18. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 128

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 128/2016 Dnr 2015/0218 KS-2 Diariekod: 239

Återrapportering av uppdrag att inventera kommunens mex-fastigheter (mark- och exploateringsfastigheter)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

I anslutning till budget 2016 gavs trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag att inventera kommunens mex-fastigheter (mark- och exploaterings- fastigheter) för att klargöra syfte med och driftplan för dessa fastigheter.

Nämnden ska inom ramen för uppdraget avlämna information angående möjliga/önskvärda försäljningar till kommunledningskontorets arbete med inventering av försäljningsbara tillgångar.

Som svar på budgetuppdraget beslutade trafik- och fastighetsnämnden 2015-10-22, § 76, att godkänna den inventering som trafik- och fastighetskontoret utfört (Bilagorna 1-3.). Inventeringen omfattar 38 fastigheter med 46 byggnadsobjekt och har skett med avseende på teknisk status, hyresgäst, hyresintäkt samt kulturmiljövärden. Det framgår att huvuddelen av byggnadsobjekten är upptagna i kommunens kulturmiljöplan och att det sammantagna upprustningsbehovet uppgår till ca 35 Mkr.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige godkänner den till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13 bifogade inventeringen från trafik- och fastighetsnämnden som återrapportering av budgetuppdraget att inventera kommunens mex- fastigheter (mark- och exploateringsfastigheter).

Under överläggningen yttrar sig Anna-Lena Johansson (L) och Peter Godlund (MP).

Anna-Lena Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande:

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på försäljning av möjliga fastigheter eller hur dessa kan tas tillvara utifrån kommunens lokalförsörjningsbehov.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med trafik- och fastighetskontoret ta fram uthyrningsmodell för resterande fastigheter, såväl för bostäder som verksamhetsfastigheter.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Peter Godlund (MP) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande:

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med trafik- och fastighetskontoret göra en översyn av hyresnivåerna.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet. Ordföranden ställer yrkanden framställda av Anna-Lena Johansson (L) och Peter Godlund (MP) mot avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandena.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige godkänner den till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13 bifogade inventeringen från trafik- och fastighetsnämnden som återrapportering av budgetuppdraget att inventera kommunens mex- fastigheter (mark- och exploateringsfastigheter).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsens för egen del besluta följande:

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på försäljning av möjliga fastigheter eller hur dessa kan tas tillvara utifrån kommunens lokalförsörjningsbehov.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med trafik- och fastighetskontoret ta fram uthyrningsmodell för resterande fastigheter, såväl för bostäder som verksamhetsfastigheter.

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med trafik- och fastighetskontoret göra en översyn av hyresnivåerna.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :