• No results found

Rapportering av luftkvalitet Objektiv skattning för Hammarö kommun 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapportering av luftkvalitet Objektiv skattning för Hammarö kommun 2021"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Rapportering av luftkvalitet Objektiv skattning för

Hammarö kommun 2021

Rapport

Dnr: 2022/74.421

Kommunstyrelsen, Mark och plan. 2022-05-18

(2)

Innehåll

Inledning ... 3

Hammarös tidigare undersökningar ... 3

Förändringar sedan den inledande kartläggningen ... 4

Slutsats ... 4

Källor ... 4

(3)

3

Inledning

I Sverige är landets kommuner skyldiga att kontrollera den lokala luftkvaliteten. De föroreningar som är utpekade att mätas är kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, metaller (bly, kadmium, nickel), benso(a)pyren, kolmonoxid och bensen.

För att ha en måttstock så finns miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormerna är utpekade nivåer för varje ämne som inte får överskridas. För varje ämne som mäts finns förutom MKN även en övre utvärderingströskel (ÖUT) samt en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa trösklar är satta på ett lägre värde än MKN. Om dessa trösklar överskrids för ett ämne så ska det utredas mer noggrant vilka halter det är och vart det kan komma från.

Beroende på hur höga nivåerna av de olika föroreningarna är så ställs det olika krav på hur kontrollen ska utföras. Det kan ske genom mätning, modellberäkning och objektiv skattning. Om tidigare kontroller har visat att halterna är låga (under NUT) så räcker det att göra objektiv skattning, vilket fokuserar på att utreda om förändringar som kan påverka halterna har skett. Detta dokument är en objektiv skattning.

Hammarös tidigare undersökningar

Hammarö kommun ingår i Luftsamverkan Värmland. Ett samverkansområde arbetar tillsammans med att kontrollera luftkvaliteten med stöd av §26 i luftkvalitetsförordningen. I samverkansområdet har man en kontrollstrategi, mätprogram och ett kvalitetssäkringsprogram.

Mätningar och kontroller av luftkvaliteten utförda i Hammarö kommun:

1991–1995 NO2 och SO2 (Manberger, 1995) 2004–2005 bensen, PM10 och NO2 (Persson 2005) 2006–2007 PM10 och bensen (Persson m.fl. 2007)

2012–2013 NO2 och bensen (Persson & Fredricsson 2015) 2019 PM10 (Jonsson 2019)

År 2019 utförde Hammarö kommun en inledande kartläggning (Jonsson, 2019), vilket Naturvårdsverket rekommenderar att göra med jämna mellanrum om andra mätningar ej utförs. Då gjordes bedömningen att samtliga luftföroreningar låg under NUT. Samma bedömning gjordes vid de objektiva skattningarna som utfördes 2020 och 2021.

Modellberäkningar av luftkvaliteten har i tillägg till tidigare mätningar gjorts för Mörmovägen mellan korsningen Åråsvägen och Clevevägen/Prästgårdsvägen, en genomfartsled som löper genom centrala Skoghall. Platsen valdes på grund av att Mörmovägen är den centrumgata med störst biltrafik där många

människor vistas invid vägen och torget intill. Där har man byggt modelleringen på data av årsdygnstrafik, andelen tung trafik, genomsnittlig hushöjd samt minsta gatubredd, skyltad hastighet och om gatan sandas vintertid. Trafikdata har erhållits av serviceförvaltningen tekniska staben, gatubredden har

mätts med digitalt kartverktyg och den genomsnittliga hushöjden har

uppskattats. Modellberäkningar har gjorts i SMHI:s verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering (VOSS).

(4)

4

Förändringar sedan den inledande kartläggningen

Vid en objektiv skattning utreder man om det har skett förändringar som kan vara av betydelse för luftföroreningar vid de platser som har identifierats som mest relevanta för kontroll av luftkvalitet. Det kan till exempel vara förändringar inom trafikflöde, ökad tung trafik, användning av dubbdäck, metoder för

halkbekämpning, ny- eller ombyggnation som förtätar gaturummet, utsläpp från en punktkälla etc.

Trafikflödet är ungefär detsamma som år 2019. Vad gäller halkbekämpning har man bytt från sand till makadam av större dimension, viket ej bör ge högre nivåer av partiklar.

Punktutsläpp - Stora Enso

Utsläpp till luft utgörs i huvudsak av kväveoxider, svaveldioxid, fossil koldioxid, stoft, svavelväte och andra svavelföreningar. Enligt bolagets miljörapport så uppger de att inga gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas till följd av bolagets nuvarande verksamhet. Stora Enso avser att lämna in ansökan om ändringstillstånd för ökad produktion, vilket kan föranleda att luftkvalité bör kontrolleras på annat sätt i kommunen, ifall påverkan blir större när och om detta sker.

Kommunen gör bedömningen att betydande förändringar som kan påverka utsläpp ej har skett sedan föregående år.

Slutsats

Värdena bedöms fortfarande ligga under NUT för alla ämnen och kan därmed rapporteras genom objektiv skattning. För mer genomförlig genomgång av de olika ämnena hänvisar vi till förra årets objektiva skattning.

Hur kontroller ska ske kommande år kommer att diskuteras med Luftsamverkan Värmland.

