jämförbara enheter med 1,6 procent enligt HUI.

Totalt för året minskade MQ försäljningen i jämför- bara enheter i Sverige med 0,4 procent, men avslu- tade året med att öka den jämförbara försäljningen i fjärde kvartalet mer än marknadens tillväxt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG

MQ öppnade den 15 september sin första butik i Oslo, Norge, och i december öppnades den andra i Drammen. Efter verksamhetsårets utgång öppnades tre butiker i Sverige; en i Bromma, en i Växjö och en outlet i Kungens kurva. MQ lanserade även e-handel under oktober månad. CFO Tony Siberg utnämndes samtidigt till vice VD.

3FTVMUBUVUWFDLMJOHFOPDIMJLWJEJUFUFOFGUFSSÊ- kenskapsårets utgång är i enlighet med koncernens förväntningar. MQ har anställt en ny marknadschef samt en ny försäljningschef.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 435 MSEK (1 384), en ökning med 3,6 procent. Dam ökade för- säljningen med 1,7 procent till 663 MSEK (652) och herr ökade med 5,6 procent till 772 MSEK (732).

Bruttovinsten uppgick till 832 MSEK (753), vilket NPUTWBSBSFOCSVUUPNBSHJOBMPN QSPDFOU   

Den positiva marginalutvecklingen hänförs främst till minskade prisnedsättningar totalt sett över året, positiva valutaeffekter samt effektivare inköpspro- cesser.

3ÚSFMTFSFTVMUBUFUVQQHJDLUJMM.4&, 

vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,1 procent  3FOTBUGÚSLPTUOBEFSIÊOGÚSMJHBUJMMCÚSTOPUF- ringsprocessen om 11 MSEK var rörelseresultatet 156 .4&,PDISÚSFMTFNBSHJOBMFO QSPDFOU1MBOFOMJHB

'SÌOPDINFESÊLFOTLBQTÌSFUSFEPWJTBTWBMVUBFGGFLUFS

hänförliga till handelsvaror under posten handelsvaror, tidigare re- dovisades dessa under övriga intäkter respektive övriga kostnader.

Omräkning av jämförelsetalen har skett.

Styrelsen för MQ Holding AB, organisationsnummer 556697-2211, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps- året 1 september 2009 – 31 augusti 2010.

28

(29)

avskrivningar uppgick till 46 MSEK (41). Finansnettot WBS.4&, GÚSUPMWNÌOBEFSTQFSJPEFO3FTVM- tat efter finansiella poster uppgick till 96 MSEK (39).

3FTVMUBUQFSBLUJFVQQHJDLUJMM 4&,  

UTVECKLING AV KONCERNENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

12 månader 2009/

2010 2008/

2009 2007/

2008 Nettoomsättning (MSEK) 1 435 1 384 1 507

Rörelseresultat (MSEK) 145 101 161

Balansomslutning (MSEK) 1 625 1 671 1 623

Soliditet (%) 48% 19% 18%

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens balansomslutning uppgick till 1 625 MSEK jämfört med 1 671 MSEK vid utgången av föregående räkenskapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 786 MSEK (323), vilket ger en soliditet om 48 procent (19). Värdet på varulagret uppgick till 205 MSEK (206). Med fyra nya butiker jämfört med föregående år bedöms varulagret vara på en god nivå. MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 108 MSEK (123) . Under föregående år stärktes kassaflödet ge- nom att derivatkontrakt med positivt resultat löstes och genom en lägre utbetald skatt. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 65 MSEK (88).

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2010 till 360 MSEK jämfört med 748 MSEK samma tidpunkt föregående år. I samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm den 18 juni återbetalades befintliga lån inklusive räntor om 661 MSEK (exklusive aktieägarlån) och bolaget refinansie- rades genom ett nytt lån på 400 MSEK samt tillskott via nyemissionen. Vid periodens slut uppgick likvida NFEFMUJMM.4&,3ÊOUFCÊSBOEFOFUUPTLVME&#*5%"

uppgick till 1,9 vid periodens slut.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Investeringar om 43 MSEK (35) har gjorts under pe- rioden och avser främst investeringar i nya samt i be- fintliga butiker. Under verksamhetsåret investerades det även i tre butiker med öppning under september

2010. Vidare har 15 butiker byggts om och anpassats till MQs nya butikskoncept.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 7 MSEK (8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 MSEK (-1). Moderbo- laget gjorde inga investeringar under året.

Moderbolagets verksamhet

Moderbolagets verksamhet består i att sälja ma- nagementtjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncernens långfristiga upplåning.

INTERN KONTROLL

Information om koncernens respektive moderbola- gets interna kontroll finns i bolagsstyrningsrapporten på sid 74.

PERSONAL

Medelantalet heltidsmedarbetare under året uppgick till 624 jämfört med 661 samma tidpunkt föregående år.

INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för ett flertal risker vilka kan påverka koncernens resultat och ställning. Dessa risker består dels av risker som bolaget kan hantera genom interna rutiner samt ris- ker som i största utsträckning styrs av yttre faktorer.

Nedan beskrivs de största risk- och osäkerhetsfakto- rerna:

Modetrender

MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, infor- mationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor.

De ständigt skiftande modetrenderna gör mode till en färskvara, vilket innebär att det ständigt finns risker för att hela eller delar av kollektioner inte upp- skattas av kunderna. Det är av största vikt att MQ klarar att leverera nya attraktiva produkter, i rätt tid, till rätt volym, med bra mix mellan dressat och casual samt mellan basmode och trendmode.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

29

MQ årsredovisning 2009/2010

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :