• No results found

Skol- och bildningsnämnden Vårdö 1-21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Skol- och bildningsnämnden Vårdö 1-21"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid 16.3.2021 19:00 - Sammanträdesplats Vårdö skola Kallelse utfärdad 9.3.2021 Protokollets publicering

på hemsidan

Protokollet publiceras på förbundskansliets hemsida www.nahd.ax och på Vårdö kommuns hemsida www.vardo.ax onsdagen den 17 mars 2021. Protokollet finns för påseende på förbundskansliet i Grelsby.

Närvarande Ledamöter Ersättare

X Carl-Gustav Sjölund, ordf. Christina Backman-Boman Marie-Louise Påvals, vice ordf. X Siv Englund

Maria Sjölund Lars-Erik Eriksson

X Mikael Johansson Felicia Grandell

David Danielsson Göran Abrahamsson

X Anna Aakula Mikael Weckman

Övriga närvarande Annika Karlsson, skolföreståndare Marie Lundell, daghemsföreståndare Cecilia Johansson, utbildningschef

Ärenden § 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

§2 Val av två protokolljusterare

§3 Godkännande av föredragningslistan

§4 Delgivningar

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

§6 Begäran om yttrande över förslaget till läroplan för barnomsorgen Vårdö

§7 Inrättande av tjänst som skolföreståndare vid Vårdö skola

§8 Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare vid Vårdö skola

§9 Meddelande om uppsägningen

§10 Anhållan om utökning av personal på daghemmet Solbacken

§11 Mötets avslutande Paragrafer §§ 1-11

Underskrifter Godby den 16.03.2021

Carl-Gustav Sjölund Cecilia Johansson

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

(2)

Ordförande Sekreterare Protokolljustering Godby den 16.03.2021

Mikael Johansson Anna Aakula

Protokolljusterare Protokolljusterare

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

(3)

§ 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet ... 1

§ 2 Val av två protokolljusterare ... 2

§ 3 Godkännande av föredragningslistan ... 3

§ 4 Delgivningar ... 4

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 ... 6

§ 6 Begäran om yttrande över förslaget till läroplan för barnomsorgen Vårdö ... 7

§ 7 Inrättande av tjänst som skolföreståndare vid Vårdö skola ... 8

§ 8 Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare vid Vårdö skola ... 10

§ 9 Meddelande om uppsägningen ... 11

§ 10 Anhållan om utökning av personal på daghemmet Solbacken ... 12

§ 11 Mötets avslutande ... 13

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning ... 14

Skol- och bildningsnämnden

PROTOKOLL 16.3.2021

_______________________________________________________________________________________

Nr

Vårdö 1-21

Tid Plats

16.3.2021 kl. 19:00 Vårdö skola

Ärenden:

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

(4)

§ 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet  

Ordförande sammankallar till sammanträde, eller om denna är förhindrad, viceordföranden. Kallelsen och förslagen till beslut skall sändas till ledamöterna och till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen sänds ut på det sätt som organet beslutar, minst fyra dagar

före sammanträdet.

Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga § 54 kallar ordförande till möte vid de tidpunkter och platser och kallelsen skickas minst 4 dagar innan sammanträdet på det sätt organet beslutar. Enligt SkbN § 4- 20 sammanträder skol- och

bildningsnämnden på tisdagar vid behov och kallelsen skickas digitalt.

Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (I skol- och bildningsnämnden 3 medlemmar).

På NÅHD:s elektroniska anslagstavla www.nahd.ax och på Vårdö kommuns elektroniska anslagstavla www.vardo.ax har den 09.03.2021 kungjorts att utbildningsnämnden sammanträder tisdagen den 16.03.2021 på Vårdö skola, matsalen kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende onsdagen den 17.03.2021.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats digitalt åt ledamöterna i utbildningsnämnden samt övriga med närvarorätt. Ersättarna får kallelsens första sida digitalt. Materialet är skickat tisdagen den 09.03.2021.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

1

(5)

§ 2 Val av två protokolljusterare  

Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga § 67 skall protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två för varje gång särskilt utsedda ledamöter i utbildningsnämnden.

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Mikael Johansson och David

Danielsson i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Till protokolljusterare utses Mikael Johansson och Anna Aakula.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

2

(6)

§ 3 Godkännande av föredragningslistan  

   

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Föredragningslistan godkänns utan ändringar.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

3

(7)

§ 4 Delgivningar    

Bilagor Bilaga 9 Tjänstemannabeslut föreståndare barnomsorg Bilaga 10 tjänstemannabeslut Annika Karlsson

     

ÅLR beslut:

Utbildningsbyråns Beslut 205 U2 " Stödundervisning i svenska vårterminen 2020"

-

Utbildningsbyråns Beslut 228 U2 " Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2021"

-

Utbildningsbyråns Brev 241 U2 " Uppdatering av anvisningar för grundskolan, Covid 19"

-

Utbildningsbyråns Beslut 246 U2 "Ändring i beslut"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 5 U2 gällande "Beviljande av landskapsandel för kommunernas utbildningsverksamhet 2021

-

Utbildningsbyråns beslut nr 11 U2 gällande "Tutorersättning"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 28 U2 gällande "Läroplanen för grundskolan på Åland Sammanställningar av remissvar på ämnesdelar"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 29 U2 gällande "Plan för barn- och elevhälsa i barnomsorg"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 30 U2 gällande "Handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 33 U2 gällande "Information om

uppmärksammandet av Ålands 100 års jubileum inom utbildning på Åland"

-

Utbildningsbyrån beslut 44 U2 "Stödundervisning i svenska höstterminen 2020"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 57 U2 gällande "Tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna"

-

Utbildningsbyråns beslut nr 58 U2 gällande "Utredning gällande organisationen av resurser för elever i behov av stöd i grundskolan"

-

Utbildningsbyråns brev nr 67 U2 gällande "Kompletterande anvisning gällande undervisning i grundskolan under Covid-19"

-

ÅLR beslut nr 68 U2 gällande "Läroplan för grundskolan"

-

ÅLR Beslut nr 71 U2 "Läroplanen för grundskolan på Åland, sammanställningar av remissvar på ämnesdelar"

-

Utbilningschefens tjänstemannabeslut:

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 4

(8)

Utbildningschef, Vårdö Cecilia Johansson 1/2021 15.01.2021 Anhållan om semester

2/2021 15.01.2021 Förordnande av assistenttimmar 3/2021 02.02.2021 Godkännande av tjänstledighet

Föreståndarnas tjänstemannabeslut:

Barnomsorgen; Marie Lundell, bilaga 9 Skolan, Annika Karlsson bilaga 10  

Utbildningschefens beslutsförslag

Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna tillkännedom.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Enligt förslag.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 5

(9)

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 59/2021  

Bilagor Bilaga 1 SKBN bokslut och verksamhetsberättelse 2020  

 

Beredare Budgetansvariga  

Enligt förvaltningsstadgan för Vårdö kommun 50§ skall nämnden årligen översända en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår.

De budgetansvariga har utifrån kommunkansliets siffror och bokslutsmall sammanställt det preliminära bokslutet och verksamhetsberättlse för år 2020 enligt bilaga.

 

Utbildningschef beslutsförslag

Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till bokslut och

verksamhetsberättelse för och skickar det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Enligt förslag.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 6

(10)

§ 6 Begäran om yttrande över förslaget till läroplan för barnomsorgen Vårdö

56/2021  

Bilagor Bilaga 2 ÅLR beslut136 S2

Bilaga 3 Sammanfattning 161220

Bilaga 4 Förslag till läroplan för barnomsorgen 161220 Bilaga 5 Yttrande bo-läroplan

   

Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson  

Ålands landskapsregering begär in Vårdö kommuns yttrande över förslag till läroplan för den åländska barnomsorgen.

Landskapsregeringen har haft en kommitté tillsatt för att arbeta fram ett förslag till revidering av de åländska grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar läroplanen för hela den åländska barnomsorgen.

Kommittén har slutfört sitt arbete och förslaget är nu utskickat på remiss.

I och med att landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) trädde i kraft 1.1.2021 kommer barnomsorgen att ligga under utbildningsväsendet.

Utbildningschefen har i samråd med föreståndarna daghemmen och grundskolorna begärt in synpunkter från daghemmen och

fritidshemsverksamheten för att slutligen sammanställa kommentaren i ett gemensamt dokument för berörda kommuner inom Norra Ålands

utbildningsdistrikt.

 

Utbildningschefens

beslutsförslag Skol- och bildningsnämnden omfattar yttrande enligt bilaga och för det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling av ärendet.

 

Skol- och Enligt förslag.

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 7

(11)

§ 7 Inrättande av tjänst som skolföreståndare vid Vårdö skola

57/2021  

   

Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson  

Landskapslag för barnomsorg och grundskola på Åland trädde i kraft 1.1.2021 (2020:32). Enligt lagen Del V 2 § Ledning av enheter för utbildningsverksamheten skall en grundskola ledas av en föreståndare eller en rektor och en grundskolas lärarkollegium består av skolföreståndare eller skolans rektor, biträdande rektor, lärarna och timlärarna. ... (Del VI 2 kap 6 § Kollegium).

I detaljmotiveringen till lagförslag nr 28/2018-2019 står vidare Del V 2 § ... Nytt är att tidsbegränsningen vid utnämningen av skolföreståndare eller rektor slopas.

Behörig som rektor/ föreståndare bestäms i Landskapsförordning § 24 (2020:99).

Behörig som rektor, biträdande rektor och skolföreståndare är den som 1) Är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar,

2) Har avlagt studier i ledarskap och/ eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 sp samt

3) Har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och som

4) Har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter.

Vårdö skola leds idag av en skolföreståndare som i grunden är anställd som klasslärare och förordnad som skolföreståndare för viss tid. Från 1.1.2021 upphörde den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå Vårdö kommun behöver inrätta en tjänst som skolföreståndare från 1.8.2021.

Enligt förvaltningsstadgan för Vårdö kommun § 70 beslutar kommunfullmäktige om inrättande och indragning av tjänster, samt ändring av tjänstebeteckninga av dessa.

 

Utbildningschefens beslutsförslag

Skol- och bildningsnämndne föreslår för kommunstyrelsen att inrätta en tjänst som skolföreståndare vid Vårdö skola från 1.8.2021.

 

Skol- och

bildningsnämndens

Enligt förslag.

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 8

(12)

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 9

(13)

§ 8 Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare vid Vårdö skola

55/2021  

Bilagor Bilaga 6 Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare Vårdö  

 

Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson  

Vårdö skola leds idag av en skolföreståndare. Skolföreståndaren innehar en klasslärartjänst och är förordnad till föreståndare för viss tid. Från 1.1.2021 upphörde den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå Vårdö kommun behöver inrätta en tjänst som skolföreståndare från 1.8.2021. En

tjänstebeskrivning för tjänsten som skolföreståndare behöver upprättas.

Enligt förvaltningsstadgan för Vårdö kommun § 70 beslutar kommunfullmäktige om inrättande och indragning av tjänster, samt av ändring av tjänstebeteckningar för dessa.

 

Utbildningschefens

beslutsförslag Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att anta bifogad tjänstebeskrivning för tjänsten som skolföreståndare vid Vårdö skola.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Enligt förslag.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 10

(14)

§ 9 Meddelande om uppsägningen 58/2021  

Bilagor Bilaga 7 uppsägning  

 

Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson  

Skolföreståndare Annika Karlsson har den 28 februari inkommit med meddelande om att hon säger upp sig från sin klasslärartjänst med förordnande som

skolföreståndare vid Vårdö skola från 31.07.2021.

Annika Karlsson har varit anställd i Vårdö kommun sedan 1.8.2016.

Uppsägningstiden för arbetstagare som varit anställd kortare tid än 5 år är 14 dagar.

Enligt utbildningsstadgan för Vårdö kommun § 18 är skol- och bildningsnämnden anställande organ för skolföreståndaren.

 

Utbildningschefens

beslutsförslag Skol- och bildningsnämnden har mottagit skolföreståndare Annika Karlssons meddelande om uppsägning och konstaterar att sista arbetsdagen är den 31.07.2021. Meddelandet antecknas tillkännedom.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Enligt förslag.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 11

(15)

§ 10 Anhållan om utökning av personal på daghemmet Solbacken

60/2021  

Bilagor Bilaga 8 Behov av tilläggsbudget  

 

Beredare Daghemsföreståndare Marie Lundell i samråd med utbildningschefen.

 

Föreståndare Marie Lundell har meddelat utbildningschefen att personalresurerna på daghemmet Solbacken inte räcker till och en tydlig redogörelse finns i bilaga 8.

Barnantalet på daghemmet Solbacken är idag fler än beräknat i budget 2021.

Förutom det ökade barnantalet så har även antalet barn under tre år, vilka kräver extra peronalresurer, ökat. Bland inskrivna barn inom barnomsorgen finns för närvarande tre barn med specialla behov. Därutöver kräver Corona situationen ytterligare lösningar för att bl.a. separera barnen, städa och rengöra mer intensivt än vanligt medan möjligheten att ta in olika vikarier i barngruppen inte är att föredra. Behovet av tilläggsresurser är beräknat för perioden 1.3.2021-31.12.2021 då barnantalet är detsamma till hösten.

Daghemmets behov är:

- en utökning av barnskötare 29 timmar i veckan, 75,8% av heltid (26 000 €) samt - ett köksbiträdet 8 timmar/ vecka, 20,9% av heltid (6 300 €).

Beräknad kostnad för utökningen av personalen för perioden 1.3-31.12.2021 är 32 300 €.

 

Utbildningschefens beslutsförslag

Skol- och bildningsnämndnen anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsmedel om 32 000 € för att täcka personalbehovet inom barnomsorgen.

 

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Enligt förslag.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21 12

(16)

§ 11 Mötets avslutande  

   

Skol- och

bildningsnämndens beslut

Mötet avslutas kl. 20.40.

 

VÅRDÖ KOMMUN PROTOKOLL

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

13

(17)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på:

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§

Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Skol- och bildningsnämnden i Vårdö Norra Ålands utbildningsdistrikt Stornäsvägen 40 B 3

22410 Godby Paragrafer: §§

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandes innehåll

Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställt det.

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstidI nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

VÅRDÖ KOMMUN BESVÄRSANVISNING

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

14

(18)

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

22101 MARIEHAMN Paragrafer i protokollet:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

VÅRDÖ KOMMUN BESVÄRSANVISNING

Skol- och bildningsnämnden 16.3.2021 Vårdö 1-21

15

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.