Källor

Jonsson, S. 2019. Inledande kartläggning av luftkvalitet i Hammarö kommun, https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/miljo--

halsoskydd/halsoskydd/luftkvalite/inledande-kartlaggning-av-luftkvalitet-i-hammaro- kommun--bilaga-2019.pdf

Miljörapport 2021, Stora Enso AB, Skoghall Mill, anläggningsnummer 1761-101

Kontrollstrategi. http://www.miljosamverkanvarmland.se/wp-

content/uploads/2017/03/Strategi-for-kontroll-2016-2020uppdat-mars-2017.pdf

Mätprogram. Luftsamverkan Värmland. http://www.miljosamverkanvarmland.se/wp-

content/uploads/2017/03/Strategi-for-kontroll-2016-2020uppdat-mars-2017.pdf

(5)

5

http://www.miljosamverkanvarmland.se/wp-content/uploads/2017/03/Avtal- luftsamverkan-2016-2020-inkl-bilaga.pdf

Manberger, Birgit. 1995. Svavel- och kväveoxidhalter under vinterhalvåren 1991–1995.

Hammarö kommun, Miljö- och hälsoskydd Dnr: 915073421.

Persson, Karin. 2005. Mätningar av luftföroreningar i Värmlands län 2003/2004 och 2004/2005. IVL Rapport U-1814.

Persson, Karin m.fl. 2007. Luftkvaliteten i Sverige sommaren 2006 och vintern 2006/07 – Resultat från mätningar inom URBAN-projektet. IVL Rapport B1744

Persson, Karin & Fredricsson Malin. 2015. Luftmätningar i Värmlands län 2012 – 2014.

IVL Rapport U 5116.

References

Related documents

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Om du till exempel använder ett objektiv avsett för fullformatssensor på en APS-C-ka- mera, är förstoringsgraden densamma, men bilden beskärs så att du i praktiken kommer

Tidigare forskning som berör ambulanspersonalens erfarenheter av objektiv feedback i samband med HLR-träning finns att tillgå vilket motiverar till fortsatt forskning

Med statistik, data från utförd sotning och från sotarnas register (figur 4) samt SMHI:s nationella kartering (Andersson et al. 2015) är Bergs kommuns bedömning att vedeldning

Miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna för svaveldioxid bedöms därför inte överskridas i Bergs kommun.. Denna bedömning styrks av de resultat som redovisas i

Miljökvalitetsnormen och utvärderingströsklarna för svaveldioxid bedöms därför inte överskridas i Bergs kommun.. Denna bedömning styrks av de resultat som redovisas i

• Halterna av kolmonoxid (CO) bedöms år 2020 understiga NUT inom Stockholms län med undantag för enstaka dagar med höga halter på Sveavägen i Stockholm.. Ett åtgärdsprogram

fordonstrafiken är begränsad går det att anta att de högsta halterna av bensen i kommunen är lägre än på utsatta platser i många andra kommuner och då till och med

Tack vare mer än 36 års erfarenhet har Canon nu kunnat lägga till unika funktioner till TS-E 17mm f/4L och TS-E 24mm f/3,5L II som gör att användarna kan rotera riktningen för

Miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna för arsenik, kadmium, nickel och bly bedöms därför inte överskridas då det inte finns några större utsläppskällor av

Rapportering av modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne - 2019 9 Kontinuerliga och indikativa mätningar under 2019 visar

Tryck på mitten av kontrollratten (programknapp C) för att använda funktionen som visas i mitten av skärmen.. I denna handbok indikeras programknapparna av ikonen eller funktionen som

Utifrån den information som kommunen har i dag betraktas utsläppen av metaller som så låga att NUT sannolikt inte överskrids inom Örebro kommun, men att fortsatt dialog bör

studiepopulation med flera bakteremipatienter för att kunna dra några slutsatser kring huruvida sPLA 2 -IIA skulle kunna vara en användbar biomarkör för att skilja patienter

Den teoretiska referensramen inleds med genomgång av paradigmet New Public Management, de stora strömmingarna som ligger till grund för den förändrade synen på

Det kan också vara så att de flesta företag och organisationer fortfarande är inriktade på den traditionella bannerannonseringen och gör denna mer interaktiv istället för att

Trots att det under första kvartalet påbörjades betydligt färre hyresrätter och bostadsrätter jämfört med ett år tidigare så ökade tolvmånaderstakten för bostadsrätter

Eftersom det i förslaget till klimatdeklarationer inte ställs krav på att cer- tifierade personer ska upprätta klimatdeklarationen anser Boverket det vara rimligt

Detta tycker jag är lite konstigt, väljer en författare att skriva om mobbning i en bilderbok anser jag att författaren borde beakta det faktum att många mobbade barn kommer att

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar nyanlända kvinnor i Sverige på deras väg till sysselsättning, samt hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta

I sin studie kom Linden (1995) fram till att patienter som hade fått använda Heart Manual visade bättre självförtroende och återhämtade sig snabbare från sin

det som en följd av att trafikplanerarna inte tog till vara möjligheten att med särskilda cykelbanor underlätta för cyklisterna, när nu biltrafiken efter kriget hastigt ökade

The aim was first to develop and validate an adherence questionnaire in adult individuals with asthma from the general population and second to assess adherence in relation